[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-07042008.zip
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.300,00 PLN na całość zamówienia na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 70% - cena,
  - 30% - jakość.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.04.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 16.04.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 07.04.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/9/2008Przasnysz, dn. 10.04.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły w dniu 09.04.2008r udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 (pakiet nr 1 Poz. 1a)
Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% o lepkości 1 mln cPs?

Pyt. 2 (pakiet nr 1 Poz. 1b)
Czy zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o lepkości 3,3 mln cPs?

Pyt. 3 (pakiet nr 1 Poz. 1c)
Czy zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o lepkości 3,3 mln cPs, uzyskiwany metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich?

Pyt. 4 (pakiet nr 1 Poz. 1d)
Czy zamawiający dopuści hialuronian sodu 2,5% o lepkości 5 mln cPs?
Odp. dot. Pyt. 1, 2, 3, 4
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Pakiecie I poz. 1. Wieloletnia praktyka w przeprowadzaniu zabiegów przy stosowaniu materiałów wiskoelastycznych również o podanych parametrach również o podanych w propozycji doprowadziła do wyselekcjonowania grupy materiałów o odpowiednich parametrach przy których zabiegi przeprowadza się najbardziej sprawnie i których stosowanie nie sprawia żadnych problemów przy ich użyciu.


Pyt. 5 (pakiet nr 1)
Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowych w ramach tego pakietu?
Odp. Sposób przygotowania pakietu wynika z potrzeb zespołu operacyjnego, który dopiero w trakcie zabiegu może doprecyzować rodzaj materiału wiskoelastycznego, który będzie stosowana. Na etapie przetargu nie zna ilości materiału o poszczególnych stężeniach.

Pyt. 6 (pakiet nr 2 poz. 1a)
Czy Zamawiający dopuści soczewkę o angulacji 0 zakresie mocy od -6D do +6D co 1D oraz od +7D do 31D co 0,5D?

Pyt. 7 (pakiet nr 2 poz. 1b)
Czy Zamawiający dopuści soczewkę o angulacji 0 zakresie mocy od 0D do +9D co 1D od 10D do 30D co 0,5D?

Pyt. 8 (pakiet nr 2 poz. 1c)
Czy Zamawiający dopuści soczewkę trzyczęściową silikonową z haptenami z PMMA o angulacji 0?
Odp. dot. Pyt. 6, 7, 8
Zamawiający podtrzymuje parametry soczewek ponieważ w takim zakresie wykonywane są zabiegi i wymaga soczewek o parametrach określonych w SIWZ.


Pyt. 9 (pakiet nr 2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowych w ramach tego pakietu?
Odp. Sposób ukształtowania pakietu wynika z potrzeb zespołu operacyjnego, który dopiero w fazie przygotowawczej pacjenta do zabiegu może doprecyzować rodzaj soczewki, która będzie stosowana. Na etapie przetargu nie zna ilości soczewek w każdym rodzaju wymienionym w pakiecie.

Pyt. 10 (pakiet nr 3 poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną jednoczęściową p stopniu uwodnienia 26%, długości całkowitej 12,5 mm, współczynniku refrakcji 1,46 dioptrażu od 0D do +30D?
Odp. Zamawiający w Pakiecie III nie dopuszcza soczewki hydrofilnej. Podtrzymuje swoje stanowisko, że w Pakiecie tym wymaga soczewki hydrofobowej.
 

Przasnysz, dnia 23.04.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek dla SPZZOZ zostały wybrane oferty:

Pakiet I

POLYMED Polska Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 31a
03-101 Warszawa


Wartość brutto: 93.999,50 zł - 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.
Jedyna oferta na ten pakiet

Pakiet II

POLYMED Polska Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 31a
03-101 Warszawa


Wartość brutto: 158.360,00 zł - 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.
Jedyna oferta na ten pakiet

Pakiet III

ALCON Polska Sp z o.o.
Ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa


Wartość brutto: 128.400,00 zł - 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.
Jedyna oferta na ten pakiet
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL