[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu"
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-20082010.zip - Ogłoszenie
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-20082010.rar - SIWZ
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1-20082010.rar - Załączniki
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 30.09.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 30.09.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 20.08.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/37/2010Przasnysz, dn. 14.09.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu".

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy Pakietu X
"W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany system wymaganych funkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia Oferentów na prezentację systemu informatycznego w celu zaprezentowania 100 wybranych funkcjonalności. O prezentacji Oferenci zostaną powiadomieni z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Każda z prezentacji zostanie zarejestrowana w sposób trwały".
 1. Zamawiający nie wskazał terminu prezentacji w związku z powyższym może okazać się, że wezwany Wykonawca nie będzie mógł stawić się w terminie narzuconym po terminie składania ofert. Należy zwrócić uwagę, iż art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera zamknięty katalog przesłanek odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie daje uprawnień zamawiającemu do odrzucenia oferty w w/w okolicznościach.
 2. Zamawiający nie przewiduje jakie będą konsekwencje przesunięcia terminu prezentacji z przyczyn leżących po jednej ze stron. Czy Zamawiający przewiduje taką sytuację?
 3. Czy zamawiający dopuszcza podczas dokonywania prezentacji funkcjonalności przez wykonawcę, aby inni wykonawcy którzy złożyli oferty uczestniczyli w prezentacji jako obserwatorzy? Należy zwrócić uwagę, że postępowanie jest jawne, a oferty są jawne od chwili ich otwarcia zgodnie z dyspozycją art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Czy zamawiający dopuszcza dokonywanie przez wykonawców zapisu prezentacji na trwałym nośniku (nagrywanie)?
 5. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej: czy z przeprowadzonych prezentacji będzie sporządzony protokół w formie pisemnej?
 6. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu powinni mieć możliwość zapoznania się ze scenariuszem prezentacji przed terminem składania ofert. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy powyższy scenariusz będzie załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
 7. Czy każdy z wykonawców otrzyma taki sam scenariusz prezentacji czy będzie on przygotowywany indywidualnie w zależności od treści złożonej oferty przez wykonawcę?
 8. Czy zamawiający zamierza wezwać wszystkich wykonawców czy tylko w przypadkach w których ma uzasadnione wątpliwości co do złożonej oferty?
Odp.
 1. Zamawiający po otwarciu ofert i sprawdzeniu ich kompletności oraz zgodności ze SIWZ wyznaczy terminy dla poszczególnych oferentów, którzy spełniają wstępne warunki. Termin prezentacji pozostaje do wzajemnego uzgodnienia;
 2. Jeżeli pomimo trzech kolejnych wyznaczonych terminów przez Zamawiającego na prezentację Oferent nie dokona prezentacji oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania;
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w prezentacjach innych Oferentów;
 4. Zamawiający dopuszcza dokonywanie przez wykonawców zapisu prezentacji na trwałym nośniku;
 5. Z przeprowadzonych prezentacji będzie sporządzony protokół w formie pisemnej. Protokół powinien odzwierciedlać wnioski wynikające z funkcjonalności programu oraz zawierać ewentualne wady lub usterki występujące w programie do których powinien odnieść się dokonujący prezentacji;
 6. Zamawiający nie przewiduje udostępniania scenariusza prezentacji przed terminem składania ofert. Na stronie internetowej po otwarciu ofert podane będą terminy poszczególnych prezentacji;
 7. Scenariusz prezentacji jest indywidualną sprawą każdego Wykonawcy;
 8. Zamawiający wezwie do wykonania prezentacji wszystkich wykonawców, których oferty spełniają wstępne warunki wynikające ze SIWZ.
Pyt. 2
Zamawiający dla systemu administracyjnego żąda (str. 73 SIWZ) aby oferent posiadał referencje Stowarzyszenia Głównych Księgowych na FK oraz obrót towarowy lub równoważny.
 1. Prosimy o wyjaśnienie czemu służy ten wymóg? Zapis ten w sposób oczywisty ogranicza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia dla wykonawców, którzy nie współpracują ze stowarzyszeniem, które co więcej nie jest w żadna sposób predestynowane do udzielenia rekomendacji. Stowarzyszenie to prowadzi działalność komercyjną. Niezrozumiałym i nieprecyzyjnym jest także określenie równoważności postawionego warunku.
 2. Czy zamawiający uzna dowolne zaświadczenie wystawione przez komercyjną jednostkę w zakresie rachunkowości? Referencja komercyjnej konkurencyjnej jednostki nie daje rękojmi uzyskania niezależnej gwarancji, że oferowane oprogramowanie FK jest zgodne z ustawą o rachunkowości i/lub gwarantuje oczekiwane przez zamawiającego właściwości oferowanego systemu.
 3. Powyższy wymóg merytorycznie potwierdzić może osoba wykonująca zawód i posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta (wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) tj. wykonująca zawód zaufania społecznego. W związku z powyższym prosimy o stosowną zmianę w tym zakresie.
Odp.

Zamawiający wycofuje się z wymogu posiadania przez Wykonawcę Rekomendacji wydanych przez Stowarzyszenie głównych księgowych.
Jednocześnie zwiększamy ilość wykonanych zamówień potwierdzonych referencjami wymienionych w pkt. VI. 2) 2 w zakresie Pakietu X.


Pyt. 3
Zamawiający dla systemu administracyjnego żąda (str. 73 SIWZ) aby System posiadał graficzny interfejs dla wszystkich modułów oferowanego systemu oraz pracował w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników (preferowane środowisko MS Windows XP/VISTA/7 oraz pracował z wykorzystaniem bazy danych MS SQL.
Natomiast niekonsekwentnie dla systemu medycznego żąda (str. 92 SIWZ) aby całość interface była obsługiwana przez przeglądarkę internetową oraz wszystkie komponenty użyte do budowy systemu informatycznego (baza danych, compilatory/interpreter, serwer aplikacji itp.) mają być dostępne w wersji otwartego oprogramowania - open source - i za darmo - freeware.
 1. Prosimy o wyjaśnienie niekonsekwentnych i tak różnych zapisów dla systemu medycznego i administracyjnego - zdaniem wykonawcy rozwiązanie to jest rażąco niekorzystne dla zamawiajacego z uwagi na utrzymanie różnych baz danych i systemów - ich odmienny sposób serwisowania i eksploatacji, a także brak możliwości pełnej integracji i przepływu danych między systemami cz. administracyjnej i medycznej.
 2. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie powyższego wymogu dla części medycznej czy Zamawiający dopuszcza takie samo rozwiązaniem jak dla części administracyjnej z wykorzystaniem profesjonalnej komercyjnej bazy danych oraz aby system pracował w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników w środowisku MS Windows XP/WISTA/7 - W przeciwnym razie należy uznać, że Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, dyskryminując równoważne systemy, jakie mogą być oferowane przez różnych producentów, posiadając wszystkie cechy techniczne (a nawet wyższe), funkcjonalne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Prawdopodobnym jest, że w podsumowaniu rozwiązanie komercyjne będzie tańsze od rozwiązań freeware, jednakże do tego musi zostać dopuszczone jako równoważne co leży w obowiązku zamawiającego.
 3. Prosimy o wyjaśnienie jakiej gwarancji zamawiający oczekuje na bazę danych open source (wymaganej niekonsekwentnie wyłącznie dla części medycznej)? Elementy wskazane przez zamawiajacego jako te, które muszą spełniać te wymogi nie będą miały wartości merytorycznej, ponieważ aplikacja medyczna, która korzysta z tych komponentów jest produktem komercyjnym. Tak właściqości wykorzystanie zalet open - source nie jest możliwe ponieważ taka ingerencja może zachwiać stabilnością systemu i utratą gwarancji na całą aplikację.
Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga interfejsu webowego w aplikacji działającej w obszarze medycznym w celu zapewnienia jej szybkiej pracy oraz konieczności użytkowania jej na urządzeniach mobilnych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Zamawiający wymaga zastosowania jednej bazy danych zarówno w części medycznej, jak również w części administracyjnej (open source).

Pyt. 4
Zamawiający dla systemu medycznego (str. 92 poz. 6 SIWZ) żąda (niekonsekwentnie w stosunku do cz. administracyjnej) możliwości uruchomienia na stacjach roboczych pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 64 bit, Linux. Należy zwrócić uwagę, że producent Windows95 i Windows 98 nie wspiera tych systemów w związku z powyższym Zamawiający nie uzyska gwarancji poprawnego funkcjonowania powyższych systemów operacyjnych. Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu w tym zakresie.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy poz. 6 SIWZ. Brak wsparcia dla systemów Win 95 i Win 98 nie oznacza niepoprawnego działania programu opartego o interfejs typu Web.  


SPZZOZ.ZP/37/2010Przasnysz, dn. 15.09.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
SPROSTOWANIE

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu wnosi sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 14.09.2010 r.

Odpowiedź powinna brzmieć:

Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał referencje Stowarzyszenia Głównych Księgowych na FK oraz obrót towarowy lub równoważny bądź referencje osoby wykonującej zawód i posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta (wpisanej do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów).  


SPZZOZ.ZP/37/2010Przasnysz, dn. 15.09.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu".

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 14.09.2010r do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy projektu Umowy §5 ust. 5
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: za każdy dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego".
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy §5 ust. 5 bez zmian.

Pyt. 2 Dotyczy projektu Umowy §5
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie".
Odp. Zamawiający pozostawia zapis §5 bez zmian, ponieważ naliczanie odsetek od nieterminowo regulowanych faktur regulują inne przepisy.

Pyt. 3 Dotyczy projektu Umowy §5 ust. 7
Prosimy o zastąpienie słowa "aneksem" zwrotem "formy pisemnej". Kodeks cywilny (który należy w tym zakresie stosować) nie przewiduje formy "aneksu" lecz formę pisemną.
Odp. Zamawiający pozostawia zapis §5 ust. 7 bez zmian. Aneks jest jedną z form pisemnych.

Pyt. 4 Dotyczy projektu Umowy §7
Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu "opóźnienia" na "zwłoki" oraz zwrotu "za każdy dzień opóźnienia" na "za każdy dzień zwłoki".
Należy pamiętać, że w przypadku opóźnienia w zapłacie, wierzycielowi służą odsetki ustawowe. Karę umowną zastrzega się w przypadku niespełnienia świadczenia rzeczowego. Proszę o zmianę zapisu "za opóźnienie" na zwrot "za zwłokę".

Pyt. 5 Dotyczy projektu Umowy §7 ust. b
Prosimy o wyjaśnienie treści tego ustępu w związku z odwołaniem do przypadku określonego w §6 ust. (§6 ust. - dotyczy postanowień gwarancyjnych)
Ponadto zwracamy uwagę na bardzo surową karę umowną (sugerujemy 10% od wartości umowy) oraz prosimy o wyjaśnienie związku tego ustępu z §3 ust.. (Podejrzewamy iż nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ §3 ust. nie określa żadnej kwoty:

Pyt. 6 Dotyczy projektu Umowy §7 ust. d
Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu "opóźnienia" na "zwłoki"

Pyt. 7 Dotyczy projektu Umowy §7 ust. f
Zwracamy uwagę na bardzo surową karę umowną (sugerujemy 10% od wartości umowy) oraz prosimy o wyjaśnienie związku tego ustępu z §3 ust. (podejrzewamy iż nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ §3 ust. nie określa żadnej kwoty)

Odp. na pytania 4, 5, 6, 7
Zamawiający zmienia §7 ust. Umowy, który otrzymuje brzmienie:

§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

 1. nieterminowego dostarczenia za każdy dzień pomiędzy terminem dostawy a dostawą w wysokości 0,5% kwoty brutto o której mowa w §5 ust. za niezrealizowaną część umowy;
 2. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w §8 ust, w wysokości 25% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust.
 3. odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. .
 4. nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §6 w wysokości 0,5% kwoty brutto o której mowa w §5 ust. za każdy dzień pomiędzy terminem naprawy a naprawą.
 5. w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w §6 i nie dostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego, bądź też nie dostarczenia w sytuacji określonej w §6 nowego dysku w miejsce uszkodzonego - w wysokości 0,5% kwoty brutto o której mowa w §5 ust. za każdy dzień zwłoki.
 6. nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy - w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §5 ust.

Pyt. 8 Dotyczy projektu Umowy §10
Prosimy o modyfikację zapisu: "(...) za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić".
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowane, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty za dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego postanowień umownych w tym zakresie do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daję Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi o zwrot iż takiej zgody nie można bezpodstawnie odmówić.
Odp. Zamawiający pozostawia zapis §10 bez zmian.

 

SPZZOZ.ZP/37/2010Przasnysz, dn. 23.09.2010r

Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu".

Dotyczy: pakietu VI poz. 2 "czytnik kodu paskowego mobilny".

W związku z licznymi pytaniami telefonicznymi dotyczącymi parametrów technicznych czytnika opisanego w SIWZ oraz uzyskanymi informacjami, że określone parametry techniczne nie pasują do modeli dostępnych na rynku Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w ofercie modelu o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż zaproponowane.

W takiej sytuacji należy podać firmę oraz model czytnika oraz opisać parametry zaproponowanego modelu tak aby Zamawiający mógł ocenić jego przydatność.

W związku z powyższym podstawowe funkcjonalne parametry czytnika nie mogą odbiegać radykalnie od podanych w tabeli. 


SPZZOZ.ZP/37/2010 Przasnysz, dn. 11.10.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu"

Pakiet VI
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

ASKA S.C. Alicja i Stefan Kwiatkowscy
ul. Wędkarska 2A/B1
04-869 Warszawa


Wartość brutto 9.150,00
Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet IX
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Sysmex Polska Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa


Wartość brutto 99.852,40
Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet X
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

IMPULSY Sp. z o.o.
ul. Hoża 1/6
00-528 Warszawa


Wartość brutto 1.159.000,00
Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Na Pakiety I, II, III, IV, V, VII, VIII nie wpłynęły żadne oferty.

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL