[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-23102008.zip
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 PLN na całość zamówienia na konto PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - Cena 70%
  - Jakość 30%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 31.10.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 31.10.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 23.10.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/26/2008Przasnysz, dn. 27.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.10.2008 roku udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do przyszłej umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w momencie zmiany obowiązującej stawki VAT.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zapisu uwzględniającego zmianę stawki VAT wchodzącą w życie z mocy prawa dodając pkt. 3 do §3 w brzmieniu:
"W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT na towar będący przedmiotem zamówienia ulegnie również zmianie wartość brutto o zmianę stawki z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę".


Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga przekazania bezpłatnie dwóch zestawów implantacyjnych składających się z 2 injectorów wielorazowego użytku oraz 2 pęset?
Odp. Zamawiający wymaga przekazania bezpłatnie dwóch zestawów implantacyjnych składających się z 2 injectorów wielorazowego użytku oraz 2 pęset.

Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści soczewki akrylowe hydrofilne o stopniu uwodnienia 26%, długości całkowitej 12,5mm, współczynniku refrakcji 1,46 dioptrażu od 0,0D do 30,0D?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza soczewki hydrofilnej. Podtrzymuje swoje stanowisko, że w przetargu tym wymaga soczewki hydrofobowej.


SPZZOZ.ZP/26/2008Przasnysz, dn. 04.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę soczewek.

Informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek dla SPZZOZ została wybrana oferta:

ALCON Polska Sp z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa


Wartość brutto: 128.400,00 zł = 70 pkt.
Ocena techniczna 30 pkt.
RAZEM - 100 pkt.

Jedyna oferta. Oferta spełnia wymagania SIWZ.

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL