[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych na dostawę:

leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-13052008.zip
  2. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
  3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacje dotyczące wadium zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
  5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 19.06.2008r. do godziny 1000.
  6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 19.06.2008r o godzinie 1030.
  7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni.

Przasnysz, dnia 13.05.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 20.05.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania do żyły centralnej, zawierający emulsję tłuszczową o zawartości azotu 10,8g o pojemności 2053 ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Z praktyki stosowania tego typu preparatów wynika, że niektórzy pacjenci źle je tolerują. Zamawiający wymagał środka na bazie oliwy z oliwek ponieważ w przypadku ich stosowania nie mieliśmy przypadków nietolerancji na preparat zawierający oliwę z oliwek.

Pyt. 2 Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania do żyły centralnej, zawierający emulsję tłuszczową o zawartości azotu 10,8g o pojemności 2053 ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Z praktyki stosowania tego typu preparatów wynika, że niektórzy pacjenci źle je tolerują. Zamawiający wymagał środka na bazie oliwy z oliwek ponieważ w przypadku ich stosowania nie mieliśmy przypadków nietolerancji na preparat zawierający oliwę z oliwek.

Pyt. 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka trzykomorowego do żywienia pozajelitowego do podawania do żyły obwodowej, zawierający emulsję tłuszczową o zawartości azotu 7,2g o pojemności 1920 ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Z praktyki stosowania tego typu preparatów wynika, że niektórzy pacjenci źle je tolerują. Zamawiający wymagał środka na bazie oliwy z oliwek ponieważ w przypadku ich stosowania nie mieliśmy przypadków nietolerancji na preparat zawierający oliwę z oliwek.

Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie numer 6 pozycja 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Solvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?
Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o immy rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. Prepart Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 12 i 13  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków spożywczych specjalnego medycznego przeznaczenia?
Przed przystąpieniem Polski do UE preparaty, które chcielibyśmy zaoferować posiadały status produktów leczniczych. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ustawa Prawo Farmaceutyczne zezwoliła na ujednolicenie statutu rejestru tego typu preparatów wg klasyfikacji w ramach innych krajów członkowskich UE.
Firma Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. dokonała kwalifikacji preparatów do żywienia dojelitowego jako produktów FSMP - tj. środków spożywczych specjalnego medycznego przeznaczenia, zgodnie z klasyfikacją właściciela preparatów firmy Fresenius Kabi Deutschland.
Odp. Po przeanalizowaniu zagadnienia postawionego w pytaniu Zamawiający podziela stanowisko pytającego tj. dla środków spożywczych specjalnego medycznego przeznaczenia dopuszczeniem ich do używania jest spełnienie wymogów zawartych w pytaniu.

Pyt. 6 Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie diety płynnej kompletnej, polimerycznej opartej na białku kazeinowym, wolna od laktozy, bezresztkowa, norma kaloryczna 1 kcal/1 ml smakowa (wanilia lub czekolada) o osmoralności 250 mOsm/l do podaży przez zgłębnik, o pojemności 500 ml - Fresubin Original?
Odp. Konsekwencją odpowiedzi na pytanie 5  jest przyjęcie do stosowania środka zaproponowanego w tym pytaniu. Warunkiem jest jednak żeby zaproponowany środek nie zawierał glutenu czego w opisie pytania w sposób jednoznaczny nie przedstawiono.

Pyt. 7 Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu odżywczego o różnych smakach - dieta płynna, kompletna, polimeryczna, wolna od laktozy, hiperkaloryczna (1,5 kcal/1 ml) z dodatkami smakowymi do podaży doustnej w kartoniku o pojemności 200 ml - Fresubin Energy Drink?
Odp. Konsekwencją odpowiedzi na pytanie 5 jest przyjęcie do stosowania środka zaproponowanego w tym pytaniu. Ważnym elementem jest jego ubogoresztkowość, czego w opisie pytania nie przedstawiono. W sytuacji kiedy proponowany środek spełnia to kryterium Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8 Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie 20% emulsji tłuszczowej - Smoflipid a'100 ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Praktyka stosowania tego typu preparatów wskazuje, że najbardziej tolerowana jest substancja tłuszczowa na bazie oliwy z oliwek.

Pyt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 pozycja 2 preparatu Dekstran 40.000 10% roztwór do wlewu dożylnego w stojącej butelce szklanej o pojemności 500 ml?
Odp. Powyższe pytanie dotyczy Pakietu nr VIII. Zamawiający w pakiecie VIII poz. 2 dopuszcza preparat Dextran 40.000 10% roztwór do wlewu dożylnego w stojącej butelce szklanej o pojemności 500 ml.

Pyt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie numer 7 pozycja 8 i 9 preparatu Mannitol 20% w opakowaniu szklanym?
Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek?
Odp. Powyższe pytanie dotyczy Pakietu nr VIII. Zamawiający w pakiecie VIII poz. 8 i 9 dopuszcza preparat MANNITOL 20% w opakowaniu szklanym.

Pyt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 pozycja 15 preparatu Natrium chloratum 0,9 w butelce stojącej z dwoma niezależnymi portami a'100 ml?
Odp. Powyższe pytanie dotyczy Pakietu nr VIII. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Natrium chloratium 0,9 w butelce stojącej z dwoma niezależnymi portami a'100 ml. Zamawiający wymagał preparatu w opakowaniu po a'1000 ml. Opakowania po a'100 ml są zbyt małe.

Pyt. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 pozycja 22 preparat Purisole roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?
Odp. Powyższe pytanie dotyczy Pakietu nr VIII. Zamawiający wyraża zgodę.


SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 28.05.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet 11 poz. 165
Pozycja - Jest Helicid 20 mg x 90 tabl. na:
Pytający proponuje zamianę na zapis Helicid 20 mg x 90 tabl. lub Controloc 20 mg x 100 tabl.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę preparatu Helicid 20 mg x 90 tabl. na Controloc 20 mg x 100 tabl, ponieważ preparaty te różnią się substancją czynną. W preparacie Helicid substancją czynną jest Omeprazol, natomiast w preparacie Controloc substancją czynną jest Pantoprazol.
Zamawiający podejmując powyższą decyzję oparł się na opinii głównego użytkownika preparatów tj. Oddziału Wewnętrznego, W/w Oddział, na podstawie wieloletniej codziennej praktyki stwierdził wyższość stosowania preparatu Helicid 20 mg p.o nad Controloc 20 mg p.o.SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 29.05.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 15 preparatu Natrium chloratium 0,9% w butelce stojącej z dwoma niezależnymi portami a'1000 ml?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycja 14 preparatu Natrium chloratium 0,9% w butelce stojącej z dwoma niezależnymi portami a'500 ml?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.


SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 30.05.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy §5 ust. 1a na karę umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Przedział wielkości zamówień realizowanych wynosi średnio około 2.000 zł. Jak widać z przedstawionych kwot wysokość kary kształtować się na poziomie 40 zł za jeden dzień zwłoki.SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 06.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr VIII poz. 23 Theophylinum inj. doż. 300 mg x 250 ml?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wyłącza z Pakietu VIII poz. 23 Theophylinum inj. doż 300 mg x 250 ml i umieszcza ją w Pakiecie XV - luźnym tworząc pozycję 20 w tym pakiecie.
Jednocześnie ustala nowe wadium:
- Pakiet VIII - 1.250,00 zł
- Poz. 20 Pakietu XV - 250,00 złSPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 12.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy dopuszczą Państwo możliwość przeliczania w formularzach cenowych ilość danego leku na opakowania jednostkowe w jakich jest on obecnie konfekcjonowany i wyłącznie sprzedawany, zachowując oczywiście podaną ogólną ilość.
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczania w formularzach cenowych ilość danego leku na opakowania jednostkowe w jakich jest on obecnie konfekcjonowany i wyłącznie sprzedawany, zachowując podaną ogólną ilość.

Pyt. 2 Czy dopuszczą Państwo zmianę cen leków w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy tj. w przypadku zmiany:
a) cen leków urzędowych w chwili zmiany ich mocy prawa z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę.
b) Cen leków u producenta krajowego (dotyczy leków z cenami umownymi), przy czym wzrost cen będzie następował o taki sam % jaki wynika z podwyżek niezależnych od Dostawcy bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży.
Odp. 3a) wyrażamy zgodę na zmianę cen leków w przypadku zmiany cen leków urzędowych w chwili zmiany ich z mocy prawa z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego cenę,
3b) podwyżka cen leków u Dostawcy umowy w przypadku zmiany cen leków u producentów krajowych będzie możliwa przy zachowaniu następujących warunków:
1. udokumentowanie wzrostu cen u producenta leku,
2. wydzielenie zawartej w ofercie ceny marży, która nie będzie wzrastać razem z podwyżką cen leków,
każdorazowa taka zmiana będzie wymagać zgody Zamawiającego.
Zmiana dotyczyć może jedynie niezrealizowanej części umowy.


Pyt. 3 Czy dopuszczą Państwo wprowadzenie dodatkowego zapisu do pkt. 1 a) w §5 projektu umowy o następującym brzmieniu: "... jeżeli wina będzie leżeć po stronie Dostawcy" po słowach: "... za każdy dzień zwłoki ...".
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do pkt. 1 a) w §5 który otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy kary umowne:
a) za zwlokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy za każdy dzień zwłoki jeżeli wina leżeć będzie po stronie dostawcy.
Zamawiający odstąpi od naliczania kar jeżeli Dostawca udokumentuje, że przyczyny zmiany terminu dostawy nie leżą po jego stronie.SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 13.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 - §3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 2-go w brzmieniu: "... Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, Dostawca uprawniony będzie do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia zapłaty całości zaległych należności..."
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do §3 ustępu 2-go.

Pyt. 2 - §3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: "Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Dostawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §3 ust. 1.

Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leków do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw leków "na ratunek" do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5 - §5 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,2% wartości niezrealizowanej części zamówienia?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.

Pyt. 6 - §5 ust. 1 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §3 ust. 1.

Pyt. 7 - §5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o zwrot, iż "(...) bez zgody Zamawiającego zgody takiej nie można bezzasadnie odmówić"?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu w §5 ust. 3.

Pyt. 8 - §5 ust. 2 a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany zapisu: "za każdy dzień zwłoki" na zwrot: "za każdy dzień opóźnienia"?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.


SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 16.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy §4 pkt. 5 Prosimy Zamawiającego o określenie, których leków określonych w SIWZ dotyczy możliwość dostaw na cito ("leki ratujące życie")?
Odp. Zamawiający pod pojęciem "leki ratujące życie" ma leki których niepodanie może być przyczyną szybkiego zgonu pacjenta.

Pyt. 2 Dotyczy §4 pkt. 9 Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi procedurami do których zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:
"W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 7 dni,
- wad jakościowych w ciągu 14 dni"
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:
"W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 7 dni,
- wad jakościowych w ciągu 14 dni"


Pyt. 3 Dotyczy §5 pkt. 1a Kara narzucona przez Zamawiającego za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia jest karą bardzo wygórowaną, dlatego prosimy o zmniejszenie jej i zmianę zapisu na powszechnie stosowany w większości jednostek szpitalnych w kraju: "0,2% wartości niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.

Pyt. 4 Dotyczy §5 pkt. 3 Prosimy o dopisanie na końcu zdania: "bez zgody Zamawiającego" - zapis ten w żadnym stopniu nie zmienia pozycji Zamawiającego może jedynie ułatwić współpracę między stronami.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dodaje zapis: "bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie".

Pyt. 5 Dotyczy pakiet XIX poz. 14 Dostępne na rynku preparaty Ketoprofenu inj różnią się sposobem podawania. Tylko jeden z nich (ketonal) można podawać domięśniowo i dożylnie. Prosimy zatem Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia o zapis: "Ketoprofenum inj im/iv 100 mg/2 ml amp x 10".
Odp. Zamawiający precyzuje zapis w pakiecie XIX poz. 14: Ketonal 100/2mg x 10 amp dom/doż.

Pyt. 6 Dotyczy Pakietu XIX poz. 11 Dostępne na rynku preparaty Vancomycyny różną się długością przechowywania po rozpuszczeniu. Tylko jeden z nich (Edicin) można przechowywać do 14 dni po rozpuszczeniu w NaCl lub Glukozie. Prosimy zatem Zamawiającego o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia o zdanie: "Preparat z możliwością przechowywania do 14 dni".
Jest to zapis korzystny dla Zamawiającego, ponieważ w sytuacji nie wykorzystania przez oddział całej fiolki leku mógłby on być przechowywany przez 14 dni.
Odp. Zamawiający zamawia preparat Edicin. tzn taki, który można przechowywać do 14 dni w stanie rozpuszczonym jak mówi jego ulotka. Nie znana nam jest inna postać Edicinu o mniejszym okresie przechowywania.
Zamawiany preparat ma posiadać okres przechowywania do 14 dni.SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 17.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 15 poz. 13 wycenę Omeprazolu inf. w dawce  40 mg z ograniczeniami czasowymi w podawaniu?
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę Omeprazolu inf. w dawce 40 mg z ograniczeniami czasowymi w podawaniu.

Pyt. 2 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 15 poz. 13 wycenę Omeprazolu inf. w dawce 40 mg, dla którego nie istnieją dane kliniczne pozwalające określić bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci?
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę Omeprazolu inf. w dawce 40 mg, dla którego nie istnieją dane kliniczne pozwalające określić bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci.


SPZZOZ.ZP/17/2008Przasnysz, dn. 22.07.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu na dostawę leków zostały wybrane oferty:

Pakiet I
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną.

Pakiet II
numer oferty 4
firma (nazwa) SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet.

Pakiet III
numer oferty 7
firma (nazwa) Sanofi Aventis Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet.

Pakiet IV
numer oferty 6
firma (nazwa) GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet V
numer oferty 3
firma (nazwa) Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet VI
numer oferty 13
firma (nazwa) Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet VII
numer oferty 14
firma (nazwa) ACP PHARMA S.A. ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet VIII
numer oferty 11
firma (nazwa) Medicart Healthcare Sp. zo.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet IX
numer oferty 13
firma (nazwa) Bialmed Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet.

Pakiet X
numer oferty 11
firma (nazwa) Medicart Healthcare Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet XI
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną.

Pakiet XII
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną.

Pakiet XV poz. 1
numer oferty 8
firma (nazwa) INTRA Hurtownia farmaceutyczna ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 2
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 3
numer oferty 4
firma (nazwa) SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 4
numer oferty 4
firma (nazwa) SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 5
numer oferty 4
firma (nazwa) SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 6
numer oferty 2
firma (nazwa) RYFARM Sp. z o.o. ul. Flaminga 2, 03-176 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 7
numer oferty 5
firma (nazwa) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne PROFARM Sp. z o.o. ul. Opaczewska 19, 02-372 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną.

Pakiet XV poz. 8
numer oferty 6
firma (nazwa) GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 9
numer oferty 1
firma (nazwa) Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 10
numer oferty 2
firma (nazwa) RYFARM Sp. z o.o. ul. Flaminga 2, 03-176 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 11
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 12
numer oferty 4
firma (nazwa) SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 13
numer oferty 8
firma (nazwa) INTRA Hurtownia farmaceutyczna ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 14
numer oferty 5
firma (nazwa) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne PROFARM Sp. z o.o. ul. Opaczewska 19, 02-372 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 15
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną.

Pakiet XV poz. 16
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet.

Pakiet XV poz. 17
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet XV poz. 18
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 19
numer oferty 14
firma (nazwa) ACP PHARMA S.A. ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XV poz. 20
numer oferty 11
firma (nazwa) Medicart Healthcare Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet XVI
numer oferty 13
firma (nazwa) Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet XVII
numer oferty 2
firma (nazwa) RYFARM Sp. z o.o. ul. Flaminga 2, 03-176 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XVIII
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet XIX
numer oferty 1
firma (nazwa) Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Uzasadnienie wyboru
Jedyna oferta na ten Pakiet

Pakiet XX
numer oferty 5
firma (nazwa) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne PROFARM Sp. z o.o. ul. Opaczewska 19, 02-372 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Pakiet XXI
numer oferty 9
firma (nazwa) FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Uzasadnienie wyboru
Oferta z najkorzystniejszą ceną

Zgodnie z art. 92 ust 1 przekazujemy informacje dotyczące nazw, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom:

Oferta nr 1
Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

Pakiet XV poz. 3 - 98,45 pkt.
Pakiet XV poz. 4 - 97,78 pkt.
Pakiet XV poz. 5 - 92,20 pkt.
Pakiet XV poz. 6 - 85,42 pkt.
Pakiet XV poz. 9 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 10 - 86,01 pkt.
Pakiet XIX - 100 pkt.

Oferta nr 2
RYFARM Sp. z o.o. ul. Flaminga 2, 03-176 Warszawa

Pakiet XV poz.3 - 99,80 pkt.
Pakiet XV poz. 4 - 99,74 pkt.
Pakiet XV poz. 5 - 92,20 pkt.
Pakiet XV poz. 6 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 7 - 82,46 pkt.
Pakiet XV poz.10 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 13 - 86,49 pkt.
Pakiet XVII - 100 pkt.

Oferta nr 3
Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

Pakiet V - 100 pkt.

Oferta nr 4
SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet II - 100 pkt.
Pakiet VII - 99,99 pkt.
Pakiet XV poz. 1 - 84,19 pk
t. Pakiet XV poz. 2 - 98,77 pkt.
Pakiet XV poz. 3 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 4 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 5 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 6 - 99,21 pkt.
Pakiet XV poz. 7 - 82,46 pkt.
Pakiet XV poz. 8 - 80,46 pkt.
Pakiet XV poz. 9 - 93,55 pkt.
Pakiet XV poz. 10 - 99,55 pkt.
Pakiet XV poz. 12 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 13 - 93,41 pkt.
Pakiet XV poz. 14 - 98,02 pkt.
Pakiet XV poz. 15 - 99,21 pkt.
Pakiet XV poz. 19 - 81,91 pkt.
Pakiet XVII - 99,94 pkt.
Pakiet XXI - 98,88 pkt.

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne PROFARM Sp. z o.o. ul. Opaczewska 19, 02-372 Warszawa

Pakiet XV poz. 7 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 14 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 15 - 99,21 pkt.
Pakiet XX - 100 pkt.

Oferta nr 6
GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

Pakiet IV - 100 pkt.
Pakiet XVI poz. 4 - 84,68 pkt.
Pakiet XV poz. 5 - 66,33 pkt.
Pakiet XVI poz. 8 - 100 pkt.
Pakiet XVI poz. 9 - 70,65 pkt.
Pakiet XV poz. 10 - 98,44 pkt.

Oferta nr 7
Sanofi Aventis Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Pakiet III - 100 pkt.

Oferta nr 8
INTRA Hurtownia farmaceutyczna ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa

Pakiet XV poz. 1 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 7 - 95,67 pkt.
Pakiet XV poz. 11 - 97,11 pkt.
Pakiet XV poz. 12 - 61,48 pkt.
Pakiet XV poz. 13 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 14 - 97,75 pkt.
Pakiet XV poz. 15 - 93,63 pkt.

Oferta nr 9
FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice

Pakiet I - 100 pkt.
Pakiet XI - 100 pkt.
Pakiet XII - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 1 - 97,29 pkt.
Pakiet XV poz. 2 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 3 - 97,61 pkt.
Pakiet XV poz. 4 - 97,31 pkt.
Pakiet XV poz. 5 - 97,60 pkt.
Pakiet XV poz. 6 - 86,01 pkt.
Pakiet XV poz. 7 - 93,24 pkt.
Pakiet XV poz. 8 - 90,45 pkt.
Pakiet XV poz. 9 - 96,04 pkt.
Pakiet XV poz. 10 - 89,67 pkt.
Pakiet XV poz. 11 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 12 - 98,80 pkt.
Pakiet XV poz. 13 - 92,33 pkt.
Pakiet XV poz. 14 - 77,98 pkt.
Pakiet XV poz. 15 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 16 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 17 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 18 - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 19 - 100 pkt.
Pakiet XVIII - 100 pkt.
Pakiet XXI - 100 pkt.

Oferta nr 10
Asclepios S.A. ul. Rymera 12, 41-800 Zabrze

Pakiet VII - 96,92 pkt.
Pakiet XV poz. 1 - 80,21 pkt.
Pakiet XV poz. 2 - 98,16 pkt.
Pakiet XV poz. 6 - 84,56 pkt.
Pakiet XV poz. 7 - 91,32 pkt.
Pakiet XV poz. 8 - 88,68 pkt.
Pakiet XV poz. 9 - 79,68 pkt.
Pakiet XV poz. 10 - 87,89 pkt.
Pakiet XXI - 92,07 pkt.

Oferta nr 11
Medicart Healthcare Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

Pakiet VIII - 100 pkt.
Pakiet X - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 20 - 100 pkt.

Oferta nr 13
BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Pakiet VI - 100 pkt.
Pakiet VIII - 96-77 pkt.
Pakiet IX - 100 pkt.
Pakiet XV poz. 2 - 98,16 pkt.
Pakiet XV poz. 6 - 84,28 pkt.
Pakiet XV poz. 7 - 91,32 pkt.
Pakiet XV poz. 8 - 88,57 pkt.
Pakiet XV poz. 9 - 79,60 pkt.
Pakiet XV poz. 10 - 87,72 pkt.
Pakiet XVI - poz. 100 pkt.
Pakiet XXI - 97,36 pkt.

Oferta nr 14
ACP PHARMA S.A. ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa

Pakiet I - 99,49 pkt.
Pakiet VII - 100 pkt.
Pakiet XI - 91,12 pkt.
Pakiet XII - 93,51 pkt.
Pakiet XV poz. 12 - 62,03 pkt.
Pakiet XV poz. 15 - 99,31 pkt.
Pakiet XV poz. 18 - 96,18 pkt.
Pakiet XV poz. 19 - 82,07 pkt.
Pakiet XXI - 99,16 pkt.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 2 tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały odrzucone oferty w następującym zakresie:
1. w całości oferta nr 12 firmy PROSPER S.A. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa.
2. w zakresie poz. 19 Pakietu XV oraz w zakresie Pakietu XX oferta na 9 firmy FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice

Ad. 1
Oferta firmy PROSPER S.A jest niezgodna z wymaganiami SIWZ. Zawiera ona poważne błędy merytoryczne:
- szereg pozycji jest niewypełniona,
- dodane są do wielu pozycji własne komentarze, których nie przewidywała SIWZ, a które należałoby wyjaśnić na etapie zadawania pytań,
- prawie wszystkie pozycje poszczególnych pakietów posiadają błędy w wyliczeniu ilościowo-wartościowym,
- występują również pozycje o znacznie zaniżonej cenie.
Z powyższego opisu wynika, że oferta przygotowana jest w sposób niestaranny. W takiej sytuacji nie może być poddana ocenie przez komisję przetargową.

Ad. 2
Firma FARMACOL S.A. w Pakiecie XV poz. 19 zaproponowała preparat z inną substancją czynną niż wymagał Zamawiający w SIWZ bez zadawania pytań i uzyskania zgody Zamawiającego, natomiast w Pakiecie XX wycenione zostały inne ilości leków niż określała to SIWZ.

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL