[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi polegające na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego specjalistycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    o1-21092010.zip - Ogłoszenie,
    s1-21092010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 03.11.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 03.11.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 21.09.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 18.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: usługi polegające na zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego specjalistycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Rozstrzygnięcie przetargu na zabezpieczenie i organizację transportu samochodowego specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 03.11.2010r do godziny 1000 wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
Dariusz Zawistowski
Działalność Pogotowia Ratunkowego

Bieniewiec ul. Zagrodowa 15
96-321 Żabia Wola

Oferta nr 2
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA"
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

ul. Kościuszki 49
07-410 Ostrołęka

Ilość punktów w kryterium cena: 85 pkt.
Ilość punktów w kryterium kwalifikacje: 15 pkt.
Razem 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 2.

Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał aby Wykonawca posiadał ważne zezwolenie na czas objęty umową na transport odpadów medycznych (materiałów niebezpiecznych) na terenie powiatów: Przasnysz, Maków Mazowiecki i Ostrołęka.

Oferta nr 1 nie zawierała w/w zezwolenia, a Wykonawca po wezwaniu do uzupełnienia braków dostarczył decyzję z dnia 10.11.2010r tj. wystawioną po dacie składania ofert co jest niezgodne z art. 26 pkt. 3 ustawy Pzp, który mówi, że: złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Ponadto powyższa decyzja jest nieprawomocna, uprawomocni się dopiero 24.11.2010r.

Dodatkowo informujemy, że przy założeniu że oferty są kompletne zgodne ze SIWZ punktacja przedstawiałaby się jak niżej i z poniższego zestawienia punktów wynika, że zostałaby wybrana również oferta nr 2:

Oferta nr 1
Ilość punktów w kryterium cena: 85 pkt.
Ilość punktów w kryterium kwalifikacje: 0 pkt.
Razem 85 pkt.

Oferta nr 2
Ilość punktów w kryterium cena: 82,73 pkt.
Ilość punktów w kryterium kwalifikacje: 15 pkt.
Razem 97,73 pkt.

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL