[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

Mleka i artykułów nabiałowych.
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-05022008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety:
  Pakiet I660,00
  Pakiet II615,00
  Pakiet III160,00
  RAZEM1.435,00
  na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 100% - cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 13.02.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 13.02.2008r o godzinie 1030.
 8. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przasnysz, dnia 05.02.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/3/2008Przasnysz, dn. 06.02.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: przetargu na dostawę mleka i artykułów nabiałowych.

Zamawiający zamieszcza sprostowanie do pkt. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy Pakiet osobno lub na całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 

Przasnysz, dnia 20.02.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i artykułów nabiałowych dla SPZZOZ została wybrana oferta:.

Pakiet I

Zakład Mleczarski Sp. z o.o.
w Płońsku z/s w Skarżynie
ul. Aleja Lipowa 6
09-100 Płońsk

fax: (0-23) 661-71-13

Wartość brutto: 67.568,00
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet II

Zakład Mleczarski Sp. z o.o.
w Płońsku z/s w Skarżynie
ul. Aleja Lipowa 6
09-100 Płońsk

fax: (0-23) 661-71-13

Wartość brutto: 69.229,00
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet III

Unieważniono
Powody unieważnienia:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL