[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

doradztwo prawno-finansowe w zakresie rozliczania projektu pn Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu.
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-09082010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-09082010.zip - Specyfikacja.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 17.08.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 17.08.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 09.08.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/36/2010Przasnysz, dn. 11.08.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na doradztwo prawno-finansowe w zakresie rozliczania projektu pn Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu..

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1
Pytanie dotyczące wzoru umowy §4 Warunki płatności.
"Zamawiający przekaże należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury".
Czy sformułowanie "po zrealizowaniu" oznacza zapłatę należności po rozliczeniu całego projektu?
Odp. Zamawiający zmienia treść § 4 Wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
  §4
 1. Zamawiający przekaże należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Fakturowanie odbywać się będzie w częściach wg załączonego do Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Jednocześnie w rozdziale I SIWZ Zamawiający dodaje pkt. 5 który otrzymuje brzmienie:
"Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający z Wykonawcą uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy rozliczeń wynikających z zamówienia".
 


SPZZOZ.ZP/36/2010Przasnysz, dn. 12.08.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na doradztwo prawno-finansowe w zakresie rozliczania projektu pn Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu..

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy została już podpisana umowa o dofinansowanie zawarta z Instytucją Zarządzającą RPO WM przedmiotowego projektu?
Odp. Zamawiający na zawartą Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO WM przedmiotowego projektu.

Pyt. 2 Jak Wykonawca ma interpretować zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia "zgodnie z terminem określonym przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013?
Jeśli została zawarta umowa o dofinansowanie proszę o przekazanie określonego w niej terminu zakończenia realizacji projektu, w innym przypadku jaki jest termin zakończenia realizacji zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.
Odp. Termin zakończenia Umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą to 30.09.2011 rok, Zamawiający zamierza jednak przedłużyć ją do 31.12.2011 rok.
Należy mieć jednak na uwadze, że czynności rozliczeniowe wykonywane są również po zakończeniu projektu.

Pyt. 3 Czy Zamawiający zrealizował część zadań w ramach realizacji przedmiotowego projektu?
Odp. Obecnie etap realizacji projektu to ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych. Planowane jest jego rozstrzygnięcie w miesiącu sierpniu.

 

SPZZOZ.ZP/36/2010Przasnysz, dn. 30.08.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na doradztwo prawno-finansowe w zakresie rozliczania projektu pn Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu..

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w/w przetarg wpłynęło 6 ofert:

Oferta nr 1
SoftBlue
ul. Chrobrego 24 lok nr 1
85-047 Bydgoszcz


Ilość punktów w kryterium cena: 81,75 pkt.

Oferta nr 2
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego
Cieślak&Kordasiewicz

ul. Chopina 5A lok. 28
00-559 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 52,32 pkt.

Oferta nr 3
InfoStrategia
Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba

ul. Królewska 57
30-081 Kraków


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Oferta nr 4
Collect Consulting Sp. z o.o.
ul. Rolna 14
40-555 Katowice


Ilość punktów w kryterium cena: 99,18 pkt.

Oferta nr 5
Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice


Ilość punktów w kryterium cena: 78,13 pkt.

Oferta nr 6
Profit Group Sp. z o.o.
Ul. Świętokrzyska 20
00-052 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 73,25 pkt.

Wybrano ofertę nr 3.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL