[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

Mleka i artykułów nabiałowych.

 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-02012008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 100% - cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.01.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 10.01.2008r o godzinie 1030.
 8. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przasnysz, dnia 02.01.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/1/2008Przasnysz, dn. 04.01.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę mleka i artykułów nabiałowych.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zapytaniami dotyczącymi SIWZ przedłuża termin składania ofert na dzień 16.01.2008r na godzinę 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2008r o godzinie 1030.
 

SPZZOZ.ZP/1/2008Przasnysz, dn. 09.01.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę mleka i artykułów nabiałowych.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1
W §3 dopisać pkt. 4:
Zmiana ceny na poszczególne asortymenty jest możliwa tylko w formie aneksu do umowy w wysokości nie większej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych żywności ogłaszany przez prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, nie częściej jednak niż co kwartał.


Odp. Rozumiejąc konieczność przybliżenia cen do obowiązujących w okresie realizacji zakupów proponujemy sposób ich zbliżenia do cen rynkowych niżej opisaną metodą, jest przedstawiona w załączniku do umowy oraz w dalszej części pisma.

Jednocześnie dodajemy pkt. 4 do §3, który otrzymuje brzmienie:

§3 pkt. 4 Ustalanie cen dla kolejnych kwartałów odbywać się będzie w sposób opisany w załączniku nr 2 do Umowy.

Przeliczone ceny będą wprowadzane aneksem do umowy.

Sposób wyliczenia cen:
 1. Do wyliczeń ceny bazowej dla artykułów objętych zamówieniem przyjmuje się cenę 1 hl mleka ogłaszaną na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Dane według tematów, podtemat: Ceny, handel, usługi pkt. 6 tj. ceny produktów rolnych.
 2. Cena bazowa wyliczana jest w oparciu o w/w dane w niżej opisany sposób:
  (A + B + C) : 3 = cena bazowa
  gdzie:
  A - cena 1 hl mleka z miesiąca poprzedzającego dany kwartał - miesiąc XI - 129,77 zł
  B, C - cena z kolejnych dwóch miesięcy w kwartale tj, miesiąc X - 121,49 zł, miesiąc IX - 114,63 zł
  (129,77+ 121,49+ 114,63zł) : 3 = 121,96
  Z wyliczeń wynika że cena wynosi jak wyżej
 3. Ceny artykułów objętych ofertą będą przeliczane raz w kwartale.
  Średnio cena dla okresu poprzedzającego przecenę ustalana będzie w sposób analogiczny jak dla ceny bazowej tj:
  a) dla II kwartału jako średnia arytmetyczna cez z miesiąca grudnia, stycznialutego,
  b) dla III kwartału jako średnia arytmetyczna cen z miesiąca marca, kwietniamaja,
  c) dla IV kwartału jako średnia z miesiąca czerwca, lipcasierpnia
 4. Sposób wyliczenia ceny artykułów nabiałowych w trakcie realizacji umowy
 5. 1) Cena bazowa na dzień złożenia oferty, która wynosi 121,96 zł - a
  2) Średnia arytmetyczna cen dla poszczególnych kwartałów - b
  3) Ceny poszczególnych artykułów z oferty dla wyliczenia II kwartału, dla kolejnych kwartałów ceny powstałe w wyniku przeliczenia - c
  4) Procentowy wzrost cen mleka w okresie pomiędzy złożeniem oferty danym kwartałem - x
  x = ( b * 100 / a) - 100
 6. Wyliczenie wskaźnika przeceny
  y = (1 + x/100)
 7. Ceny art. po przeliczeniu - d
  d = y * c
Ten sposób wyliczenia ceny naszym zdaniem minimalizuje niebezpieczeństwo dla dostawcy przy gwałtownych ruchach cenowych na rynku gdyż przybliża cenę do okresu w którym następuje sprzedaż artykułu. Jednocześnie składający ofertę nie musi zakładać progu bezpieczeństwa któryby zabezpieczał ruchy cenowe na 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.


Pyt. 2
W §5 dopisać punkt 3.
Stronom przysługuje prawo dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn.


Odp. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisu: Stronom przysługuje prawo dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn.
 

Przasnysz, dnia 26.01.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę mleka i artykułów nabiałowych.

Powody unieważnienia:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL