[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    o1-09122010.rar - Ogłoszenie
    s1-09122010.rar - SIWZ
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.12.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 20.12.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 09.12.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 28.12.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ.

Do terminu składania ofert tj. do 20.12.2010 do godz. 1000 wpłynęła jedna oferta która została wybrana:

Oferta nr 1
LINGE Gaz Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41a
31-864 Kraków

Ilość punktów w kryterium cena 100.

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z faktem że w przetargu nieograniczonym wpłynęła tylko jedna oferta.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL