[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ochronę i dozorowanie obiektów, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-04122008.zip
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne Pakiety.
 3. Termin wykonania zamówienia: określony w SIWZ.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.500,00 PLN na całość zamówienia PKO BP 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  • Cena 80%
  • Doświadczenie w zakresie obsługi central przeciwpożarowych oraz dozorowania systemu przeciwpożarowego - 20%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.12.2008r do godz. 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 12.12.2008r o godz. 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 04.12.2008 r.
 

Przasnysz, dn. 16.12.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na ochronę i dozorowanie obiektów, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektachh SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła rozstrzygnięcie przetargu na ochronę i dozorowanie obiektów, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektachh SPZZOZ w Przasnyszu.

Wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1
Agencja Ochrony Osób i Mienia
GROM Sp. z o. o.

ul. Barcza 40/1, 10-685 Olsztyn

cena: 55,88 pkt.

doświadczenie w zakresie obsługi central przeciwpożarowych oraz dozorowania systemu przeciwpożarowego porównywalnych wielkością z zamontowaną w obiekcie szpitala - 20 pkt.

RAZEM: 75,88 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
ESCORT Lasoccy spółka jawna

ul. Gostkowska 26, 06-400 Ciechanów

cena: 76,46 pkt.

doświadczenie w zakresie obsługi central przeciwpożarowych oraz dozorowania systemu przeciwpożarowego porównywalnych wielkością z zamontowaną w obiekcie szpitala - 20 pkt.

RAZEM: 96,46 pkt.

Oferta nr 3
Agencja Ochrony Osób i Mienia
JANBIS

ul. Synów Pułku 10, 01-354 Warszawa

cena: 80 pkt.

doświadczenie w zakresie obsługi central przeciwpożarowych oraz dozorowania systemu przeciwpożarowego porównywalnych wielkością z zamontowaną w obiekcie szpitala - 20 pkt.

RAZEM: 100 pkt.

SPZZOZ informuje, że wybrana została oferta nr 3 tj oferta firmy Agencja Ochrony Osób i Mienia JANBIS.

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL