[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu



O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  o1-15122010.rar - Ogłoszenie
  s1-15122010.rar - SIWZ
  z1-15122010.rar - Zmiana ogłoszenia
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.12.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 23.12.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 15.12.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/51/2010Przasnysz, dn. 17.12.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi:

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zapisów projektu umowy na następujące zapisy:

 • §2 myślnik 5 Wykonawca zobowiązuje się do naprawy analizatora w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze, a w razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu do wymiany aparatu na nowy?
 • §2 myślnik 6 w przypadku przedłużenia się naprawy ponad 24 godziny od momentu jej zgłoszenia Wykonawca do czasu naprawy sprzętu ponosić będzie różnicę kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny zlecenia badań przez Zamawiającego podmiotom trzecim.
 • §7 ust. 1 a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki. Całkowita kara nie może przekroczyć 80% wartości niedostarczonego towaru?
Uzasadnienie: wymagane przez Zamawiającego kary są bardzo wysokie i zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,5% jest to wysokość zwyczajowo przyjęta. Całkowita kara nie może przekroczyć 80% wartości niedostarczonego towaru.

Odp.
 • Zamawiający wyraża zgodę na zapis: Wykonawca zobowiązuje się do naprawy analizatora w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze, a w razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu do wymiany aparatu na nowy.
 • Zamawiający zmienia zapis na następujący: w przypadku przedłużenia się naprawy ponad 24 godziny od momentu jej zgłoszenia Wykonawca do czasu naprawy sprzętu pokryje różnicę pomiędzy kosztami zleconego badania, a kosztami które ponosi Zamawiający na wykonanie badania.
 • Zamawiający zmienia zapis na następujący: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

Pyt. 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę odnośnie dzierżawy aparatu?

Uzasadnienie: Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w odniesieniu do usług dzierżawy, terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę faktury za dzierżawę w ciągu 30 dni od daty wystawienia pod warunkiem, że otrzyma ją w terminie nie dłuższym niż 3 dni od tej daty. Po przekroczeniu tego terminu liczony będzie termin zapłaty od daty otrzymania faktury.

 

SPZZOZ.ZP/51/2010Przasnysz, dn. 31.12.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz informuje, że w przetargu na dzierżawę analizatora immunologicznego wraz z dostawą testów dla Laboratorium analitycznego wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
BioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
01-882 Warszawa

ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL