[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-09092008.zip
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na pakiety I-X.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.070,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety na konto PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - Cena 100%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 18.09.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 18.09.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 09.09.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/25/2008Przasnysz, dn. 10.09.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (stanowisko w załączeniu) w Pakiecie I pozycja 2 Zamawiający dopuści wyroby kwalifikowane jako produkty biobójcze do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk przeznaczone do obszaru medycznego o skuteczności w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 min (wg normy EN12791). Pytający dysponuje dokumentami potwierdzającymi spełnienie norm EN1500 i EN12791.
Odp. Zamawiający dopuści wyroby kwalifikowane jako produkty biologiczne do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcję rąk przeznaczone do obszaru medycznego.

Pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w Pakiecie I pozycja 1 Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści preparaty o pH ok. 5,5 spełniające pozostałe wymogi SIWZ. Jeśli nie, to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.
Odp. Zamawiający dopuści preparaty o pg 5,0 do maksymalnej ph. 5,5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pyt. 3 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w Pakiecie I pozycja 2 Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści preparat na bazie alkoholu izopropylowego i 1.3 butanodiolu wykazujący skuteczność w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 min o pH ok. 7, a spełniający pozostałe wymogi SIWZ. Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie merytoryczne i prawne.
Odp. Zamawiający dopuści preparat (pakiet 1, poz. 2) na nadanie alkoholu i zaproponowanego i 1,3 butanodiolu spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Pyt. 4 Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dla preparatów klasyfikowanych jako produkty biobójcze i wyroby medyczne.
Odp. Zamawiający nie wymaga koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dla produktów kwalifikacyjnych jako produkty biobójcze i wyroby medyczne


SPZZOZ.ZP/25/2008Przasnysz, dn. 11.09.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 W nawiązaniu do SIWZ przetargu na dostawę preparatów do dezynfekcji /opis przedmiotu zamówienia pakietu V poz. 1/ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie, jako równoważnych opinii innych renomowanych produktów sprzętu endoskopowego /np. Storz Pantax/ całkowicie kompatybilnych z firmą Olumpus.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatów do dezynfekcji (pakiet V poz.1) z opinią produktów sprzętu Storz, Pentax oraz Fujinon.


SPZZOZ.ZP/25/2008Przasnysz, dn. 15.09.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.09.2008r udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1 Prosimy o potwierdzenie, że zapis w SIWZ pkt. II poz. 7 odnosi się do Pakietu IX (w Pakiecie VIII jest jedna pozycja).
Odp. Zamawiający prostuje zapis w SIWZ: pkt. II poz. 7 odnosi się do Pakietu IX.

Pyt. 2 Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie IX opakowań:
- Poz. 1 do 20 litrów
- Poz. 5 do 20 litrów w drugim punkcie
Odp. Zamawiający w
- poz. 1 nie dopuszcza opakowań do 20 litrów
- poz. 5 dopuszcza opakowanie do 20 litrów


Pyt. 3 Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 płynu neutralizującego spełniającego wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IX poz. 2 płynu neutralizującego spełniającego wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pyt. 4 Prosimy o dopuszczenie w Poz. 5 preparatu na bazie aldehydu glutarowego, nie zawierającego QAV i glikosalu, czyli bezpieczniejszego dla użytkownika, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza w poz. 5 preparatu na bazie aldehydu glutarowego, nie zawierającego QAV i glikosalu.

Pyt. 5 Pakiet III poz. 2 Prosimy o rezygnację z wymogu zawartego w SIWZ, aby preparat dezynfekcyjny posiadał opinię producenta myjni i gastroskopu, z uwagi na fakt, iż jest to dokument nieprzewidziany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006 roku (Dz.U. nr 87 poz. 605 z dnia 24.05.2006r). Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004r) to producent preparatu ponosi odpowiedzialność za jego działanie, a nie producent urządzenia.
Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do oceny preparat o parametrach bardziej ekonomicznych niż wskazane w SIWZ (nie wymagający do rozszerzenia spektrum dodawania aktywatora - co pozwoli Zamawiającemu na znaczne oszczędności finansowe, działający w czasie 10 min na: B, F, Tbc, V - HIV, HBC, HCV, Herpesvirus, Adenowirus, Poliovirus w czasie 60 minut na S.
Odp. Zamawiający nie rezygnuje z wymogu zawartego w SIWZ, aby środek dezynfekcyjny posiadał opinię producenta sprzętu wymienionego w SIWZ. Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 30.04.2004 roku art. 4 "użytkownicy wyrobów medycznych są obowiązani do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę". W w/w ustawie art. 4 zawarty jest zapis, że podmiot uprawniony, który wprowadza wyrób medyczny na terytorium RP jest zobowiązany dostarczyć użytkownikowi instrukcje używania.
Zamawiający odpowiada za dobór produktu do dezynfekcji i właściwe jego stosowanie zgodnie z instrukcją producenta preparatu oraz producenta sprzętu medycznego.
Zamawiający wymaga opinii producentów myjni ze względu na gwarancję sprzętu i wymagań dotyczących odpłatności za uszkodzenia wynikające m.in. z niewłaściwego doboru środka do dezynfekcji.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza preparat działający w czasie 10 min. pozostałe warunki według SIWZ.


Pyt. 6 Pakiet V poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o parametrach znacznie bardziej ekonomicznych niż wskazane w SIWZ (działający w czasie 10 minut na: B, F, V, Tbc i S - nie wymagający dla osiągnięcia wymaganego spektrum dodawania aktywatora) konfekcjonowany w poręczne opakowania 1 kg z dołączoną miarką pozwalającą na wygodne i dokładne dozowanie preparatu dla uzyskania dowolnej ilości roztworu roboczego przygotowywanego w ciepłej wodzie?
Jednocześnie prosimy o rezygnację z wymogu zawartego w SIWZ aby preparat dezynfekcyjny posiadał pozytywną opinię firmy Olympus, z uwagi na fakt, iż jest to dokument nieprzewidziany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006r (Dz.U. nr 87 poz. 605 z dnia 24.05.2006r). Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004r) to producent preparatu ponosi odpowiedzialność za jego działanie, a nie producent urządzenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat bez aktywatora działający w 10 min na B, F, V, Tbc, i S. Pytający zbyt ogólnie określił zapytanie odnośnie sporządzania roztworów w ciepłej wodzie nie podając zakresu temperatury.
Zamawiający wymaga aby preparat do dezynfekcji można było przygotować w zimnej wodzie wodociągowej co nie wymaga kontroli temperatury podczas sporządzania roztworów.
Zamawiający dopuszcza preparat dezynfekcyjny bez przedstawienia opinii firmy Olympus. Pozostałe wymagania według SIWZ.


Pyt. 7 Pakiet V poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o parametrach znacznie bardziej ekonomicznych niż wskazane w SIWZ (działający w czasie 10 min na: B, F, V, Tbc i S -- nie wymagający dla osiągnięcia wymaganego spektrum dodawania aktywatora) konfekcjonowany w poręczne opakowania 1 kg z dołączoną miarką pozwalającą na wygodne i dokładne dozowanie preparatu dla uzyskania dowolnej ilości roztworu roboczego przygotowywanego w ciepłej wodzie?
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat działający w czasie 10 min na: B, F, V, Tbc i S - nie wymagający dla osiągnięcia wymaganego spektrum dodawania aktywatora) konfekcjonowany w opakowania 1 kg.
Pytający zbyt ogólnie określił zapytanie odnośnie sporządzania roztworów w ciepłej wodzie nie podając zakresu temperatury.
Zamawiający wymaga aby preparat do dezynfekcji można było przygotować w zimnej wodzie wodociągowej co nie wymaga kontroli temperatury podczas sporządzania roztworów.
Zamawiający dopuszcza preparat dezynfekcyjny bez przedstawienia opinii firmy Olympus. Pozostałe wymagania według SIWZ.


Pyt. 8 Czy Zamawiający w pakiecie VI poz. 2 dopuści preparat o nazwie Incidin Liquid Spray na bazie 2-propanolu i 1-propanolu działający na B, F w 1 minutę oraz Tbc, V (Vacina, Adeno) w 5 minut?
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat na bazie 2-propanolu i 1-propanolu działający na B, F w 1 minutę oraz Tbc, V (Vacina, Adeno) w 5 minut.


Przasnysz, dnia 09.10.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych zostały wybrane oferty:

Pakiet I

Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty z których:
- odrzucona została
Oferta nr 1
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau spółka jawna
ul. Mickiewicza 33 11-300 Biskupiec

- oferta wybrana:
Oferta nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej
Wartość pakietu brutto: 31.804,56 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet II

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.
Oferta nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej
Wartość pakietu brutto: 13.434,18 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet III

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.
Oferta nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej
Wartość pakietu brutto: 8.243,28 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet IV

Na powyższy pakiet wpłynęły trzy oferty:
- dwie oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau spółka jawna
ul. Mickiewicza 33 11-300 Biskupiec

Oferta nr 3
MEDILAB Firma wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.
ul Wasilkowska 51
15-117 Białystok

- oferta wybrana: Oferta nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej
Wartość pakietu brutto: 3.990,67 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet V

Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej
Wartość pakietu brutto: 12.351,35 zł

ocena punktowa: 75,79 pkt.

Oferta nr 6
FALCO-MEDIC
ul. Składowa 7
15-399 Białystok
Wartość pakietu brutto: 9.361,43 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

została wybrana Oferta nr 6

Pakiet VII

Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:
Oferta nr 5
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej
Wartość pakietu brutto: 2.184,08 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Oferta nr 4
MEDIM Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 5 02-375 Warszawa
Wartość pakietu brutto: 5.272,96 zł

ocena punktowa: 41,42 pkt.

została wybrana oferta nr 5

Pakiet VIII

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.
Oferta nr 4
MEDIM Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 5 02-375 Warszawa
Wartość pakietu brutto: 1.068,61 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet IX

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.
Oferta nr 4
MEDIM Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 5 02-375 Warszawa
Wartość pakietu brutto: 5.336,90 zł

ocena punktowa: 100 pkt.

Jednocześnie informujemy, że odrzucone zostały oferty:
 • oferta nr 1 ANTYSEPTYKA Kastrau spółka jawna ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec w całości.
  Wykonawca zaproponował z Pakiecie I poz. 2 preparat nie spełniający wymagań SIWZ tj. Zamawiający wymagał aby preparat ten posiadał pH 5.0 Wykonawca zaproponował preparat o pH 7.0 wg ulotki, według karty charakterystyki 6.0-8.0. Ponadto opinia użytkowa zebrana od personelu, który testował preparat w Oddziale Chirurgicznym i Pracowni Endoskopowej wskazuje, że środek dezynfekcyjny nadmiernie wysusza skórę. Personel wystawił opinię negatywną dla preparatu.
  W Pakiecie nr IV Zamawiający wymagał preparatu o pełnym działaniu wirusobójczym Wykonawca zaproponował preparat nie spełniający wymagań pod względem działania wirusobójczego wg norm europejskich, tj. preparat nie działa na wirusa polio i adeno jedynie na HBV, HCV, Vaccino.
 • oferta nr 3 w całości MEDILABFirma Handlowo-Usługowa ul. Wasilkowska 51 15-117 Białystok - treść oferty nie odpowiada SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów na podstawie art. art. 26 ust 3 Pzp Wykonawca pomimo wezwania nie uzupełnił w/w dokumentów
 • oferta nr 5 w zakresie Pakietu nr VI - treść oferty nie odpowiada Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w tym Pakiecie w pozycji 1 wymagał środka o stężeniu 6000 ppm, Wykonawca zaproponował środek o stężeniu 2000 pmm.

SPZZOZ.ZP/25/2008Przasnysz, dn. 10.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Samodzielny Publiczny zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła sprostowanie do rozstrzygnięcia przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych z dnia 09.10.2008 roku w zakresie Pakietu IV

Pakiet IV

Na powyższy pakiet wpłynęły trzy oferty:
- dwie oferty podlegające odrzuceniu:
Oferta nr 1
Firma Handlowo-Usługowa
ANTYSEPTYKA Kastrau spółka jawna
ul. Mickiewicza 33 11-300 Biskupiec

Oferta nr 3
MEDILAB Firma wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.
ul Wasilkowska 51
15-117 Białystok

- oferta wybrana:
Oferta nr 2
Higiena Sp. z o.o.
ul Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Wartość pakietu brutto: 16.916,70 zł

ocena punktowa: 100 pkt.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL