[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na dostawę:

bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-02062008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia, dostarczenia bonów do siedziby Zamawiającego - do dnia 24.06.2008r od daty podpisania umowy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety (określone w SIWZ) na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - cena - 10%
  - termin ważności bonów - 10%
  - ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 80%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.06.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 10.06.2008r o godzinie 1030.
 8. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przasnysz, dnia 02.06.2008 r.
 

Przasnysz, dnia 12.06.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla pracowników SPZZOZ została wybrana oferta:

Oferta nr 1

SPS HANDEL S.A.
ul. Grójecka 68/87
02-339 Warszawa


Ilość punków w kryterium:
 1. cena - 10 pkt.
 2. termin ważności bonów - 10 pkt.
 3. ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 80 pkt.
RAZEM 100 pkt.

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający informuje, że odrzucona została oferta nr 2 firmy:

Sodexho Pass Polska Sp z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa


Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 pkt. 1 ust 2. "Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".
Składający ofertę bez zadania pytania, a tym samym bez uzyskania zgody od Zamawiającego dokonał poprawek na druku oferty oraz w projekcie umowy. Dokonane zmiany w sposób zasadniczy zmieniły warunki SIWZ.
Poprzez wprowadzenie w/w zmian przez Wykonawcę oferta nie spełnia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia pkt II SIWZ.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL