[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

błon i odczynników rtg dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-21052008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie w terminie 1 roku od daty podpisania umowy.
 3. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 580,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 100% - cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.05.2008r. do godziny 1030.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 29.05.2008r o godzinie 1100.
 8. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przasnysz, dnia 21.05.2008 r.
 

Przasnysz, dnia 16.06.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników rtg dla SPZZOZ została wybrana oferta:

W zakresie pakietu I i II
Oferta nr 2


Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa
CEZETEL Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 54
10-540 Olsztyn


Pakiet I
Wartość brutto - 49.609,48
Ilość punktów 100

Pakiet II
Wartość brutto - 8.132,00
Ilość punktów 100

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający informuje, że odrzucona została oferta nr 1 firmy:

ABMAR Marcin Śmiech
ul. J. Długosza 19a lok 1
51-162 Wrocław


Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 Pkt. 1 ust 2. "Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Składający ofertę załączył nieaktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedłożone z datą 17.01.2007r czyli datowane wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Pomimo wezwania do uzupełnienia w/w dokumentu nie przedstawił aktualnego zaświadczenia.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL