[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-06112008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia, dostarczenia bonów do siedziby Zamawiającego - do dnia 04.12.2008r.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety (określone w SIWZ) na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - cena - 10%
  - termin ważności bonów - 10%
  - ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 80%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 17.11.2008r do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 17.11.2008 r o godz. 1000.
 8. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przasnysz, dnia 06.11.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/28/2008Przasnysz, dn. 18.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w przetargu na dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu została wybrana oferta:

OFERTA nr 1
SPS Handel S.A.
ul. Grójecka 68/87
02-339 Warszawa

Ilość punków w kryterium:
 1. cena - 10 pkt.
 2. termin ważności bonów - 10 pkt.
 3. ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 80 pkt.
RAZEM 100 pkt.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL