[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-18112008.zip
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne Pakiety.
 3. Termin wykonania zamówienia: określony w SIWZ.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.430,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne Pakiety. Wadium na poszczególne Pakiety określona w SIWZ: PKO BP 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium, lub w formie opisanej w art.45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - cena - 100%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 26.11.2008r do godz. 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 26.11.2008r o godz. 1000.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 18.11.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/30/2008Przasnysz, dn. 01.12.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w przetargu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu zostały wybrane oferty:

Pakiet I

Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

OFERTA nr 1
MEDEN INMED Sp. z o.o.

ul. Wendów 2
75-847 Koszalin

Ilość punktów: 87,06 pkt.

OFERTA nr 3
TECHNOMEX Spółka z o.o.

ul. Knurowska 45A
44-100 Gliwice

Ilość punktów: 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 3

Pakiet II

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

OFERTA nr 1
MEDEN INMED Sp. z o.o.

ul. Wendów 2
75-847 Koszalin

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

OFERTA nr 3
TECHNOMEX Spółka z o.o.

ul. Knurowska 45A
44-100 Gliwice

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet IV

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

OFERTA nr 1
MEDEN INMED Sp. z o.o.

ul. Wendów 2
75-847 Koszalin

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet V

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

OFERTA nr 3
TECHNOMEX Spółka z o.o.

ul. Knurowska 45A
44-100 Gliwice

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet VI

Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

OFERTA nr 2

PROMA-REHA-POL Sp. z o.o.
ul. Kępska 2
45-129 Opole

Ilość punktów: 100 pkt.

OFERTA nr 3
TECHNOMEX Spółka z o.o.

ul. Knurowska 45A
44-100 Gliwice

Ilość punktów: 96,35 pkt.
Wybrano ofertę nr 2


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL