[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii, która będzie polegała na podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-12122007.zip
 2. Termin wykonania zamówienia: 01.02.2008 rok - 31.12.2008 rok.
 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Kryteria oceny ofert:
  - 85% - cena,
  - 85% - kwalifikacje,
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 22.01.2008r. do godziny 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 22.01.2008r o godzinie 1030.
 7. Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 12.12.2007 r.
 

Przasnysz, dnia 31.01.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonywanie pracy lekarskiej w zakresie położnictwa i ginekologii w SPZZOZ została wybrana oferta:.

Specjalistyczny Położniczo-Ginekologiczny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

GINEKO Sp z o. o.
ul. Gen. Sowińskiego 57, 07-200 Wyszków


Cena 85 pkt.
Kwalifikacje 15 pkt.

Jedyna oferta, oferta ta spełnia wymagania SIWZ.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL