[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

na wykonanie audytu termomodernizacyjnego dla bloku A, B, C oraz źródła ciepła w SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-04082010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/f1-04082010.zip - Formularz ofertowy,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1-04082010.zip - Załączniki.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.08.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 10.08.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 04.08.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/35/2010Przasnysz, dn. 05.08.2010r

Do wszystkich, zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie audytu termomodernizacyjnego dla bloku A, B, C oraz źródła ciepła w SPZZOZ w Przasnyszu..

Ogłoszeniodawca wprowadza zmiany do treści "Ogłoszenia":

 1. W rozdziale "VIII. Informacje o trybie składania ofert" treść otrzymuje brzmienie:
  "Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, do dnia 16 sierpnia 2010 roku, do godziny 1000. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania."
 2. W rozdziale "X. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA" w pkt 1 zmienia treść na:
  "1. Termin realizacji zamówienia 20.09.2010r,"
Potrzeba przesunięcia terminu składania ofert jak i terminu wykonania audytu wynikła ze złożoności ogłoszenia w publikatorach gazetowych.

W załączenie do w/w wyjaśnień przedstawiamy tekst ujednoliconego "Ogłoszenia".
http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1a-04082010.zip - Ogłoszenie,

Naniesione zmiany w tekście zapisano kursywą w celu wyróżnienia zmian.  


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL