[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów publicznych, niepublicznych, indywidualnych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.)

Przedmiotem zamówienia są:

Usługi diagnostyczne w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej
  1. Konkurs ofert zostaje przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie MZiOS z dnia 13 lipca 1998r w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592) z późniejszymi zmianami.
  2. Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług - 01.05.2008r. Przewiduje się zawarcie umowy na okres 1 roku, z możliwością jej przedłużenia.
  3. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, dostępna do pobrania wraz z Formularzem oferty oraz Wzorem umowy w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1505.
  4. Oferty należy składać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w terminie do 21.04.2008r. do godz. 1000.
  5. Rozpoczęcie części jawnej konkursu ofert z udziałem oferentów nastąpi dnia 21.04.2008r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej (I piętro - Dział Administracji) w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.
  6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu ich składania.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu jego rozpoczęcia.
  8. Organizator konkursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści materiałów konkursowych, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert, z koniecznością niezwłocznego poinformowania o zmianie wszystkich Oferentów.
  9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu w całości bez podania przyczyny.
  10. Skargi i protesty dotyczące konkursu złożone w terminach określonych w Rozporządzeniu MZiOS z 13 lipca 1998r rozstrzyga odpowiednio - Komisja Konkursowa, Dyrektor Zakładu.

Przasnysz, dnia 04.04.2008 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL