[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuUBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. DR W. OCZKO W PRZASNYSZU

Numer ogłoszenia 311721/2008; data zamieszczenia w BZP: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 1. NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr W. Oczko w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.przasnysz.prv.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. OPIS:
  1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr W. Oczko w Przasnyszu.
  1.2. Rodzaj zamówienia: usługi.
  1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest:
    a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
    b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
    c) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.12.2007r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,
    d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem.
   Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 133.000 euro
  1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66516000-0,
  1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
  1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
  1.7. Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: Nie.
  1.8. Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie.
  1.9. Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
  1.10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Tak
 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN JEGO WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24
SEKCJA III: INFORMACJE OCHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  1.1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
  2.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności:
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj:
     - są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów,
     - prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr.124, poz.1151 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia,
    b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. w szczególności:
    a) zgodnie z art.154 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku nr 124, poz.1151 ze zm.) posiadali na dzień 30.06.2008 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %;
    b) zgodnie z art.146 ustawy z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku nr 124, poz.1151 ze zm.) posiadali na dzień 30.06.2008 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100 %.
   3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według kryterium spełnia, - nie spełnia" z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn.zm.
  2.2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   1) Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   2) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
    a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
    b. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. a;
    c. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę.
   3) Oświadczenie w trybie art.44 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1, 5.2, 5.3 SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.eib.com.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Energo-Inwest-Broker S.A, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń.
 4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.11.2008r. godz. 10:00, miejsce: SP ZZOZ im. dr W. Oczko ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.
 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Toruń, 27.11.2008r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU
NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. DR W. OCZKO W PRZASNYSZU

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz


Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

W postępowaniu, w wymaganym terminie została złożona jedna oferta, którą złożył:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa


adres

Oddział w Warszawie
ul. Moniuszki 8
00-950 Warszawa


Oferta złożona przez PZU SA uzyskała największą liczbę punktów i jest ofertą najkorzystniejszą.

Nie odrzucono żadnych ofert. Nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.

Tabelaryczne zestawienie wyników postępowania

Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres Kryterium
oceny
Suma
przyznawanych
punktów
Liczba
przyznanych
punktów
Punktacja
łączna
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Oddział w Warszawie,
ul. Moniuszki 8,
00-950 Warszawa
Cena 100% 100 100 100


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL