[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

środków opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-20112008.zip
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.
 3. Termin wykonania zamówienia - rok od daty podpisania umowy
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.875,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety na konto PKO BP 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium, lub w formie opisanej w art.45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - cena - 100%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.11.2008r do godz. 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 28.11.2008r o godz. 1000.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 20.11.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/31/2008Przasnysz, dn. 24.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: środków opatrunkowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.11.2008 roku udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 (dotyczy pakietu nr V)
Czy Zamawiający wymaga aby system do rekonstrukcji dna miednicy przedniej był całkowicie jednorazowy?
Odp. Zamawiający wymaga aby system do rekonstrukcji dna miednicy przedniej był całkowicie jednorazowy.

Pyt. 2 (dotyczy pakietu nr V)
Czy Zamawiający wymaga aby system do rekonstrukcji dna miednicy przedniej posiadał następujące cechy:
System jednorazowy, sterylny do naprawy defektów w obrębie kompartmentu przedniego, składający się z następującego zestawu:
- czterech igieł o średnicy 3 mm kodowanych kolorami oraz oznaczonych odpowiednio od strony przeprowadzenia przez ciało pacjentki z ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi pewny uchwyt bez możliwości ślizgania się w wilgotnej rękawiczce chirurgicznej, jak to ma miejsce w przypadku rurek z tworzywa o ostrzach wyprofilowanych spiralnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami tam oraz
- implantu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach 5x10 cm o dużych porach (powyżej 1500 mikronów) o grubości 0,43 mm połączonego z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany w pytaniu system.

Pyt. 3 (dotyczy pakietu nr V)
Czy Zamawiający wymaga aby system do rekonstrukcji dna miednicy tylnej był całkowicie jednorazowy?
Odp. Zamawiający wymaga aby system do rekonstrukcji dna miednicy tylnej był całkowicie jednorazowy.

Pyt. 4 (dotyczy pakietu nr V)
Czy Zamawiający wymaga aby system do rekonstrukcji dna miednicy tylnej posiadał następujące cechy:
System jednorazowy, sterylny do naprawy defektów w obrębie kompartamentu środkowego i tylnego, składający się z następującego zestawu:
- dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami oznaczonych odpowiednio od strony przeprowadzenia przez ciało pacjentki z ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi pewny uchwyt bez możliwości ślizgania się w wilgotnej rękawiczce chirurgicznej, jak to ma miejsce w przypadku rurek z tworzywa o ostrzach łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami tam oraz
- implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (powyżej 1500 mikronów) o grubości 0,43 mm połączonego z dwiema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonych w osłonach foliowych zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany w pytaniu system

Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie IV poz. 1 wymaga:
10 sztuk jednorazowych taśm polipropylenowych, monofilamentowych z plastikową osłonką oraz z częścią rozpuszczalną w środku taśmy wykonaną z polidioxanonu (pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu i zmniejszyć ryzyko ewentualnych powikłań, takich jak erozja cewki moczowej, zatrzymanie moczu, erozja śluzówki pochwy)?
Odp. Zamawiający dopuszcza 10 sztuk jednorazowych taśm polipropylenowych, monofilamentowych z plastikową osłonką oraz z częścią rozpuszczalną w środku taśmy wykonaną z polidioxanonu

Pyt. 6 Czy Zamawiający w Pakiecie V poz. 3 wymaga:
5 sztuk siatek polipropylenowych monofilamentowcy bardzo lekkich o grubości 0,27 mm, porowatości 1500 ?m i gramaturze 19 g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza 5 sztuk siatek polipropylenowych monofilamentowcy bardzo lekkich o grubości 0,27 mm, porowatości 1500 ?m i gramaturze 19 g/m2

Pyt. 7 Pakiet II poz. 5
Czy w w/w pozycji nie zaszła pomyłka? Czy Zamawiający miał na myśli opaskę elastyczną tkaną 4 mx 15 cm?
Jeżeli opis w pozycji 5 nie zawiera błędu, prosimy o dopuszczenie opaski elastycznej w rozmiarze 8 cm x 4 m?
Odp. Zamawiający dopuszcza opaskę elastyczną w rozmiarze 8 cm x 4 m.

Pyt. 8 SIWZ pkt II - wymagania
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych w przypadku, gdy dla wyrobu medycznego został określony przez wytwórcę termin ważności zabronione jest wprowadzanie do obrotu i używania wyrobu, dla którego upłynął ten termin. Treść powołanego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż kwestie związane z określeniem terminu ważności dla wyrobu medycznego należą do wyłącznej kompetencji wytwórcy. Dodatkowe wymogi w zakresie zasad wprowadzania do obrotu i używania wyrobu medycznego określa art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych. Zgodnie z powołanym przepisem wyroby medyczne wprowadzone do obrotu i do używania muszą spełniać wymagania zasadnicze. Wydane na podstawie art. 19 ustawy o wyrobach medycznych rozporządzenie z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia określa wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i do używania oraz wymagania dotyczące projektu i wykonania wyrobu medycznego w tym wymagania dotyczące treści etykiety. Zgodnie z pkt. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia wyroby medyczne muszą być zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby ich stosowanie we właściwych warunkach i zgodnie z przewidzianym zastosowaniem nie pogarszało stanu klinicznego ani nie zagrażało bezpieczeństwu pacjentów i bezpieczeństwu użytkowników oraz osób trzecich. Natomiast na podstawie pkt. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia przez przewidziany przez wytwórcę czas używania wyrobu muszą być zachowane wymagania wynikające z ust. 1-3 załącznika nr 1 i nie może nastąpić pogorszenie działania tego wyrobu w związku z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. Jeżeli wytwórca nie określił przewidzianego czasu użytkowania wyrobu, należy przyjąć taki czas jaki jest przyjmowany dla tego rodzaju wyrobów. Dodatkowo ustawodawca w pkt. 13.3 ppkt. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazał, iż etykieta powinna zawierać m.in. oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach jeżeli dotyczy. Powyższe zapisy wskazują, iż wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel wprowadzający wyroby medyczne do obrotu zobowiązany jest umieścić datę ważności na wyrobie medycznym, jeżeli wymagane jest to przepisami prawa i w odniesieniu tylko do konkretnego wyrobu medycznego. W przypadku braku wskazania czasu używania wyrobu -- terminu ważności na etykiecie przyjmuje się, zgodnie z pkt. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, że czas przydatności tego wyrobu to czas jaki jest przyjmowany do używania dla danego rodzaju wyrobu. Oczywiście w przypadku wyrobów medycznych, które zawierają w sobie produkty lecznicze, jak również wyroby medyczne jałowe -- ze względu na ich właściwości wymaga się aby wytwórca wskazał ich terminy przydatności na etykiecie, ponieważ ich cechy istnieją przez ściśle określony czas, przekroczenie którego może spowodować pogorszenie działania tych wyrobów medycznych, a nawet może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ponadto w pkt. 13.3 ppkt. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia ustawodawca wprost nałożył na wytwórcę obowiązek podania na etykiecie roku wyprodukowania, ale tylko dla wyrobu aktywnego innego niż określony w pkt. 13.3 ppkt 5 załącznika. Oznacza to więc, iż wyłącznie w przypadku konkretnych wyrobów medycznych, z których właściwości wynika konieczność wskazania terminu przydatności, tak aby ich stosowanie nie zagrażało zdrowiu i życiu pacjentów, wymaga się aby na etykiecie znalazło się określenie terminu przydatności.
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu podawania daty ważności na wyrobach niejałowych.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu podawania daty ważności na wyrobach niejałowych.

Pyt. 9 Pakiet VII poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Odp. Zamawiający dopuszcza przylepiec na tkaninie o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pyt. 10 Pakiet VII poz. 2
Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o wymiarach 72 mm x 50 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul o wymiarach 72 mm x 50 mm.

Pyt. 11 Pakiet VII poz. 26
Czy Zamawiający ma na myśli 240 opakowań tupferów jałowych pakowanych a'5 sztuk.
Odp. Zamawiający ma na myśli 240 opakowań tupferów jałowych pakowanych a'5 sztuk.

Pyt. 12 Pakiet VII poz. 36
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek wykonanych na całej powierzchni z laminatu oddychającego, aby zapewnić lepszy komfort ich użytkowania.
Odp. Zamawiający wymaga pieluchomajtek wykonanych na całej powierzchni z laminatu oddychającego, aby zapewnić komfort ich użytkowania.


SPZZOZ.ZP/31/2008Przasnysz, dn. 25.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: środków opatrunkowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.11.2008:

Pyt. 1
Pakiet V
Czy w związku ze zgodą Zamawiającego aby system do rekonstrukcji dna miednicy przedniej i tylnej był całkowicie jednorazowy, Zamawiający uwzględni ofertę z pominięciem pkt. 3 (siatka chirurgiczna do podwieszenia narządu rodnego z materiału monofilamentowego, polopropylowego 30cm x 30cm)?
Odp. Zamawiający w związku z zapytaniem które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.11.2008r wydziela z Pakietu V poz. 3 tworząc oddzielny Pakiet V a. (załącznik nr 1).

Jednocześnie ustala się wadium
 • Pakiet V - 320,00 zł
 • Pakiet Va - 50,00 zł
W związku z powyższym przesuwa się termin składania ofert na opatrunki:

Termin składania ofert: 02.12.2008r godz. 1000.
Termin otwarcia ofert: 02.12.2008r godz. 1030.


SPZZOZ.ZP/31/2008Przasnysz, dn. 26.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: środków opatrunkowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.11.2008:

Pyt. 1 Pakiet I pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek włókninowy jałowy w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem ceny za 25 szt, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza samoprzylepny opatrunek włókninowy w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem za 25 szt.

Pyt. 2 Pakiet I pozycja 10-15
Czy Zamawiający wydzieli poz. 10-15 do osobnego Pakietu, pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie oferentów?
Odp. Zamawiający wydziela pozycje 10-15 z Pakietu I tworząc Pakiet IA (załącznik nr 1). Jednocześnie ustala się nowe wadium
 • Pakiet I - wadium 200,00 zł
 • Pakiet IA - wadium 70,00 zł
Pyt. 3 Pakiet 2 pozycja 1, 25, 26.
Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.


SPZZOZ.ZP/31/2008Przasnysz, dn. 11.12.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: środków opatrunkowych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w przetargu na dostawę środków opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu zostały wybrane oferty:

Pakiet I

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość brutto pakietu: 13.301,55

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet II

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Wartość pakietu brutto: 47.821,60

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet IV

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
Polhernia
ul. Jagielońska 28C/7, 80-366 Gdańsk

Wartość pakietu brutto: 17.976,00

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet Va

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
Polhernia
ul. Jagielońska 28C/7, 80-366 Gdańsk

ocena punktowa: 100 pkt.

Pakiet VII

Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Wartość pakietu brutto: 154.763,10

ocena punktowa: 100 pkt.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL