[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i prawnej dla projektu w zakresie: zwiększenie efektywności działań systemu ratownictwa medycznego poprzez remont lądowiska w SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-16062010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-16062010.zip - Specyfikacja.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 24.06.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 24.06.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 16.06.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/20/2010Przasnysz, dn. 01.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i prawnej dla projektu w zakresie: zwiększenie efektywności działań systemu ratownictwa medycznego poprzez remont lądowiska w SPZZOZ w Przasnyszu..

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w w/w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta:

Henryk Paw
Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk
AVIA-PROJEKT

ul. Inżynierska 65/9
53-230 Wrocław

Wartość brutto: 95.770,00 zł

Jednocześnie informujemy, że unieważniamy w/w postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 ppkt. 4) tj. cena jedynej oferty złożonej w tym przetargu przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 90.000,00 zł brutto.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL