[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

artykułów czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-13062008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w terminie 1 roku od daty podpisania umowy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Kryteria oceny ofert:
  - 80% - cena,
  - 20% - jakość.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.06.2008r. do godziny 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 23.06.2008r o godzinie 1030.

Przasnysz, dnia 13.06.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/20/2008Przasnysz, dn. 19.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów czystościowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy Pakietu nr 1 zadanie nr 5 Na podstawie art. 7 ust 1 w związku z art. 22 ust 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi SIWZ konfekcjonowanego w poręcznych i ekonomicznych opakowaniach 2l.
Prosimy także aby Zamawiający miał na względzie fakt, iż kryterium oceny oferty jest także jakość i Zamawiający będzie miał możliwość przetestowania preparatu i oceny jego przydatności w trakcie badania ofert.
W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach 2 litrowych.

Pyt. 2 Dotyczy Pakietu nr 6 zadanie nr 3 Na podstawie art. 7 ust 1 w związku z art. 22 ust 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi SIWZ w postaci płynu, który doskonale usuwa wszelkie osady kamienne pochodzące z twardej wody, zawiera substancje chroniące przed korozją, jest bezpieczny dla powierzchni kwasoodpornych, także aluminiowych.
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat w postaci płynu.

Pyt. 3 Dotyczy Pakietu nr 6 zadanie nr 5 Na podstawie art. 7 ust 1 w związku z art. 22 ust 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymogi SIWZ konfekcjonowanego w poręcznych i ekonomicznych opakowaniach 2l.
Prosimy także by Zamawiający miał na względzie fakt, iż kryterium oceny oferty jest także jakość i Zamawiający będzie miał możliwość przetestowania preparaty i oceny jego przydatności w trakcie badania ofert.
W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.
Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 2l. pod warunkiem, że do co najmniej 3 pojemników dostarczone będą spryskiwacze. Zamawiający nie zawsze ma możliwość dopasowania spryskiwacza do butelki, która stanowi opakowanie produktu.

Pyt. 4 Dotyczy Pakiet nr 6 zadanie 4 i 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając automatycznego dozowania ma na myśli użyczenie urządzeń dozujących bezpłatnie na okres współpracy oddzielnie dla każdego preparatu?
Odp. Zamawiający wymaga użyczenia na okres współpracy urządzeń do dozowania automatycznego oddzielnie dla każdego preparatu zamawianego w zadaniu 4 i 8.

Pyt. 5 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą próbek do każdej pozycji z każdego pakietu?
Odp. Zamawiający wymaga przedłożenia próbek wraz z ofertą do każdej pozycji z każdego pakietu.

Pyt. 6 Czy w przypadku Pakietu nr 6 zadanie 1 i 2 Zamawiający wymaga przedłożenia opakowań np. 25kg czy dopuści mniejsze pojemności celem przetestowania?
Odp. W przypadku pakietu nr 6 zadanie 1 i 2 Zamawiający wymaga przedłożenia próbek o pojemności co najmniej 10 litrów.

Pyt. 7 Czy w przypadku zadań gdzie należy zaoferować preparat w dwóch różnych opakowaniach Zamawiający dopuści przekazanie jako wzoru jednego najmniejszego opakowania handlowego?
Odp. W przypadku zadań gdzie preparat wymagany jest w dwu różnych opakowaniach Zamawiający wymaga próbek o najmniejszym opakowaniu handlowym.


SPZZOZ.ZP/20/2008Przasnysz, dn. 19.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów czystościowych.


S P R O S T O W A N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu prostuje zapis pkt. I SIWZ który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, w zamkniętej kopercie do dnia 23.06.2008r do godziny 10oo.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL