[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

mięsa i wędlin.
 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-13022008.zip
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.350,00 PLN w kasie SPZZOZ lub na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 100% - cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 21.02.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 21.02.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 13.02.2008 r.
 

Przasnysz, dnia 19.02.2008 r.


U Z U P E Ł N I E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu uzupełnia projekt umowy dodając w §4 pkt. 3 i 4 które otrzymują następujące brzmienie:

Pkt. 3 Strony uzgadniają, że niniejsza umowa może być rozwiązana z jednomiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron musi nastąpić w formie pisemnej.

Pkt. 4 Rozwiązanie umowy w trybie przewidzianym w pkt. 3 nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych związanych z rozwiązaniem umowy.


Przasnysz, dnia 06.03.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę mięsa i wędlin:.

Do terminu składania ofert to jest do dnia 21.02.2008r wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
MARDI Sp. z o.o.
ul. Olszytńska 3
11-300 Biskupiec


Cena oferty brutto: 148.263,34
Ilość punktów: 98,62 pkt.

Oferta nr 2
HURT-DETAL MIĘSO-WĘDLINY
Modest Zembrzuski

ul. Św. Stanisława Kostki 12A
06-300 Przasnysz


Cena oferty brutto: 146.218,76 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Została wybrana oferta nr 2 tj:

HURT-DETAL MIĘSO-WĘDLINY
Modest Zembrzuski

ul. Św. Stanisława Kostki 12A
06-300 Przasnysz

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL