[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

błony i odczynniki rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-02062010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-02062010.zip - SIWZ.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 14.06.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 14.06.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 02.06.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/25/2010Przasnysz, dn. 08.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W zawiązku z zadanymi pytaniami przez jednego z oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dot. Zał. nr 4 do SIWZ. Filmy ogólnodiagnostyczne, poz. 2,3.
Prosimy o dopuszczenie błon rtg ogólnodiagnostycznych o parametrach:
gęstość maksymalna nie mniejsza niż 3,20
kontrast średni nie mniejszy niż 2,65.
Odp. na pytanie 1. Zamawiający wyraża zgodę.

2.Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ. Filmy ogólnodiagnostyczne, poz. 4,5,6.
Prosimy o wykreślenie z tabeli poz. 4 (światłoczułość), poz. 5 (chłonność wody), poz. 6 (zawartość srebra). Z punktu widzenia wartości diagnostycznych błony, parametry te nie maja żadnego znaczenia. Dla użytkownika decydujące są parametry sensytometryczne.
Odp. na pytanie 2. Zamawiający wyraża zgodę.

3.Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ. Filmy mammograficzne, poz. 2,3.
Prosimy o dopuszczenie błon mammograficznych o parametrach:
gęstość maksymalna nie mniejsza niż 4,0
kontrast średni nie mniejszy niż 3,80
Odp. na pytanie 3. Zamawiający wyraża zgodę.

4.Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ. Filmy mamograficzne poz. 4, 5, 6.
Prosimy o wykreślenie z tabeli poz. 4 (światłoczułość), poz. 5 (chłonność wody), poz. 6 (zawartość srebra). Z punktu widzenia wartości diagnostycznych błony, parametry te nie maja żadnego znaczenia. Dla użytkownika decydujące są parametry sensytometryczne.
Odp. na pytanie 4. Zamawiający wyraża zgodę.

5.Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ. Filmy mammograficzne poz. 7.
Prosimy o dopuszczenie błon mammograficznych posiadających jedną warstwę emulsji światłoczułej na tej samej stronie błony.
Odp. na pytanie 5. Zamawiający wyraża zgodę.

6.Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ. Filmy mammograficzne poz. 10 i 11.
Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia pomierzonego i opisanego paska sensytometrycznego oraz wykresu krzywej charakterystycznej oferowanych błon mammograficznych. W zamian za to prosimy o możliwość załączenie następujących próbek błon mammograficznych i odczynników.
1 op. 18x24/100 szt.
1 op. wywoływacz 2x20L
1 op. utrwalacz 2x20L
Odp. na pytanie 6. Zamawiający nie wyraża zgodę.

7.Dot. Pakiet II - filmy do tomografu komputerowego.
W ostatnim czasie na rynku polskim pojawiają się filmy do drukarki Dry View Kodak nieznanego pochodzenia, z przeterminowanym okresem ważności oraz brakiem oznaczenia CE.
Czy ze względów bezpieczeństwa i jakości kamery laserowej oraz przeznaczonych do niej filmów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy innego niż producent kamery laserowej Kodak Dry View 8100, oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce, że:
"Oferowane przez wykonawcę (podać nazwę firmy) filmy do kamery laserowej Kodak Dry View 8100 są oryginalne i dedykowane do tego rodzaju kamery, z podaniem: typu filmu, numeru katalogowego i nazwy producenta"?
Odp. na pytanie 7. Jeżeli oferowane filmy do drukarki Dry View Kodak są innego producenta niż drukarka, to należy do oferty załączyć oświadczenie, które zawierać będzie:
a) nazwę firmy produkującej oferowane filmy,
b) informację, że oferowany produkt posiada oznaczenia CE,
c) informację, że filmy dedykowane są do w/w drukarki,
ponadto należy podać:
d) typ filmu,
e) oraz nr katalogowy,
Nie załączenie oświadczenia o stosownej treści wynikającej z wyżej cytowanych punktów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

SPZZOZ.ZP/25/2010Przasnysz, dn. 09.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W zawiązku z zadanymi pytaniami przez jednego z oferentów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ. Filmy mammograficzne poz. 10 i 11.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zamiast paska sensytometrycznego i wykresu krzywej charakterystyczcznej Oferent załączył do oferty próbki błon mammograficznych i odczynników rtg w następujących formatach i ilościach:
1 op. błon mammograficznych 18x24/100 szt.
1 op. wywoływacz 2x20L
1 op. utrwalacz 2x20L
Na podstawie próbek Zamawiający ma możliwość oceny parametrów błon wykonując samodzielnie testy sensytometryczne. Jest to bardziej obiektywna ocena oferowanych błon, niż na podstawie dostarczonych pasków, często wykonywanych w warunkach modelowych nie do odtworzenia przez Zamawiającego, czy na podstawie zapisów w kartach katalogowych.
Odp. na pytanie 1. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu "data ważności" na filmie rtg ogólnego zastosowania. Data ważności błony powinna być znana i przestrzegana przed wykonaniem badania, a nie po jego wykonaniu. Normy europejskie (EUREF) wymagają, aby na krawędzi błony znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować producenta, typ błony i numer serii. Tylko jeden producent światowy koncern Carestream Health Inc stosuje oznakowanie błon opisane w SIWZ, więc zapis ten jednoznacznie wskazuje na błony tego jedynego producenta, a tym samym stanowi naruszenie art. 7 ustawy PZP poprzez ograniczenie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Odp. na pytanie 2. Zamawiający wyraża zgodę, aby data ważności dostarczanych filmów była umieszczona tylko na opakowaniu, niekoniecznie na każdym filmie.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filmów mammograficznych z dwoma warstwami emulsji światłoczułej po jednej warstwie z każdej strony lub filmy mammograficzne z jedną warstwą emulsji po jednej stronie, których jakość nie różni się od wymaganych w siwz błon. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.
Odp. na pytanie 3. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pakiet 2. Czy do oferty ma być dołączone oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce, że oferowane filmy są oryginalne (nazwa filmów, nr kat.) i dedykowane do drukarki laserowej firmy Kodak Dry View 8100.
Odp. na pytanie 4. Jeżeli oferowane filmy do drukarki Dry View Kodak są innego producenta niż drukarka, to należy do oferty załączyć oświadczenie, które zawierać będzie:
a) nazwę firmy produkującej oferowane filmy,
b) informację, że oferowany produkt posiada oznaczenia CE,
c) informację, że filmy dedykowane są do w/w drukarki,
ponadto należy podać:
d) typ filmu,
e) oraz nr katalogowy,
Nie załączenie oświadczenia o stosownej treści wynikającej z wyżej cytowanych punktów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5. Prosimy Zamawiającego do zmianę §5 umowy pkt 1b i 2 b na:
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% niezrealizowanego wynagrodzenia umownego.
Odp. na pytanie 5 b. Zamawiający nie wyraża zgody.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego z zastrzeżeniem §4 w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy.
Odp. na pytanie 5 b. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dodatkowo Zamawiający koryguje zauważoną pomyłkę w SIWZ w Zał. Nr 3, Pakiet I tabela pod nazwą: Wywoływacz rtg. Wywoływacz - stężony roztwór. Przeznaczony jest do wysokotemperaturowej obróbki maszynowej.
W kolumnie 5
- wpisano treść: Wartość netto
- powinno być wpisane: Ilość opakowań

 

SPZZOZ.ZP/25/2010Przasnysz, dn. 30.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę błon i odczynników rtg:

Pakiet I
Na powyższy pakiet wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 2
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź


Ilość punktów w kryterium cena: 100.

Oferta nr 3
Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETAL-OLSZTYN Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 54
10-450 Olsztyn


Ilość punktów w kryterium cena: 80,59.

Wybrano ofertę nr 2

Jednocześnie Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 firmy FOTON TRADING Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa w zakresie tego Pakietu zgodnie z § 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia nie dostarczył wymaganych SIWZ:
 1. Paska sensytometrycznego wraz z wykresem krzywej charakterystycznej bądź zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 09.06.2010 r próbkek błon mammograficznych i odczynników rtg,
 2. Oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce że oferowane filmy do tomografu komputerowego są oryginalne i dedykowane do drukarki laserowej firmy Kodak Dry View 8100, a jeżeli oferowane filmy są innego producenta niż drukarka oświadczenie, które zawierać będzie:
  • nazwę firmy produkujące oferowane filmy,
  • informację, że oferowany produkt posiada oznaczenia CE,
  • informację, że oferowane filmy dedykowane są do w/w drukarki ponadto należy podać:
  • typ filmu,
  • oraz nr katalogowy.
Pakiet II
Na powyższy pakiet wpłynęły 3 ofert:

Oferta nr 1
FOTON TRADING Sp. z o. o.
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Oferta nr 2
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź


Ilość punktów w kryterium cena: 96,43

Oferta nr 3
Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETAL-OLSZTYN Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 54
10-450 Olsztyn


Ilość punktów w kryterium cena: 93,75

Wybrano ofertę nr 1
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL