[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

przetarg na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-17032010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-17032010.zip - SIWZ.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.04.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 23.04.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 17.03.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 22.03.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o stężeniach 1,4% oraz 1,8%?
Odp. Zamawiający dopuszcza hialuronian sodu w stężeniach 1,4% oraz 1,8%.

 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 25.03.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dot. Projektu umowy
Mając na uwadze art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w momencie zmiany stawki VAT.
Odp. Zamawiający wprowadza do projektu umowy do §2 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie zapis:
Zmiana cen może nastąpić jedynie w wyniku:

 • zmiany cen urzędowych
 • zmiany stawek podatkowych
 • zmiany cen producenta
o wysokość dokonanych zmian po ich udokumentowaniu

Pyt. 2 Dot. Rozdziału 7 pkt 2 SIWZ
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu Rozdziału 7 pkt. 2 SIWZ dotyczącego terminu w jakim Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane mu w trakcie postępowania zapytania. Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, a nie jak napisał Zamawiający na 2 dni. Podany w SIWZ termin dotyczy zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zgodnie z zapisami SIWZ omawiane postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 125.00 euro, w związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.
Odp. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziału 7 pkt 2 SIWZ na brzmiący: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pyt. 3 Dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość w Pakiecie I oferty tylko na materiał wiskoelastyczny - 1% hialuronian sodu o właściwościach kohezyjnych, lepkości 25 000 mPas, osmolarności 310 +/- 50, masie cząsteczkowej 2 500 000 D, pH 7,2 +/-0,4 w strzykawce o objętości 0,85 ml z kaniulą 27G - bez konieczności oferowania dodatkowych stężeń?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany hialuronian sodu w stężeniu 1% bez konieczności oferowania dodatkowych stężeń.

Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną - przez internet i załączenia do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną - przez internet i załączenia do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

Pyt. 5 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 3 sztuk próbek łącznie w zakresie pakietu I czy też po 3 sztuki próbek materiału wiskoelastycznego o danym stężeniu?
Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia 3 próbek łącznie w zakresie Pakietu I.

Pyt. 6 Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki w zakresie pakietu II.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki w zakresie pakietu II.

Pyt. 7 Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z każdej pozycji w zakresie pakietu IV.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z każdej pozycji w zakresie pakietu IV.

Pyt. 8 Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia § 5 ust. 1a umowy na następujące:
"Kupujący ma prawo naliczyć Sprzedającemu kary umowne:

 • za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Kupującego w trakcie realizacji umowy za każdy dzień zwłoki".
Odp. Zamawiający zmniejsza wysokość kary do 1% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Kupującego w trakcie realizacji umowy za każdy dzień zwłoki".


 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 26.03.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o następujących stężeniach: 1,4%, 1,8% i 2% zamiast stężeń: 1%, 1,4%, 1,6%, 2,5%?
Odp. Zamawiający dopuszcza stężenia 1,4%, 1,8% i 2%.

 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 01.04.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy w Pakiecie nr I Zamawiający dopuści hialuronian sodu o stężeniu wyłączenie 1,4%?
Odp. Dopuszczalne kombinacje w zakresie stężeń są zawarte w treści SIWZ i w udzielonych wcześniej odpowiedziach.

Pyt. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek dla Pakietu 1 i 2 do 1 szt.
Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia trzech próbek w zakresie Pakietu I oraz jednej próbki w zakresie Pakietu II.

 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 01.04.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość w Pakiecie I oferty tylko materiał wiskoelastyczny 1% hialuronian sodu o właściwościach kohezyjnych, w strzykawce o objętości 1,0 ml z kaniulą 27G - bez konieczności oferowania dodatkowych stężeń.
Odp. Dopuszczalne kombinacje w zakresie stężeń są zawarte w treści SIWZ i w udzielonych wcześniej odpowiedziach. Zamawiający dopuszcza również zaproponowanie strzykawki o objętości 1 ml.

 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 02.04.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 (pakiet Nr 1) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu tylko o stężeniu 1%, bez konieczności oferowania pozostałych stężeń?
Odp. Dopuszczalne kombinacje w zakresie stężeń są zawarte w treści SIWZ i w udzielonych wcześniej odpowiedziach.

Pyt. 2 (pakiet Nr 1) Czy Zamawiający wymaga aby oferowany materiał wiskoelastyczny był produkowany w drodze ekstrakcji cząsteczek o dużej masie molekularnej z grzebieni kogutów?
Odp. Zamawiający wymaga aby oferowany materiał wiskoelastyczny był produkowany w drodze ekstrakcji cząsteczek o dużej masie molekularnej z grzebieni kogutów.

Pyt. 3 (pakiet Nr 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości oferowanych próbek do 1 sztuki w zakresie pakietu I?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek w zakresie pakietu I.

Pyt. 4 (pakiet Nr 4, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki o średnicy całkowitej 12,5mm, angulacji 0^(o), dioptrażu od 0,0D do 30,0D o pełnych haptenach?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki o średnicy całkowitej 12,5mm, angulacji 0^(o), dioptrażu od 0,0D do 30,0D o pełnych haptenach.

Pyt. 5 (pakiet Nr 4, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki nie zapakowane fabrycznie do injectora o średnicy całkowitej 12,5mm, angulacji 0^(o)?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki nie zapakowanej fabrycznie do injectora o średnicy całkowitej 12,5mm, angulacji 0^(o).

Pyt. 6 (pakiet Nr 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w ramach pakietu.

 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 07.04.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy pakietu 1:
Czy Zamawiający dopuści, aby oferowany w pakiecie I poz. 1 materiał wiskoelastyczny był produkowany w drodze fermentacji bakteryjnej?
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby oferowany w pakiecie I poz. 1 materiał wiskoelastyczny był produkowany w drodze fermentacji bakteryjnej.

 

SPZZOZ.ZP/12/2010Przasnysz, dn. 10.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek zostały wybrane oferty:

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęły cztery oferty:

Oferta nr 1
POLYMED Polska Sp. z o.o.
ul. Pomorska 31a
03-101 Warszawa


Wartość brutto: 159.216,00 = 16,88 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 46,88 pkt.

Oferta nr 2
MDT J. Zych, A. Budyn sp. j
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków


Wartość brutto: 38.391,60 zł = 70 pkt.
Ocena jakościowa: 0 pkt
Razem 70 pkt.

Oferta nr 3
ALCON Polska Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa


Wartość brutto: 89.880,00 zł = 29,90 pkt.
Ocena jakościowa: 30 pkt.
Razem 59,90 pkt.

Oferta nr 4
Croma Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleja Wilanowska 267
02-730 Warszawa


Wartość brutto: 39.675,00 zł = 67,73 pkt.
Ocena jakościowa: 3 pkt.
Razem 70,73 pkt.

Wybrano ofertę nr 4

Pakiet II
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 2
MDT J. Zych, A. Budyn sp. j
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków


Wartość brutto: 4.568,90 zł = 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.

Oferta nr 4
Croma Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleja Wilanowska 267
02-730 Warszawa


Wartość brutto: 5.542,60 zł = 57,70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 87,70 pkt.

Wybrano ofertę nr 2

Pakiet III
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.

ALCON Polska Sp zo.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa


Wartość brutto: 470.800,00 zł = 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana.

Croma Pharma Polska Sp. z o.o.
Aleja Wilanowska 267
02-730 Warszawa


Wartość brutto: 86.456,00 zł = 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL