[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-17062008.zip
  2. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
  4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz informacje dotyczące wadium zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 25.06.2008r. do godziny 1000.
  6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 25.06.2008r o godzinie 1030.
  7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.

Przasnysz, dnia 17.06.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/21/2008Przasnysz, dn. 20.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy §2 projektu umowy Czy Zmawiający zgodzi się na zmianę zapisu w §2 ust 4 wg poniższej propozycji: "Strony ustalają że ceny jednostkowe w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez okres związania umową. Z zastrzeżeniem, iż zmiana stawki VAT wchodzi w życie z mocy pracy".
Odp. Zamawiający zmienia zapis §2 ust 4 umowy: "Strony ustalają że ceny jednostkowe w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez okres związania umową. Z zastrzeżeniem, iż zmiana stawki VAT wchodzi w życie z mocy pracy. Zmiana dotyczyć może jedynie niezrealizowanej części umowy'.

Pyt. 2 Dotyczy §5 ust 1 pkt 1 a) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z 2% do 0,5% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar do wysokości 0,5%. Konsekwencje za nieterminowe dostawy muszą być wyostrzone gdyż dostarczane artykuły nie są u nas zapasem magazynowym a ich posiadanie często decyduje o zdrowiu i życiu pacjenta.
Ponadto naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.


Pyt. 3 Dotyczy Rozdziału I pkt. 8 SIWZ Wnosimy o zmianę zapisu (rozdz. I pkt 8 SIWZ) dotyczącego wymagań wobec dokumentów i oświadczeń przedłożonych w języku obcym zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z §4 ust. 3 tego rozporządzenia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem poświadczone przez Wykonawcę.

Pyt. 4 Dotyczy Rozdziału I pkt. 9 SIWZ Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie ilości wymaganych próbek w przypadku składania oferty w Pakiecie 8.
Odp. Zamawiający wymaga złożenia min 3 próbek każdego asortymentu w Pakiecie 8.

Pyt. 5 Dotyczy Pakietu nr 5 poz 7 Czy chodzi o rękawice diagnostyczne nie sterylne, bezpudrowe S, M, L.
Odp. Tak.

Pyt. 6 Dotyczy Pakietu nr 5 poz 7 Czy można przeliczyć pary na opakowania i podać cenę jednostkową za opakowanie 100szt.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.


SPZZOZ.ZP/21/2008Przasnysz, dn. 20.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nóż typu Crescent 2,0mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza nóż typu Crescent 2,0mm.

Pyt. 2 Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nóż typu slit 2,85mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza noża typu slit 2,85mm.

Pyt. 3 Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nóż typu slit 2,75mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza noża typu slit 2,75mm.

Pyt. 4 Pakiet 8 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści nóż typu slit 1,4mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza noża typu slit 1,4mm.


SPZZOZ.ZP/21/2008Przasnysz, dn. 20.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy Pakietu nr 1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu I Szyny do palców poz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Pozwoli to na zachowanie konkurencyjności ofert przetargowych oraz umożliwi złożenie ofert przez większą ilość wykonawców.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji z pakietu. Ustalając zawartość pakietów Zamawiający kierował się sposobem realizacji zamówień cząstkowych w trakcie umowy jak i wartością pozycji.
Staraniem składającego ofertę jest skompletować wszystkie pozycje składające się na dany Pakiet.


Pyt. 2 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 34 Proszę o dopuszczenie maski do tlenu dla dorosłych z drenem o długości 210 cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza maskę o długości 210 cm.

Pyt. 3 Dotyczy Pakietu nr 8 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 nóż okulistyczny Crescent Bevel Up 2,25 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza nóż Crescent Bevel Up 2,25 mm.

Pyt. 4 Dotyczy Pakietu nr 8 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 nóż okulistyczny Slit 1,2 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza nóż okulistyczny Slit 1,2 mm.

Pyt. 5 Dotyczy Pakietu nr 8 Czy Zamawiający wymaga aby nóż slit 2,8 miał ostrze umieszczone w ruchomej twardej osłonie?
Odp. Zamawiający nie wymaga aby nóż slit 2,8 mm miał ostrze umieszczone w ruchomej twardej osłonie.

Pyt. 6 Dotyczy pakietu 6 Poz. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z całości Pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu wybór rzeczywiście korzystnej oferty?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji z pakietu. Ustalając zawartość pakietów Zamawiający kierował się sposobem realizacji zamówień cząstkowych w trakcie umowy jak i wartością pozycji.
Staraniem składającego ofertę jest skompletować wszystkie pozycje składające się na dany Pakiet.


Pyt. 7 Dotyczy pakietu 6 Poz. 3 Czy Zamawiający pisząc sznurek miał na myśli troki?
Odp. Zamawiający pisząc sznurek miał na myśli troki.

Pyt. 8 Dotyczy pakietu 6 poz. 6 Czy można zaoferować ubranie dwuczęściowe z włókniny propylenowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza ubranie z włókniny polopropylenowej.

Pyt. 9 Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3 Czy można zaoferować obłożenie okulistyczne jałowe w rozmiarach 150 cm x 150 cm z folią operacyjną 8 x 10 cm i torbą na płyn?
Odp. Zamawiający dopuszcza obłożenie okulistyczne jałowe w rozmiarach 150 cm x 150 cm z folią operacyjną 8 x 10 cm i torbą na płyn.

Pyt. 10 Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5 Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo o rozmiarach 80x145?
Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarach 80x145 cm.

Pyt. 11 Dotyczy Pakietu 1 Poz. 5-8 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu ostrzy z wygrawerowanym numerem oraz nazwą producenta na ostrzu?
Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu wygrawerowania numeru oraz nazwy producenta na ostrzu.

Pyt. 12 Dotyczy Pakietu 1 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaciskacz sterylny.

Pyt. 13 Dotyczy Pakietu 3 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewnika o długości przewodu 190 cm i długości całkowitej 230 cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza cewnik o podanych wymiarach.

Pyt. 14 Dotyczy Pakietu 3 poz. 17-22 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników o powierzchni przeźroczystej?
Odp. Zamawiający wymaga cewników opisanych w SIWZ.

Pyt. 15 Dotyczy Pakietu 3 poz. 23-26 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników o powierzchni przeźroczystej.
Odp. Zamawiający wymaga cewników opisanych w SIWZ.

Pyt. 16 Dotyczy Pakietu 3 poz. 27-36 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników pakowanych wewnętrznie w worek foliowy i zewnętrznie folia-papier.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 17 Dotyczy Pakietu 3 poz. 43-52 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników o powierzchni przeźroczystej.
Odp. Zamawiający wymaga cewników opisanych w SIWZ.

Pyt. 18 Dotyczy Pakietu 3 poz. 46, 47, 49, 52. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników o dł. 1250 cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza cewniki o długości 1250 cm.

Pyt. 19 Dotyczy Pakietu 3 poz. 61-64 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników o dł. min 70 cm.
Odp. Zamawiający wymaga cewników o dł. Min 800 mm.

Pyt. 20 Dotyczy Pakietu nr 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 4 rękawic winylowych sterylnych numeracji wyrażonej w skali literowej.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 21 Dotyczy Pakietu 5 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 7 ma na myśli rękawiczki diagnostyczne jałowe bezpudrowe?
Odp. Zamawiający miał na myśli rękawice nie jałowe bezpudrowe.

Pyt. 22 Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 1 ww pakietu przewodu dwustronnie rozszerzonego o średnicy wew 6 lub 7 mm.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 23 Dotyczy terminu dostaw Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpi nawet w terminie krótszym niż powyższy niemniej jednak rzeczywiste warunki to odbiór przesyłki z magazynu i wysyłka.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 24 Dotyczy warunków umowy. Paragraf 5 pkt 1 a wzoru umowy zawiera informacje, że:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki jeżeli wina będzie leżeć po stronie Dostawcy.
Taki zapis w umowie sprawia, że strony nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego wnosimy o zmianę wysokości kar umownych do wysokości 0,1% wartości niedostarczonego towaru.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.


SPZZOZ.ZP/21/2008Przasnysz, dn. 23.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 3 wymaga aby ostrze noża okulistycznego typu Slit 2,8 mm w wykonane było z krzemu?
Odp. Tak.


SPZZOZ.ZP/21/2008Przasnysz, dn. 15.07.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu na sprzęt jednorazowego użytku zostały wybrane oferty:

Pakiet I
numer oferty 4
firma (nazwa) INTEGROS Sp. z o.o.
adres ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko Biała
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszej cenie.

Pakiet II
numer oferty 11
firma (nazwa) BIALMED Sp. z o.o.
adres ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta, oferta spełnia wymagania SIWZ.

Pakiet III
numer oferty 9
firma (nazwa) CEZAL LUBLIN
adres ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszej cenie.

Pakiet IV
numer oferty 2
firma (nazwa) GRENA LTD 1 Saxon Court Hadlow Down East Sussex TN22 4DT UK
adres do korespondencji: ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszej cenie.

Pakiet V
numer oferty 11
firma (nazwa) BIALMED Sp. z o.o.
adres ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszej cenie.

Pakiet VI
numer oferty 8
firma (nazwa) Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
adres ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszej cenie.

Pakiet VII
numer oferty 8
firma (nazwa) Euro Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
adres ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszej cenie.

Pakiet VIII
numer oferty 7
firma (nazwa) MDT J. Zych, A. Budyn Sp.j.
adres ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
Uzasadnienie wyboru: Oferta o najkorzystniejszym bilansie punktowym

Pakiet IX
numer oferty 3
firma (nazwa) AKME Wojciech Pałejko Anna Stachyra-Pałejko Sp.j.
adres ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta.

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust 1 przekazujemy informacje dotyczące nazw, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom:

Oferta nr 1
ABOOK Sp.zo.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa
Pakiet V - 92,04 pkt.

Oferta nr 2
GRENA LTD 1 SAXON COURT HADLOW DOWN EAST SUSSEX TN22 4DT UK Adres do korespondencji ul. Złotej Jesieni 58 05-410 Józefów
Pakiet IV - 100 pkt.

Oferta nr 3
AKME Wojciech Pałejko Anna Stachyra Pałejko Sp.j. ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Pakiet IX - 100 pkt.

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTEGROS ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
Pakiet I - 100 pkt.

Oferta nr 5
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o ul. Partyzancka 133-151 95-200 Pabianice
Pakiet VII - 72,82 pkt.

Oferta nr 6
Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30 00-832 Warszawa
Pakiet VIII
Cena - 19,87 pkt, Jakość - 30 pkt, Razem - 49,87 pkt.

Oferta nr 7
MDT J. Zych A. Budyn sp.j. ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków
Pakiet VIII
Cena 70 pkt, Jakość - 30 pkt, Razem 100 pkt.

Oferta nr 8
EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
Pakiet VI - 100 pkt.
Pakiet VII - 100 pkt.

Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp z.o.o ul. AL. Spółdzielczości Pracy 38 20-147 Lublin
Pakiet I - 90,38 pkt.
Pakiet III - 100 pkt.

Oferta nr 10
POLYMED Polska Sp. z o.o. Ul. Pomorska 31A 03-101 Warszawa
Pakiet VIII
Cena - 27,42 pkt, Jakość - 30 pkt, Razem - 57,42 pkt.

Oferta nr 11
BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska
Pakiet I - 96,51 pkt.
Pakiet II - 100 pkt.
Pakiet III - 91,96 pkt.
Pakiet V - 100 pkt.

Oferta nr 12
PYRAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kołodzieja 30 61-070 Poznań
Pakiet I - 97,67pkt.
Pakiet III - 95,92pkt.
Pakiet V - 89,30pkt.

Oferta nr 13
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze
Pakiet I - 93,67 pkt.
Pakiet VI - 85,60 pkt.


SPZZOZ.ZP/21/2008Przasnysz, dn. 31.07.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku - Pakietu nr V - Rękawice.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że firma która została wybrana w zakresie Pakietu V - Rękawice odmówiła zawarcia umowy w zakresie tego Pakietu.
Zgodnie z §94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

W związku z powyższym na Pakiet V została wybrana oferta firmy:
ABOOK Sp. z o.o
ul. Brzostowska 22
04-985 WarszawaSP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL