[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na usługę:

świadczenia usług telekomunikacyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-19062008.zip
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 600,00 PLN na konto PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - Cena 100%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 30.06.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 30.06.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 19.06.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/22/2008Przasnysz, dn. 25.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy: SIWZ, pkt. 3 str. 2 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, tabela
Czy stawkę za 1 minutę połączeń międzynarodowych należy ustalić na poziomie stawki na połączenia do USA/Kanady oraz na telefony stacjonarne do państw UE? Pytanie wynika stąd, że stawki za połączenia międzynarodowe do państw UE na telefony stacjonarne i na telefony komórkowe oraz poza teren UE na telefony stacjonarne i komórkowe są różne.
Odp. Zamawiający zgodnie z sugestią pytającego prosi o ustalenie stawki za 1 minutę połączeń międzynarodowych na poziomie stawki na połączenia do USA/KANADY na telefony stacjonarne do państw UE. Dodatkowo informujemy, że Zamawiający nie korzysta z połączeń komórkowych poza teren UE.

Pyt. 2 Dotyczy: SIZW, pkt 3 str. 2, pkt. 12 str. 4
Czy w razie przystąpienia do II wariantu oferty operator realizujący usługę preselekcji ma obowiązek zapewnić wartości abonamentów wskazane w pkt. 12, ppkt. 2? Pytanie wynika stąd, że w cennikach TP S.A. abonament za linię analogową w planie startowym tp biznes wynosi dokładnie 39,95 zł netto, natomiast realizacja 400 DDI na 2 PRA (ISDN 30B+D) wiąże się z dodatkową opłatą 2 x 45 zł netto za dodatkowe 200 DDI (w 2 abonamentach PRA jest zawartych tylko 200 DDI).
Odp. Po analizie treści pytania zamawiający podziela stanowisko pytającego. W wyniku tego celem porównania cenowego ofert złożonych w wariancie I z wariantem II zmienia wartość zapisaną w pkt. 12, ppkt 2 z kwoty 2.500,00 zł na kwotę 2.590,00 zł. Pozostałe zapisy w pkt. 12, ppkt 2 pozostają bez zmian.

Pyt. 3 Dotyczy: SIWZ, pkt 7, ppkt 7 str. 3
Czy w związku z wymogiem dołączenia zaakceptowanego wzoru umowy i jej brakiem w treści SIWZ, Wykonawca powinien załączyć swój wzór umowy?
Odp. Zamawiający skreśla zapis w pkt. 7, ppkt. 7. Jednocześnie wyjaśnia, że podstawowe warunki umowy zawarte są w formularzu ofertowym (Zał. nr 2). Formularz ofertowy podlega akceptacji przez składającego ofertę. Tym samym zaakceptowane warunki zostaną wprowadzone do umowy z wygrywającym przetarg.

Pyt. 4 Dotyczy: Załącznik nr 2, pkt. 2
Czy Zamawiający dopuszcza 14 dniowy termin płatności faktury VAT i stosowną modyfikację zapisów?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

Pyt. 5
Ponadto prosimy o dodanie zapisu: Jeżeli Zamawiający nie otrzyma faktury VAT za dany okres rozliczeniowy w terminie do 20-go bieżącego miesiąca zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę. Skutki nie dokonania powiadomienia, o którym mowa powyżej obciążają Zamawiającego".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu treści podanej przez pytającego. Zamawiający nie może pilnować terminowości, a jednocześnie odpowiadać za nieterminowe fakturowanie przez składającego ofertę.

Pyt. 6
Zamawiający wpkt. 7 "Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu" wymaga przedstawienia wraz z ofertą zaakceptowanego wzoru umowy. Niestety wzór umowy, którego wymaga Zamawiający nie został dołączony do SIWZ.
Odp. Odpowiedź na pytanie 6 jest zawarta w odpowiedzi na pytanie 3 niniejszego pisma.


SPZZOZ.ZP/22/2008Przasnysz, dn. 26.06.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ
Na podstawie Art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "Ustawą" proszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: Pkt. 7, ust. 7 - "Zaakceptowany wzór umowy".
Odp. Zamawiający skreśla zapis w pkt. 7, ppkt. 7. Jednocześnie wyjaśnia, że podstawowe warunki umowy zawarte są w formularzu ofertowym (Zał. nr 2). Formularz ofertowy podlega akceptacji przez składającego ofertę. Tym samym zaakceptowane warunki zostaną wprowadzone do umowy z wygrywającym przetarg.


SPZZOZ.ZP/22/2008Przasnysz, dn. 30.06.2008r

P R O T E S T


Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Zgodnie z art. 181 ust. 3 Zamawiający zamieszcza treść protestu który wpłynął do Zamawiającego w dniu 26.06.2008r:

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wnosimy protest na czynności oraz zaniechania zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych (znak nr SPZZOZ.ZP/22/2008).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przedmiotowego postępowania zawiera treści niezgodne z prawem, co narusza nasz interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia.

Niniejszym zarzucamy dokonanie przez Zamawiającego następujących naruszeń:
 1. art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust 1 Ustawy poprzez żądanie przedstawienia ofert w dwóch wariantach cenowych przy jednoczesnym określeniu kryterium ceny jako jedynego kryterium wyboru;
 2. art. 36 ust. 1 pkt. 7, 13, 14, 16, 17 Ustawy poprzez nieuwzględnienie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganych tymi przepisami postanowień;
 3. sprzeczne z art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy określenie konsekwencji braku dokumentu lub jego niewłaściwej formy;
 4. sprzeczne z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy określenie konsekwencji braku dowodu wpłaty wadium;
 5. sprzeczne z art. 85 ust. 2 Ustawy skrócenie okresu o jaki może być przedłużony termin związania ofertą.
Żądania związane z przedstawionymi powyżej zarzutami określone są w treści uzasadnienia.

Jednocześnie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert na podstawie art. 180 ust. 5 Ustawy. Przedłużony termin składania ofert pozwoli Państwu dokonać przemyślanego rozstrzygnięcia niniejszego protestu.

U Z A S A D N I E N I E

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2008 r pod numerem 135205-2008 i w związku z tym należy uznać protest wpłynął w terminie ustawowym.

Zarzut 1: naruszenie art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 Ustawy poprzez żądanie przedstawienia ofert w dwóch wariantach cenowych przy jednoczesnym określeniu kryterium ceny jako jedynego kryterium wyboru.

Zamawiający w punkcie 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuścił złożenie oferty w dwóch wariantach:
1) Wariant I
Abonament +rozmowy wymienione w SIWZ pkt 3 ppkt a-d.
2) Wariant II
Rozmowy wymienione w SIWZ pkt. 3 ppkt a-d.

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia "dla porównania wartościowego złożonych ofert w różnych wariantach aby uzyskać możliwość prawidłowej oceny postępowania oferty oceniane będą jak niżej:
1. Wariant I
Wartość oferty brutto z pozycji ogółem brutto z formularza ofertowego
2. Wariant II
Wartość oferty brutto z pozycji ogółem brutto z formularza ofertowego W wariancie tym Zamawiający doliczy wartość obecnie płaconych abonamentów na rzecz TP S.A. według wyliczenia przedstawionego poniżej:
- Szpital Przasnysz - 2 x 1.1500 zł/m-c = 2.300,00 zł
- Przychodnia ul. Joselewicza Przasnysz - 2 x 40 zł/m-c = 80,00 zł
- Pogotowie w Chorzelach - 1 x 40 zł/m-c = 40,00 zł
- Pogotowie w Szpitalu Przasnysz - 1 x 40 zł/m-c = 40,00 zł
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzynowłodze Małej - 1 x 40 zł/m-c = 40,00 zł

RAZEM 2.500,00 zł/m-c

Po korekcie dokonanej w wyjaśnieniu z dnia 25.06.2008 r 2.590,00 zł/m-c

Zamawiający w niniejszym postępowaniu niezgodnie z ustawą posłużył się możliwością dopuszczenia ofert wariantowych.
Ofertą wariantową zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 7 ustawy jest oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia, a przede wszystkim przewidująca "użycie odmiennych, ale równoważnych materiałów, zastosowania innej technologii, dodatkowego wyposażenia lub robót zwiększających zakres zamówienia itp." (G. Wicik, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych Komentarz Warszawa 2007 str. 48).
Zamawiający wymagając złożenia jednej oferty w dwóch wariantach (pkt 4 specyfikacji), dopuścił faktycznie możliwość złożenia przez wykonawców dwóch ofert. Narusza to wprost art. 82 ust. 1 ustawy, który stanowi, że Wykonawca w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego może złożyć jedną ofertę . W sytuacji gdy Zamawiający przewiduje w specyfikacji dopuszczalność złożenia oferty wariantowej to w sposób analogiczny do postępowań, w których możliwość taka nie została dopuszczona, wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zatem specyfika oferty wariantowej polega na tym, że wykonawca może zaproponować odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób (wariant) wykonania zamówienia. Tym samym, wykonawca składa jedna ofertę, w której przedstawia jeden wariant wykonania zamówienia, nie zaś 2 lub więcej wariantów co stanowiłoby złożenie 2 lub więcej ofert (por. Informacja o wynikach obligatoryjnych kontroli uprzednich Prezesa UZP zakończonych w okresie 01.07.2007 do 31.12.2007 r).
Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 83 ust 1 Ustawy może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. Niestety w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie uwzględnił tego warunku dopuszczenia składania ofert wariantowych, bowiem (pomijając w tym miejscu fakt braku w specyfikacji dotyczących kryterium oceny ofert i ich wag - patrz zarzut 2) w ogłoszeniu o zamówieniu jednoznacznie wskazuje, iż najniższa cena jest jedynym kryterium wyboru ofert. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i w ocenie Zespołu Arbitrów jego celem jest nałożenie na Zamawiającego obowiązku wprowadzenia również innych kryteriów oprócz ceny które umożliwią ocenę konkretnych rozwiązań natury technicznej proponowanych przez wykonawców w różnych wariantach.
Umożliwienie wariantowości w składanych ofertach bez zapewnienia sobie przez Zamawiającego oceny tych wariantów poprzez odpowiedni system punktacji w ramach kryteriów oceny ofert uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej" (Postanowienie ZA z 21.12.2006 r Sygn. akt UZP/ZO/0-2966/06; por również Wyrok ZA z 24.04.2006 r sygn. akt UZP/ZO/0-1094/06).
W związku z powyższym wnosimy o:
1) modyfikację Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie dopuszczalności składania ofert wariantowych albo o
2) unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po pierwsze Zamawiający pozostawiając dotychczasowe brzmienie przytoczonych wyżej zapisów naruszy art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazujący dopuszczenia składania ofert wariantowych w przypadku gdy jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najniższa cena. Po drugie Zamawiający modyfikując zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące kryterium oceny ofert naruszyłby zakaz modyfikacji kryteriów oceny ofert wyrażony w art. 38 ust. 5 ustawy

Zarzut 2: art. 36 ust. 1 pkt 7, 13, 14, 16, 17 Ustawy poprzez nieuwzględnienie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganych tymi przepisami postanowień

Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie uwzględnił postanowień określonych w art. 36 ust. 1 pkt. 7,13,14,16,17 Ustawy, a mianowicie nie określił:
- informacji o sposobie porozumienia się Zamawiającego z wykonawcami,
- kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia,
- informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy,
- istotnych postanowień umownych albo ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy,
- pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

Art. 36 ust. 1 Ustawy zawiera minimalny zestaw warunków, jakie powinny być zamieszczone w specyfikacji. Zatem należy stwierdzić iż przepis art. 36 ust. 1 jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, a brak któregokolwiek z elementów specyfikacji wskazanych w tymże przepisie, jest naruszeniem przepisów Ustawy.
Wobec powyższego wnosimy o dostosowanie (uzupełnienie) postanowień specyfikacji zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 36 ust. 1 Ustawy.

Zarzut 3: sprzeczne z art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy określenie konsekwencji braku dokumentu lub jego niewłaściwej formy

Zamawiający w punkcie 7 zdanie ostatnie napisał, iż "brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. nie poświadczone przez dostawcę lub wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopię, spowoduje odrzucenie oferty. Natomiast art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy mówi o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, który nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierają błędy.
Przed czynnością wykluczenia wykonawcy koniecznie jest uprzednie zastosowanie art. 26 ust. 3 Ustawy, który mówi o obowiązku Zamawiającego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Wobec powyższego Zamawiający powinien zmodyfikować brzmienie przytoczonego postanowienia specyfikacji uwzględniając art. 24 ust. 12 pkt. 3 oraz art. 26 ust. 3 Ustawy.

Zarzut 4: sprzeczne z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy określenie konsekwencji braku dowodu wpłaty wadium.

W punkcie 14.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający napisał iż "brak dowodu wpłaty wadium skutkuje odrzuceniem oferty bez dalszego jej rozpatrywania". Naszym zdaniem jest to postanowienie wykraczające poza dyspozycję art. 24 ust 2 pkt 4 Ustawy, który nakazuje wykluczenie z postępowania wykonawcę, który nie wnósł wadium. Istotą jest samo wniesienie wadium nie zaś przedstawienie dowodu jego wniesienia. Jest to dokument zbędny bowiem i tak Zamawiający będzie miał obowiązek sprawdzenia czy wspomniane wadium wpłynęło w wyznaczonym terminie na wskazane w ssiwz KONTO Zamawiającego.
Wobec powyższego Zamawiający powinien zmodyfikować brzmienie przytoczonego postanowienia specyfikacji uwzględniając art. 24 ust. 12 pkt 3 oraz art. 26 ust. 3 Ustawy, a także wykreślić z wykazu oświadczeń i dokumentów dowodu wpłacenia/wniesienia wadium (punkt 7.8 specyfikacji).

Zarzut 5: sprzeczne z art. 85 ust. 2 Ustawy skrócenie okresu o jaki może być przedłużony termin związania ofertą

Zamawiający w punkcie 11.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określił iż przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić "o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni". Jest to zapis ograniczający uprawnienia Zamawiającego bowiem art.. 85 ust. 2 Ustawy mówi o możliwości przedłużenia terminu związania ofertą o maksimum 60 dni. Zamawiający niepotrzebnie już na wstępie ograniczył swoje prawo, nieznane są bowiem okoliczności przyszłe związane z badaniem i oceną ofert.
Wobec powyższego wnosimy o modyfikację wspomnianego postanowienia specyfikacji w sposób uwzględniający art. 85 ust. 2 Ustawy.

W świetle przedstawionych powyżej okoliczności żądanie protestu jest w pełni uzasadnione.

Jednocześnie zgodnie z art.. 181 ust. 3 Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

W związku ze złożonym protestem jak informowaliśmy wcześniej przedłuża się termin składania ofert.
- Termin składania ofert 09.07.2008 r godz. 10.00.
- Termin otwarcia ofert 09.07.2008 r godz. 10.30.


SPZZOZ.ZP/22/2008Przasnysz, dn. 03.07.2008r

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych.


Protestujący: Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Piotra Skargi 56
03-516 Warszawa

Oprotestowany: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz

SPZZOZ w Przasnyszu, działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223 poz.1655/ rozpatrując protest wniesiony przez Firmę Telekomunikacja Polska S.A. na czynności oraz zaniechania zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w SPZZOZ w Przasnyszu, rozstrzygnął go następująco:

PROTEST ZOSTAJE UZNANY ZA ZASADNY

UZASADNIENIE


W dniu 30 czerwca 2008r Telekomunikacja Polska S.A, złożyła w ustawowym terminie protest na czynności zamawiającego SPZZOZ w Przasnyszu dokonane w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w SPZZOZ w Przasnyszu.

Wnoszący protest zarzucił zamawiającemu, że naruszone zostały zasady udzielania zamówień publicznych unormowane w art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 7, 13, 14, 16, 17, art. 24 ust. 2 pkt. 3, 4, art. 85 ust. 2.

Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu argumentacji Protestującego, postanowił uwzględnić protest.

Zamawiający w SIWZ dopuścił składanie ofert wariantowych przy jednoczesnym zastosowaniu jedynego kryterium oceny ofert cena 100%.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej jedynie w przypadku kiedy cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 5 Zamawiający nie może dokonać modyfikacji SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert.

O nowych czynnościach w postępowaniu Zamawiający poinformuje Wykonawców oddzielnym pismem.
 

SPZZOZ.ZP/22/2008Przasnysz, dn. 04.07.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na usługę świadczenia usług telekomunikacyjnych.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655/

UZASADNIENIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usług telekomunikacyjnych przed terminem otwarcia ofert wpłynął do Zamawiającego protest, który Zamawiający uznał za zasadny.

W związku z faktem uznania protestu przez Zamawiającego jako zasadny czyli, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 7 Zamawiający unieważnia w/w postępowanie.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL