[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

środków dezynfekcyjnych.

 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-15012008.zip
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na pakiety I-IV.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 508,00 zł na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 100% - cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.01.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 23.01.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 15.01.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/2/2008Przasnysz, dn. 17.01.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych..


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.01.2008 roku udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Rozdział II pkt. 1. SIWZ:
Z której (proszę podać nazwę) jednostki upoważnionej do opiniowania przedmiotu zamówienia dokument podsumowujący (skuteczność działania oferowanych preparat) Zamawiający uzna za spełniający wymóg postawiony w powyższym punkcie SIWZ?
Odp. Za spełniający wymóg postawiony w SIWZ Zamawiający uzna dokument wystawiony przez laboratorium z badań standardowymi metodami uwzględniającymi warunki występujące w miejscu stosowania produktu i jego przeznaczeniem.
Zamawiający wymaga dokumentu z badań potwierdzających skuteczność środków dezynfekcyjnych w obszarze medycznym wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych lub badaniami PZH.


Pyt. 2 Umowa §5 pkt. 1 i 2:
Czy nie zaszła pomyłka i w punkcie 1 to Kupujący nalicza kary umowne Sprzedającemu, zaś w punkcie 2 to Sprzedający nalicza kary Kupującemu?
Odp. Zamawiający poprawia pomyłkę i §5 który otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
 1. Kupujący ma prawo naliczyć Sprzedającemu kary umowne:
  a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 6% wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,
  b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.
 2. Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu kary umowne:
  a) za nieterminowe regulowanie należności odsetki ustawowe,
  b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od kupującego z zastrzeżeniem §4 w wysokości 5% wartości umowy.
Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy.


Pyt. 3 Umowa §4 pkt. 1 i §5 pkt. 1a
Prosimy o wprowadzenie do umowy terminu dostaw częściowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
Odp. Zamawiający przystaje na propozycje zawarte w pytaniu i wprowadza zapis zgodny z wnioskiem w §2 "Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 3 dni od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie lub na piśmie złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Jednocześnie dokona zmiany w §4 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:
 1. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  a) nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,
  b) innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.
Pyt. 4 Pakiet I poz. 1-5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści równoważne preparaty w koncentracie w opakowaniach 5 kg, gdzie 1l = 1kg.
Odp. Zamawiający dopuści preparaty w opakowaniach 5 kg, gdzie 1kg = 1litr.

Pyt. 5 Pakiet I poz. 5
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści równoważny preparat na bazie aldehydu glutarowego, niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, anionowych związków powierzchniowo-czynnych, o zakresie działania B, TBC, F, V w czasie 10 min i temp. 600°C.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza preparatu działającego w czasie 10 min na B, Tbc, F, V w temperaturze 600°C ze względu na przyjęte i obowiązujące w Centralnej Sterylizacji procedury postępowania z myciem i dezynfekcją narzędzi i sprzętu oraz zaprogramowanie sterylizatorów do czasów przewidzianych w SIWZ. Wprowadzenie produktów o innych parametrach wymagałoby zmian zatwierdzonych procedur, przeprogramowania sterylizatorów.

Pyt. 6 Pakiet I poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści równoważny preparat na bazie fosfonianów i krzemianów.
Odp. Zamawiający dopuści preparat na bazie fosfonianów i krzemianów.

Pyt. 7 Pakiet I poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 z pakietu 1 ponieważ preparat ten nie ma wpływu na proces mycia i dezynfekcji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6 z pakietu I ze względu na to, że wydzielona pozycja miałaby zbyt niską wartość.

Pyt. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu III pozycji 3 co umożliwiłoby złożenie oferty konkurencyjnej cenowo? - w przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.
Odp. Zamawiający wydziela z Pakietu III poz. 3 tworząc pakiet IIIA.
Jednocześnie zmienia się wadium, które wynosi:
Pakiet III - 170,00 zł
Pakiet IIIA - 40 zł


Pyt. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia w miejsce wymaganych badań potwierdzających spektrum działania oferowanych środków z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy o przedstawieniu w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w trakcie oceny ofert?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty oświadczenia. Wymaga załączenia dokumentów określonych w SIWZ.
 

Przasnysz, dnia 06.02.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ została wybrane oferty:.

Pakiet I
Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr I
KTG SEMIGAT S.A.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

wartość brutto pakietu: 15.278,01 zł
ocena punktowa: 36,93 pkt.

Oferta nr 4
Medim Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 5
02-375 Warszawa

wartość brutto pakietu: 5.642,75 zł
ocena punktowa: 100 pkt.

W zakresie pakietu I została wybrana oferta nr 4

Pakiet III
Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 2
Bialmed Sp. z o.o
ul. Marii Konopnickiej

Wartość pakietu brutto: 15.727,66 zł
ocena punktowa: 77,83 pkt.

Oferta nr 3
FALCO-MEDIC
ul. Składowa 7
15-399 Białystok

Wartość pakietu brutto: 12.240,80 zł
ocena punktowa: 100 pkt.

W zakresie pakietu III została wybrana oferta nr 3

Pakiet IIIA
Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 2
Bialmed Sp. z o.o
ul. Marii Konopnickiej

Wartość pakietu brutto: 3.990,67 zł
ocena punktowa: 100 pkt.

Oferta nr 4
Medim Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 5
02-375 Warszawa

wartość brutto pakietu: 9.171,56 zł
ocena punktowa: 43,51 pkt.

W zakresie pakietu IIIA  została wybrana oferta nr 2
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL