[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

na usługę prania bielizny szpitalnej dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-11052010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-11052010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.05.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 20.05.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 11.05.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/20/2010Przasnysz, dn. 18.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej dla Przasnyszu.

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1 Zgodnie z zapisem w pkt. IX ppkt. 6 SIWZ w wykazie urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, przy urządzeniach wymienionych w pkt VIII ppkt 6 i 7 należy podać producenta i nazwę tych urządzeń. Tymczasem w pkt. VIII nie ma ppkt. 6 i 7.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o dokładne wskazanie, których urządzeń dotyczy wymóg podania ich dokładnej nazwy i producenta.
Odp. Zamawiający wymaga podania producenta i nazwy do wszystkich niezbędnych urządzeń.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał i przedłożył wraz z ofertą certyfikat systemu jakości ISO 9001:2008 lub inny równoważny, potwierdzający że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wraz z transportem, będących przedmiotem zamówienia.
Odp. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał i przedłożył wraz z ofertą certyfikat systemu jakości ISO 9001:2008 lub inny równoważny, potwierdzający że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług prania i dezynfekcji wraz z transportem, będących przedmiotem zamówienia.

Pyt. 3 Czy Zamawiający umieszczając zapis w SIWZ w dziale VIII pkt 3 dotyczący zatrudnienia co najmniej 50% pracowników jako osoby niepełnosprawne, ma na uwadze zakłady pracy chronionej? Czy w przypadku firm nie zatrudniających osób niepełnosprawnych ich oferty będą brane pod uwagę w postępowaniu przetargowym czy odrzucone jako nie spełniające wymogów SIWZ.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu zatrudnienia co najmniej 50% pracowników jako osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:
  • w pkt. VIII ppkt. 3 wykreśla zapis o posiadaniu przez Wykonawcę co najmniej 50% pracowników jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • w pkt. IX wykreśla ppkt. 9 tj. obowiązek składania oświadczenia o zatrudnieniu co najmniej 50% pracowników jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
W związku z modyfikacją zapisów SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Termin składania ofert - 25.05.2010r godz. 1000.
Termin otwarcia ofert - 25.05.2010r godz. 1030.

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/zo-11052010.zip - Nowe ogłoszenie,
 

SPZZOZ.ZP/20/2010Przasnysz, dn. 08.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej dla Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła rozstrzygnięcie przetargu na usługę prania dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Do terminu składania ofert tj. do dnia 25.05.2010r do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HOLLYWOOD
A. Konieczkowski, R. Konieczkowska Spółka jawna
ul. Bojanowska 2A
09-200 Sierpc


Wartość oferty netto: 197.760,00
Wartość oferty brutto: 241.267,20
Ilość punktów: 87,38

Oferta nr 2
Firma Handlowo-Usługowa TARA
Małgorzata Radzimińska
ul. Pronaszko 47
13-200 Działdowo


Wartość oferty netto: 172.800,00
Wartość oferty brutto: 210.816,00
Ilość punktów: 100

Wybrano ofertę nr 2.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL