[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

sprzęt jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-21062010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-21062010.zip - Specyfikacja,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/p1-21062010.zip - Pakiety do SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.06.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 29.06.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 21.06.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/30/2010Przasnysz, dn. 24.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na sprzęt jednorazowego użytku SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o przesunięciu terminu składania ofert do 01.07.2010r o godz. 1200

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/oz-21062010.zip - Ogłoszenie
 

SPZZOZ.ZP/30/2010Przasnysz, dn. 25.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na sprzęt jednorazowego użytku SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 pozycji 1 nóż Crescent 2,25 mm pozostałe warunki bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza nóż Crescent 2,25 mm.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 pozycji 4 nóż Slit 1,2 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza nóż Slit 1,2 mm

Pyt. 3 Czy w Pakiecie 10 poz. 1 Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Crescent Bevel Up 2,0 - 2,3 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Crescent Bevel Uo 2,0 - 2,3 mm.

Pyt. 4 Czy w pakiecie 10 poz. 3 Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Slit 2,8 - 2,85 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Slit 2,8 - 2,85 mm.

Pyt. 5 Czy w pakiecie 10 poz. 4 Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Slit 1,0 - 1,5 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Slit 1,0 - 1,5 mm.

Pyt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7 Uprzejmie prosimy o wyłączenie z pakietu 10 pozycji nr 4 (noże okulistyczne) Slit MSL 1,0 mm do oddzielnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na wartość tych pozycji. Pozycje te nie stanowią istotnej wartości Pakietu.

Pyt. 8 Uprzejmie prosimy o wyłączenie z pakietu 2 pozycji nr 16 (kaniule do visco) do oddzielnego pakietu?
Odp. Zamawiający wyłącza pozycję nr 16 z Pakiet 2 tworząc Pakiet 2A.
Jednocześnie ustala wadium
Pakiet 2 - 1.100,00 zł
Pakiet 2A - 100,00 zł

Pyt. 9 Czy Zamawiający w przypadku wydzielenia z pakietu 2 pozycji nr 16 kaniula do wiscoelastyku uzna za dostawy w zakresie zbliżonym (porównywalnym co do rodzaju) z przedmiotem zamówienia w tym zakresie dostawy dotyczące wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (soczewki wewnątrzgałkowe, materia;y wiskoelastyczne, decalina, oleje silikonowe, BSS) zgodnie z rozdziałem "wymagane dokumenty do udzielenia zamówienia pkt. 1b.
Odp. Zamawiający uzna za dostawy w zakresie zbliżonym (porównywalnym co do rodzaju) z przedmiotem zamówienia dostawy dotyczące wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce

Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 1 noże okulistyczne Crescent Bevel Up 2,0 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne Crescent Bevel Up 2,00 mm.

Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji Nr 2 noże okulistyczne MVR 20 G proste?
Odp. Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne MVR 20 G proste.

Pyt. 12 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 w pozycji nr 3 noże okulistyczne typu slit zakrzywione, jednostronnie ostrzone 2,8 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza noże okulistyczne typu slit zakrzywione, jednostronnie ostrzone 2,8 mm.

Pyt. 13 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji 16 kaniulę do wiskoelastyku odgiętą pod kątem 350 w odległości 9 mm od końca kaniuli pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza kaniulę do wiskoelastyku odgiętą pod kątem 350 w odległości 9 mm od końca kaniuli pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 14 Dotyczy § 5 ust. 1 a) projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww paragrafu wg poniższej propozycji: "za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Dostawcy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 1 projektu umowy.

Pyt. 15 Dotyczy pakietu 10 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na nóż typu Sideport do wykonywania paracentezy bocznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na nóż typu Sideport.

Pyt. 16 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 35 i 36
Proszę o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 35 i 36 - maski tlenowe Venturiego. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi startowanie większej liczbie oferentów, co przedłoży się na możliwość wybrania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty.
Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 35 i 36 z Pakietu 1 ze względu na wartość tych pozycji. Pozycje te nie stanowią istotnej wartości Pakietu.

Pyt. 17 Dotyczy postanowień umowy:
Proszę o zmniejszenie kary umownej § 5 pkt. 1 podpunkt a z 2% na 0,5%
Proszę o następujące brzmienie:
KARY UMOWNE
1. Zamawiający może naliczyć Dostawcy kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Dostawcy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Zmniejszenie kar nie będzie dolegliwością dla Zamawiającego.

Pyt. 18 Dotyczy pakietu 4 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 9,0x7,0x2000 mm lub 8,0x6,0x2000.
Odp. Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji rozmiar 9,0x7,0x2000 mm.

Pyt. 19 Dotyczy pakietu 4 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 15x7,0x2000mm lub 15x6,0x2000mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji rozmiar 15x7,0x2000 mm.

Pyt. 20 Dotyczy pakietu 4 poz 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji rozmiaru 9x240
Odp. Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji rozmiar 9x240.

Pyt. 21 Dotyczy pakietu 4 poz 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji końcówki 9x240 oraz rozmiar przewodu 9x2000 lub 9x2100
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 22 Dotyczy SIWZ
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Odp. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów ofertowych przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz c wynika z dokumentów rejestrowych firmy

Pyt. 23 Dotyczy § 4 pkt.1 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.
Odp. Zamawiający określa termin dostaw na max 5 dni roboczych

Pyt. 24 Dotyczy §5 pkt.1a) wzoru umowy
Paragraf 5 pkt. 1a) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Zmniejszenie kar nie będzie dolegliwością dla Zamawiającego.

Pyt. 25 Pakiet 8
Poz. 7, 8, 9, 10, 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Ustalając zawartość pakietów Zamawiający kierował się sposobem realizacji zamówień cząstkowych w trakcie umowy jak i wartością pozycji.
Staraniem składającego ofertę jest skompletować wszystkie pozycje składające się na dany Pakiet.

Pyt. 26 Pakiet 8 poz. 3
Czy Zamawiający pisząc "sznurek" miał na myśli troki?
Odp. Zamawiający pisząc sznurek miał na myśli troki.

Pyt. 27 Pakiet 8 Poz. 6
Czy można zaoferować ubranie dwuczęściowe z włókniny polipropylenowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza ubranie dwuczęściowe operacyjne z włókniny polipropylenowej.

Pyt. 28 Pakiet 9 poz. 3
Czy można zaoferować obłożenie okulistczne jałowe w rozmiarach 150cm x 150cm z folią operacyjną 8 x 10cm i torbą na płyn?
Odp. Zamawiający dopuszcza obłożenie okulistczne jałowe w rozmiarach 150cm x 150cm z folią operacyjną 8 x 10cm i torbą na płyn.

Pyt. 29 Pakiet 9 poz. 5
Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo w rozmiarach 80 x 145cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarach 80 x 145cm.

Pyt. 30 Wzór umowy § 5 pkt. 1a
Prosimy o obniżenie kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina leżeć będzie po stronie dostawcy. Kara będzie naliczana w zaproponowanej przez Państwa wysokości bez względęm na okoliczność czy Zamawiający poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę, czy nie. Wobec faktu, iż kara umowna za zwłokę w dotrzymaniu terminu płatności określona została w wysokości odsetek ustawowych, proponujemy obniżenie kary umownej do wysokości jak określono wyżej.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Zmniejszenie kar nie będzie dolegliwością dla Zamawiającego.

Pyt. 31 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?
Odp. Zamawiający wymaga aby data ważności i nr serii były na fakturze bądź załączniku do faktury.

Pyt. 32 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?
Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, ale nakłada obowiązek powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach

Pyt. 33 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy w takim procencie jak wzrośnie cena u producenta. Taki fakt należy udokumentować cenami producenta z dnia złożenia oferty i cenami z dnia od którego ma nastąpić wzrost.

Pyt. 34 dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?
Odp. Wykonawca ma dostarczać przedmiot zamówienia spełniający normy użytkowe, tym samym winien zabezpieczyć tak transport aby podczas niego nie uległy pogorszeniu walory użytkowe i jakościowe dostarczonego towaru.

Pyt. 35 dotyczy pakietu nr 2, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji igły w rozmiarze 0,4x12?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0,4x12

Pyt. 36 dotyczy pakietu nr 2, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji igły w rozmiarze 0,4x18?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza igły w rozmiarze 0,4x18

Pyt. 37 dotyczy pakietu nr 2, poz. 24
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki wyposażonej w dwa dodatkowe łączniki Luer?
Odp. Zamawiający nie wymaga strzykawki wyposażonej w dwa dodatkowe łączniki Luer.

Pyt. 38 dotyczy pakietu nr 2, poz. 25
Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z igłą 0,4x13?
Odp. Zamawiający ma na myśli strzykawkę z igłą 0,4x13

Pyt. 39 dotyczy pakietu nr 2, poz. 26
Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę z igłą 0,5x16?
Odp. Zamawiający ma na myśli strzykawkę z igłą 0,5x16

Pyt. 40 dotyczy pakietu nr 2, poz. 35
Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał zastawkę antyzwrotną zapobiegającą przed niekontrolowanym wyciekiem leku?
Odp. Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał zastawkę antyzwrotną zapobiegającą przed niekontrolowanym wyciekiem leku

Pyt. 41 dotyczy pakietu nr 3, poz. 3-9, 19-29
Czy Zamawiający wymaga cewników wyposażonych w kolorowe półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?
Odp. Zamawiający wymaga cewników wyposażonych w kolorowe półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika.

Pyt. 42 dotyczy pakietu nr 3, poz. 55-63
Czy Zamawiający wymaga zgłębników wyposażonych w łączniki redukcyjne Luer, umożliwiające zastosowanie strzykawki Luer?
Odp. Zamawiający wymaga zgłębników wyposażonych w łączniki redukcyjne Luer, umożliwiające zastosowanie strzykawki Luer.

Pyt. 43 dotyczy pakietu nr 4, poz. 2
Czy Zamawiający nie popełnił błędu określając średnice przewodu? Przy obecnych rozmiarach ścianka drenu musiałaby mieć grubość ok. 4,2mm, żaden z producentów nie produkuje takich drenów. Czy chodziło o standardowy rozmiar 9x6,6x2000mm?
Odp. Zamawiający wymaga przewodu o rozmiarach określonych w SIWZ.

Pyt. 44 dotyczy pakietu nr 4, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki w rozmiarze 8 x 250?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie końcówki w rozmiarze 8 x 250.

Pyt. 45 dotyczy pakietu nr 8, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210x130?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210x130

Pyt. 46 dotyczy pakietu nr 8, poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210x80?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 210x80.

Pyt. 47 dotyczy pakietu nr 8, poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 80x175?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 80x175.

Pyt. 48 dotyczy pakietu nr 8, poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 140x80?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 140x80

Pyt. 49 Czy w Rozdziale III SIWZ Formularze cenowe nie zaszła oczywista pomyłka pisarska i "Wytyczne dotyczące pakietu nr 11" dotyczą w rzeczywistości pakietu 12 - Specjalistyczny pakiet anestezjologiczny?
Odp. Zamawiający poprawia omyłkę i prostuje zapis winno być: "Wytuczne dotyczą pakietu 12".

Pyt. 50 Czy w związku z tym, że w formularzu cenowym Pakiet 12 nie została ujęta pozycja "Kapturek do wstrzyknięć Luer Lock" a w wytycznych do tego pakietu produkt ten został ujęty jako poz. 11 nie zaszła oczywista pomyłka pisarska i kolejne pozycje powinny dotyczyć odpowiednio pozycja 12 pozycji 11, pozycja 13 pozycji 12 itd.
Odp. Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską pozycje w wytycznych do pakietu 12 pozycje powinny dotyczyć odpowiednio pozycja 12 pozycji 11, pozycja 13 pozycji 12 itd.

Pyt. 51 Czy Zamawiajacy w Pakiecie 12 w pozycji 6 miał na myśli rurki tracheostomijne z mankietem typu SoftSeal o regulowanym położeniu kołnierza, z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCV, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.
Odp. Zamawiający wymaga rurek jak w zapytaniu.

Pyt. 52 Czy Zamawiający w Pakiecie 12 w pozycji 10 miał na myśli jednorazową prowadnicę intubacyjną, pokrytą PCV, do ukształtowania z drutem, długą o długości roboczej około 60 cm, a długości właściwej 67,3 cm dla rozmiaru 4,0 mm i 69,3 cm dla rozmiaru 5,0 mm?
Odp. Zamawiający wymaga prowadnicę intubacyjną jak w zapytaniu.

Pyt. 53 Czy Zamawiający w Pakiecie 12 w pozycji 23 dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania wpyosażony w wyskalowane pkrętło wmieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cm H2O?
Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw jak w zapytaniu.

Pyt. 54 Pakiet 1 poz. 5-8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wygrawerowania nr ostrza i nazwy producenta, pozostałe wymagania SIWZ spełnione.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu wygrawerowania nr ostrza i nazwy producenta.

Pyt. 55 Pakiet 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści szynę do palców 400 x 40 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza szynę do palców 400 x 40.

Pyt. 56 Pakiet 1 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści zatyczkę do cewników sterylną?
Odp. Zamawiający dopuszcza zatyczkę do cewników sterylną.

Pyt. 57 Pakiet 1 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?
Odp. Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny.

Pyt. 58. Pakiet 1 poz. 20
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków plastikowe a'80 szt. z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania?
Odp. Zamawiający dopuszcza kieliszki do leków plastikowe a'80 szt. z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania.

Pyt. 59 Pakiet 1 poz. 31
Czy Zamawiający wymaga zestawu do lewatywy sterylnego?
Odp. Zamawiający wymaga zestawu do lewatywy sterylnego.

Pyt. 60 Pakiet 1 poz. 34
Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenu dla dorosłych z drenem dł 210 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza maskę do tlenu dla dorosłych z drenem dł 210 cm.

Pyt. 61 Pakiet 8 poz. 7
Czy Zamawiajacy dopuści prześcieradło z fizeliny 230 cm x 130 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła z fizeliny o wymiarach 230 cm x 130 cm.

Pyt. 62 Pakiet 8 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej 220 cm x 100 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza podkład z włókniny foliowanej 220 cm x 100 cm.

Pyt. 63 Pakiet 8 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny foliowanej 80 cm x 180 cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza podkładu z włókniny foliowanej 80 cm x 180 cm.

Pyt. 64 Pakiet 11 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę j.u. luer typu bezpiecznego z nakładaną igłą 0,8 w komplecie spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza strzykawkę j.u. luer typu bezpiecznego z nakładaną igłą 0,8 w komplecie.

Pyt. 65 Ze względu na różnorodność asortymentu w zadaniu nr 2 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 29, 30, 31, 32?
Odp. Zamawiający wydziela pozycje 29, 30, 31 i 32 z Pakietu 2 tworząc oddzielny Pakiet 2b, jednocześnie ustala się wadium
Pakiet 2 - 800,00 zł
Pakiet 2b - 300,00 zł

Pyt. 66 Zwracamy się do Zamawiającego z prosbą o odstąpienie od wymogu: komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV (dotyczy pakietu nr 2 poz. 29, 30) co zapewne poszerzy grono Wykonawców startujących w w/w postępowaniu?
Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu komory kroplowej wykonanej z PCV.

Pyt. 67 poz. 1,2,3,4,7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za op.- 100szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odp. Zamawiający

Pyt. 68 Pakiet 6 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic winylowych niesterylnych bezpudrowych.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic winylowych niesterylnych bezpudrowych w tej pozycji.

Pyt. 69 Pakiet 6 poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic diagnostycznych lateksowych niesterylnych bezpudrowych.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza w tej pozycji rękawic diagnostycznych lateksowych niesterylnych bezpudrowych

Pyt. 70 Projekt umowy- § 4 ust. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 3 na 5-7 dni roboczych.
Odp. Zamawiający wydłuża termin dostaw na max 5 dni.

Pyt. 71 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 19 "Szczoteczki cytologiczne (...) miał na myśli szczoteczko sterylne?
Odp. Zamawiający nie wymaga aby szczoteczki cytologiczne były sterylne.

Pyt. 72 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 19 "szczoteczki cytologiczne (...)" miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki macicy i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy?
Odp. Zamawiający miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki macicy i strefy transformacji.

Pyt. 73 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 19 "szczoteczki cytologiczne (...)" wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych , co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?
Odp. Zamawiający nie wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych.

Pyt. 74 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 19 "Szczoteczki cytologiczne (...) wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?
Odp. Podane w SIWZ i w odpowiedziach na pytania parametry szczoteczek są dopuszczone do stosowania do badań cytologicznych. Zaoferowane produkty winny spełniać parametry SIWZ, jak również posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania oraz odpowiednie certyfikaty

Pyt. 75 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 poz 19 "szczoteczki cytologiczne (...)" do odrębnego pakietu.
Odp. Zamawiający wydziela z pakietu 1 poz 19 tworząc oddzielny Pakiet 1a.
Jednocześnie ustala się wadium
Pakiet 1 - 170,00 zł
Pakiet 1a - 30,00 zł

Pyt. 76 Pakiet 9 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną 100 x 100 cm z folią operacyjną i kieszenią na płyny lub serwetę okulistyczną 120 x 170 cm z folią operacyjną i 2 kieszeniami na płyny, otwór 10 x 10 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę okulistyczną 120 x 170 cm z folią operacyjną i 2 kieszeniami na płyny, otwór 10 x 10 cm

Pyt. 77 Pakiet 9 poz. 3-6
Czy Zamawiający dopuści zestaw - obłożenie okulistyczne duże
1x serweta na stolik 100x 150 cm
1x serweta okulistyczna ZR 140x240 cm z folią op. i dwoma kieszeniami na płyny
1x serweta na stolik MAYO 80 x 140 cm
1x osłona na foco45x65 cm
2x osłony na kończyny górne 35 x 70 cm
1x fartuch chirurgiczny s rozm. M
1x fartuch chirurgiczny s rozm. XL
4x ręczniki do rąk
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ przy zabiegach stosuje się kilka elementów występujących w zestawie nie wszystkie. W takiej sytuacji zestawy byłyby rozkompletowane i nie przydatne do innych zabiegów.

Pyt. 78 Pakiet nr 1 pozycja 4
Co Zamawiający ma na myśli pojemnik na igły typu set?
Odp. Zamawiający ma na myśli pojemnik w wersji wzmocnionej.

Pyt. 79 Pakiet nr 1 pozycja 5-8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wygrawerowanego na ostrzu numer oraz nazwę producenta?
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu wygrawerowanego na ostrzu numer oraz nazwę producenta

Pyt. 80 Pakiet nr 1 pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści szynę do palców w rozmiarze 450x20?
Odp. Zamawiający dopuszcza szynę do palców w rozmiarze 450x20.

Pyt. 81 Pakiet nr 1 pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 80 szt. kieliszków z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie po 80 szt. kieliszków z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pyt. 82 Pakiet nr 2 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 1,1mm 20Gx32mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o rozmiarze 1,1mm 20Gx32mm

Pyt. 83 Pakiet nr 2 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 1,1mm 20Gx32mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza kaniulę o rozmiarze 1,1mm 20Gx32mm

Pyt. 84 Pakiet nr 2 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 1,3 mm 18G x 45?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza kaniuli w rozmiarze 1,3 mm 18G x 45.

Pyt. 85 Pakiet nr 2 pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 1,3 mm 18G x 45?
Odp. Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 1,3 mm 18G x 45.

Pyt. 86 Pakiet nr 2 pozycja 37
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tego samego producenta?
Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu tego samego producenta

Pyt. 87 Pakiet nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o dł. 2300mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu o dł 2300 mm.

Pyt. 88 Pakiet nr 3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania CH 5 dł. 40 cm, reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza cewnik do odsysania CH 5 dł. 40 cm, reszta parametrów bez zmian.

Pyt. 89 Pakiet nr 3 pozycja 30-39
Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne, wew. folia, zewn. folia- papier?
Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie podwójne, wew. folia, zewn. folia- papier

Pyt. 90 Pakiet nr 3 pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe CH12 dł. 1250mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza zgłębniki żołądkowe CH12 dł 1250 mm.

Pyt. 91 Pakiet nr 3 pozycja 59
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe CH14 dł. 800 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zgłębników żołądkowych CH14 dł. 800 mm

Pyt. 92 Pakiet nr 3 pozycja 61
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe CH 16 dł. 800 mm?
Odp. Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe CH16 dł. 800 mm

Pyt. 93 Pakiet nr 3 pozycja 64
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe CH 24 dł. 800 mm?
Odp. Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe CH24 dł. 800 mm

 

SPZZOZ.ZP/30/2010Przasnysz, dn. 28.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na sprzęt jednorazowego użytku SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Dot. pakietu nr 3:

Pyt. 1 Poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli cewnik do podawania tlenu przez nos o długości min. 1400mm?
Odp. Zamawiający ma na myśli cewnik do podawania tlenu przez nos o długości min. 1400mm

Pyt. 2 Poz. 2 - Czy cewniki do karmienia mają być wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym? Substancje z tej grupy są silnie toksyczne, a ze względu na lipofilność (powinowactwo do tłuszczów), cewniki zawierające ftalany już po 24 godzinach trącą swoje właściwości mechaniczne. Cewniki nie zawierające ftalanów mogą być bezpiecznie stosowane przez okres nawet do 4 tygodni a ponadto ich cena nie odbiega od ceny standardowych cewników zawierających ftalany.
Odp. Zamawiający szczegółowo nie precyzuje składu chemicznego cewników. Oferowane cewniki powinny posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające je do stosowania.
Jeżeli opisany związek ftalanów jest toksyczny, jak również jego obecność obniża trwałość stosowania cewnika Zamawiający potwierdza, że oferowane cewniki powinny nie zawierać wyżej opisanego związku, a takie informacje powinny się znajdować na opakowaniu fabrycznym

Pyt. 3 Poz. 2 - Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm?
Odp. Zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia były skalowane co 1 cm.

Pyt. 4 Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania Ch4 o długości minimalnej 29cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza cewników do odsysania Ch4 o długości minimalnej 29cm

Pyt. 5 Poz. 3-9 - Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?
Odp. Zamawiający nie wymaga barwnych i numerycznych oznaczeń rozmiaru na cewnikach ale dopuszcza cewniki zaproponowane w zapytaniu.

Pyt. 6 Poz. 6 - Czy Zamawiający ma na myśli cewniki do odsysania w rozmiarze 12Ch o długości min. 50cm?
Odp. Zamawiający miał na myśli cewniki do odsysania w rozmiarze 12Ch o długości min. 50cm

Pyt. 7 Poz. 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pezzera Ch 36 wykonanego z mieszaniny silikonu z lateksem.
Odp. Zamawiający dopuszcza cewniki Pezzera Ch 36 wykonanego z mieszaniny silikonu z lateksem.

Pyt. 8 Poz. 30-39 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley'a podwójnie pakowanych w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier co zapewnia aseptyczne użytkowanie.
Odp. Zamawiający dopuszcza cewnikiFoley'a podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier.

Pyt. 9 Poz. 40-45 - Czy Zamawiający ma na myśli cewniki urologiczne Dufor używane po resekcji prostaty o wzmocnionych ściankach i z balonem o pojemności min. 80-120ml?
Odp. Zamawiający ma na myśli cewniki urologiczne Dufor używane po resekcji prostaty o wzmocnionych ściankach i z balonem o pojemności min. 80-120ml.

Pyt. 10 Poz. 46-51 - Czy sonda urologiczna ma być skalowana co 1 cm, co pozwala na lepszą kontrolę ułożenia?
Odp. Sonda urologiczna ma być skalowana co 1 cm

Pyt. 11 Poz. 58 - Czy Zamawiający ma na myśli zgłębnik żołądkowy Ch 12 o długości min. 1200mm?
Odp. Zamawiający ma na myśli zgłębnik żołądkowy Ch 12 o długości min. 1200mm

Pyt. 12 Poz. 64 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego w rozmiarze 24Ch lub 26Ch.
Odp. Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zgłębnik żołądkowy Ch24 lub Ch 25

Pyt. 13 Poz. 74-77 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Ulmera o zmiennej średnicy otworów, co ułatwia utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji i wzrasta skuteczność całego drenażu.
Odp. Zamawiający dopuszcza dreny Ulmera o zmiennej średnicy otworów

Pyt. 14 Poz. 74 - Czy Zamawiający ma na myśli dreny perforowane o długości min. 700mm?
Odp. Zamawiający wymaga drenów perforowanych o długości min 700mm.

Dot. pakietu nr 6:

Pyt. 15 Poz. 1-2 - Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie oczekiwał rękawic lateksowych niesterylnych produkowanych pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie oczekiwał załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?
Odp. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną. W przypadku zaoferowania złej jakości rękawic będą one odsyłane

Pyt. 16 Poz.2,3,6,7 - Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych dla co najmniej z czterech różnych substancji wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?
Odp. Zamawiający nie stawia wymogu dostarczenia dodatkowych dokumentów jednak ich złożenie jednak ich załączenie do oferty będzie dobrze widziane.

Pyt. 17 Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych wykonanych z syntetycznego neoprenu i nitrylu (o potrójnej warstwie: Neopren - Neopren/Nitril - Nitril,), o anatomicznym kształcie z przeciwstawnym kciukiem, rolowanym brzegiem mankietu oraz podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawicy w trakcie zabiegu.
Odp. Zamawiający wymaga rękawić opisanych w SIWZ, jednocześnie dopuszcza zaproponowane w zapytaniu.

Dot. pakietu nr 7:

Pyt. 18 Czy Zamawiający ma na myśli rękawice chirurgiczne sterylne, syntetyczne wykonane z polyisoprenu z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami uniemożliwiającymi zsuwanie się rękawic w trakcie zabiegu, tak jak dotychczas stosowane na terenie Państwa placówki?
Odp. Zamawiający podaje tworzywa z którego powinny być wykonane , jednocześnie nie określając sposobu ich wykonania.

Dot. siwz:

Pyt. 19 Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: "Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis. Zawarta umowa pomimo, że może dotyczyć kilku pakietów dotyczy jednego kontrahenta.

Pyt. 20 Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie umowy § 1 na: "Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 3 dni od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzonego pisemnie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu szpitalnego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Odp. Zamawiający wydłużył termin dostaw do max 5 dni od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie.

Pyt. 21 Prosimy Zamawiające o zmianę w zapisie umowy §5 pkt.1 na:
"Zamawiający może naliczyć Dostawcy kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Dostawcy"
W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe, aby w przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zastrzec karę umowną. Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które wynika z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę. Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary. W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 pkt. 1 na zapis zaproponowany w pytaniu.

Pyt. 22 Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy w §11:
"Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wypływ w dniu składania ofert"
Wprowadzenie wskazanego zapisu jest uwarunkowane tym, iż umowa nie przewiduje dla wykonawcy żadnej ochrony w razie zaistnienia szczególnych okoliczności jakie mogą powstać w trakcie realizowania podpisanej umowy, a uprawnienie o podobnym charakterze daje Zamawiającemu. W związku z ugruntowanym orzecznictwem interesy zarówno wykonawcy, jak i zamawiającego powinny być jak najbardziej zrównoważone.
Wprawdzie istotą umów zawieranych w trybie zamówień publicznych jest uprzywilejowanie zamawiającego, jednakże w doktrynie powszechny i słuszny jest pogląd, iż kształtowanie stosunku prawnego sprzecznie z zasadami słuszności kontraktowej nie zasługuje na ochronę prawa. Nie ulega wątpliwości, iż przerzucenie przez zamawiającego całego ryzyka i zwiększonych kosztów realizacji na jedną stronę umowy, tj. wyłącznie na wykonawcę, zwłaszcza przy braku jakiegokolwiek prawa wykonawcy do uwolnienia się od umowy grożącej stratą, należy traktować jako nadużywanie pozycji dominującej, jaką niewątpliwie ma zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powyższe potwierdzają również niniejsze orzeczenia: - wyrok KIO UZP 199/08 2008.03.20
Nie można przenosić całego ryzyka gospodarczego na jedną ze stron umowy, a ryzyko to powinno być podzielone na obie strony kontraktu. Zakaz nadużywania pozycji dotyczy obu stron umowy.
-wyrok KIO UZP 767/08 2009.06.29
Mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone.
Niezależnie od powyższego z uwagi na to, iż z jednej strony przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie zakazują stronom rozwiązywania umów (ani wprowadzania takich postanowień do umowy), a z drugiej strony w zakresie nieuregulowanym odsyłają do stosowania przepisów kodeksu cywilnego, zatem strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość swobodnie ukształtować łączący je stosunek prawny i na podstawie art. 3531 k.c. wprowadzić do umowy zapisy umożliwiające rozwiązanie umowy na podstawie pisemnego wypowiedzenia, co wynika także z poniższego orzeczenia:
-wyrok KIO UZP 1325/08 2008.11.28
Z p.z.p. nie wynika zakaz stosowania przepisów k.c. w przypadku regulowania postanowień umowy dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy. Ustawodawca w p.z.p. nie przewidział odrębnej kompleksowej regulacji dotyczącej wcześniejszego zakończenia umowy i zezwolił w tym zakresie na odnoszenie się do uregulować k.c.
Mając na względzie powyższe uznać należy, iż wniosek wykonawcy o wprowadzenie w/w zapisu do treści umowy jest w pełni dopuszczalny, uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis tak ogólny. Jeżeli miałby wprowadzić tego typu zmiany należałoby uszczegółowić zapis: "istotne okoliczności".

Pyt. 23 Pakiet 6, poz. nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic sterylnych, bezlateksowych, bezpudrowych.
Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice sterylnych, bezlateksowych, bezpudrowych.

Pyt. 23 Pakiet 6, poz. nr 7
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 7 i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.
Odp. Zamawiający wydziela z Pakietu 6 poz. 7 tworząc Pakiet 6a. Jednocześnie ustala się nowe wadium: Pakiet 6 - 50,00
Pakiet 6a - 20,00

Pyt. 24 Pakiet 7, poz. nr 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych, syntetycznych, bezlateksowych z warstwą polimerową bezpudrowych nr 7 i 7,5.
Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice zaproponowane w zapytaniu.

Pyt. 25 Pakiet 8, poz. nr 6
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 6 i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na wartość tych pozycji. Pozycje te nie stanowią istotnej wartości Pakietu.

Pyt. 26 Pakiet 8, poz. nr 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła z flizeliny 210cm x 160cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza prześcieradła z fizeliny 210 cm x 160 cm.

Pyt. 27 Pakiet 8, poz. nr 8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu z włókniny foliowanej 210cm x 160cm.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza podkładu z włókniny foliowanej 210cm x 160cm

Pyt. 28 Pakiet 9, poz. nr 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia okulistycznego w rozmiarze 140 x 150, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza obłożenia okulistycznego w rozmiarze 140 x 150

Pyt. 29 Pakiet 9, poz. nr 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety na stolik Mayo - podręczny jałowy 78x145 cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza serwety na stolik Mayo - podręczny jałowy 78x145 cm.

Pyt. 30 Pakiet , poz. nr 6
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 6 i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.
Odp. Wykonawca nie sprecyzował z którego Pakietu chce wyłączyć pozycję nr 6.

 

SPZZOZ.ZP/30/2010Przasnysz, dn. 29.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na sprzęt jednorazowego użytku SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

SPROSTOWANIE DO PYTANIA NR 67 Z Dn. 25.06.2010r

Pyt. 67 Pakiet 6 poz. 1,2,3,4,7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za op.- 100 szt, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

 

SPZZOZ.ZP/30/2010Przasnysz, dn. 15.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na sprzęt jednorazowego użytku SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 2
Pyramed Sp z o.o.
ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznań


Ilość punktów w kryterium cena - 92,31 pkt.

Oferta nr 3
P.W. INTEGROS Sp z o. o.
ul. Legionów 59a
43-300 Bielsko-Biała


Ilość punktów w kryterium cena - 92,42 pkt.

Oferta nr 17
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Ilość punktów w kryterium cena - 87,56 pkt.

Oferta nr 18
Bialmed Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 18.

Pakiet Ia
Na powyższy Pakiet wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 2
Pyramed Sp z o.o.
ul. Kołodzieja 30
61-070 Poznań


Ilość punktów w kryterium cena - 82,50 pkt.

Oferta nr 7
MEDICUS Sp. z o. o. Spółka Komandytowo Akcyjna
ul. Towarowa 23A
43-100 Tychy


Ilość punktów w kryterium cena - 82,50 pkt.

Oferta nr 16
Rovers Polska Sp. z o. o.
ul. Stołeczna 10
05-501 Piaseczno


Ilość punktów w kryterium cena - 66,42 pkt.

Oferta nr 17
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 17

Pakiet II
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 18
Bialmed Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet IIa
Na powyższy Pakiet wpłynęły 3 oferty:

Oferta 1
EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz s.j.
ul. Lazurowa 185 m 3
01-476 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Oferta nr 13
Polymed Polska Sp. z o. o.
ul. Pomorska 13A
03-101 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 74 pkt.

Oferta nr 14
Croma Pharma Polska Sp. z o. o.
Aleja Wilanowska 267
02-730 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 78,61 pkt.

Wybrano ofertę nr 1

Pakiet IIb
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana

Oferta nr 18
Bialmed Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet III
Na powyższy Pakiet wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 6
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź


Ilość punktów w kryterium cena - 64,07 pkt.

Oferta nr 18
Bialmed Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 18

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęła 1 oferta, która została wybrana:

Oferta nr 8
Beryl Med. Ltd 72 New Bond Street, Mayfair, London W1S 1RR Zjednoczone Królestwo
Adres do korespondencji:
ul. Sadowa 14
05-410 Józefów


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet V
Na powyższy Pakiet wpłynęła 1 oferta, która została wybrana

Oferta nr 6
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet VI
Na powyższy Pakiet wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 9
ABOOK Sp. z o. o. ul. Brzostowska 22
04-985 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 79,09 pkt.

Oferta nr 11
Mercator Medical S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Oferta nr 12
HAND-PROD Sp. z o. o.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A
02-496 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 86,37 pkt.

Oferta nr 17
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Ilość punktów w kryterium cena - 97,72 pkt.

Wybrano ofertę nr 11

Pakiet VIa
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 9
ABOOK Sp. z o. o.
ul. Brzostowska 22
04-985 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 24,42 pkt.

Oferta nr 12
HAND-PROD Sp. z o. o.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A
02-496 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 12

Pakiet VII
Na powyższy Pakiet wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 6
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź


Ilość punktów w kryterium cena - 51,70 pkt.

Oferta nr 9
ABOOK Sp. z o. o.
ul. Brzostowska 22
04-985 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 76,63 pkt.

Oferta nr 11
Mercator Medical S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Oferta nr 17
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Ilość punktów w kryterium cena - 48,72 pkt.

Wybrano ofertę nr 11

Pakiet VIII
Na powyższy Pakiet nie wpłynęła żadna oferta.

Pakiet IX
Na powyższy Pakiet wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 10
PAUL HARTMANN Polska Sp. z. o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice


Ilość punktów w kryterium cena - 88,03 pkt.

Oferta nr 17
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 17

Pakiet X
Na powyższy Pakiet wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1
EDIRO Edward i Robert Łukaszewicz s.j.
ul. Lazurowa 185 m 3
01-476 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość - 30 pkt.
Razem: 100 pkt.

Oferta nr 4
MDT J. Zych, A. Budyn
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków


Ilość punktów w kryterium cena - 33,50 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość - 30 pkt.
Razem: 63,50 pkt.

Oferta nr 13
Polymed Polska Sp. z o. o.
ul. Pomorska 13A
03-101 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 37,34 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość - 30 pkt.
Razem: 67,34 pkt.

Oferta nr 15
ALCON Polska Sp. z o. o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena - 23,28 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość - 30 pkt.
Razem: 53,28 pkt.

Wybrano ofertę nr 1

Pakiet XI
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 17
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet XII
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
AKME Sp. z o .o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa


Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL