[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie modernizacji budynku pralni na potrzeby działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-24062010.zip - Ogłoszenie (120 KB),
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-24062010.zip - Specyfikacja (102 KB),
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/u1-24062010.zip - Umowa (183 KB),
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1-24062010.zip - Załączniki (80 MB).
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.07.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 15.07.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 24.06.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/33/2010 Przasnysz, dn. 08.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie modernizacji budynku pralni na potrzeby działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie modernizacji budynku Pralni na potrzeby Działu Rehabilitacji Dziennej prosimy o dostarczenie szczegółowej informacji jakie urządzenia ma dostarczyć Wykonawca (np. kriokomora, sauna)
Prosimy o padanie szczegółowych parametrów (typ, wielkość) które pozwolą jednoznacznie wycenić urządzeni.
Odp. Przepraszamy, że w części elektronicznej projektu nie znalazł się plik w Technologii Medycznej pod nazwą: Legenda oznaczeń do Technologii Medycznej.
Zeskanowany opis stanowi załącznik do odpowiedzi na pytanie. W załączniku są szczegółowo podane parametry kriokomory tj. typ, producent, itp. Na rzutach, które stanowiły załącznik do SIWZ znajduje się opis komory sauny.

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1a-24062010.zip - Legenda oznaczeń (1,6 MB)

Pytanie 2
Prosimy o załączenie projektu funkcjonalno - użytkowego zawierający wykaz materiałów dla poszczególnych pomieszczenia (z jakich materiałów np. z czego maja być podłogi, jakie umywalki, bidety, baterie oraz wyposażenie krzesła, ławki itp.)
Odp. W elektronicznym załączniku do odpowiedzi na pyt 1 tj. Legenda oznaczeń do Technologii Medycznej znaleźć można odpowiedzi na kwestie postawione w drugim pytaniu.

Pytanie 3
Jakie dokumenty powinno dołączyć konsorcjum w SIWZ podano, że każdy z przedmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie dokumentów wymienionych w pkt. IVa ) b) c) SIWZ . Punkt IV nie wymienia żadnych dokumentów.
Odp. Omyłkowo w SIWZ omyłkowo wskazano niewłaściwy rozdział. Wykaz dokumentów, które powinna złożyć firma wchodząca w skład konsorcjum znajduje się w rozdziale VI pkt. 4 ppkt. a), b), c), d).

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

 

SPZZOZ.ZP/33/2010 Przasnysz, dn. 08.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie modernizacji budynku pralni na potrzeby działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu.

Zmiany do ogłoszenia przetargu na modernizację budynku pralni na potrzeby rehabilitacji.

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1b-24062010.zip
- SWIZ - remont budynku po pralni wersja 2 (30 KB),
http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1c-24062010.zip
- Zmiany do SWIZ do przetargu modernizacji budynku Pralni (8,1 KB),
http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1d-24062010.zip
- Umowa na remont budynku Pralni - wersja 2 (36,6 KB).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13,5 KB)
http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/oo1-24062010.rar

 

SPZZOZ.ZP/33/2010 Przasnysz, dn. 13.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie modernizacji budynku pralni na potrzeby działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Zgodnie z przedmiarem budowlanym poz. nr 266 SPRZĘT NIEMEDYCZNY - Oddział REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ - /wyposażenie ruchome pomieszczeń oddziału/, składający się z niemedycznego wyposażenia pomieszczeń j.w. - patrz w/g. projektu techniczno-technologicznego i wykazu w postaci załącznika do dokumentacji - preliminarza kosztow Inwestora Bezpośredniego / krzesła; rożnego typu szafki; stoły i stoliki; wieszaki rożnego typu (ścienne; wiszące; stojące itp.); lustra; dozowniki na mydło; pojemniki na ręczniki jednorazowe itp:
Proszę o wyjaśnienie co kryje się pod słowem "sprzęt niemedyczny" jak również o zaznaczenie z opisu "Legenda oznaczeń do Technologii Medycznej" które elementy wyposażenia należy przyjmować do wyceny.
Odp. Zamawiający w załączeniu przesyła zestawienie sprzętu niemedycznego stanowiącego wyposażenie modernizowanego obiektu. Zestawienie należy porównać w zakresie ilościowym z projektem Technologii Medycznej.

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1d-24062010.zip
- Zestawienie sprzętu niemedycznego (8,5 KB).

Pytanie 2
Zgodnie z zestawieniem materiałów:

 • Poz. 204 Rura Teceflex fi 18 mm - 245,140m
 • Poz. 244 Rura Teceflex fi 32 mm - 38,00m
 • Poz. 318 Rura Teceflex fi 32 mm - 43,26
Brak pozycji w przedmiarze . Prosimy o wyjaśnienie niezgodności
Odp. Rury te znajdują się w przedmiarze w pozycjach nr 118, 117 i 116.

Pytanie 3
Czy instalacja kanalizacji sanitarnej ma być wykonywana z rur systemu kanalizacji niskoszumowej (WAVIN-AS zgodnie z opisem budowlanym)!!!
Czy rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych tez maja być wykonywane z rur systemu kanalizacji niskoszumowej czy tylko rury układane na ścianach!!!
Odp. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych oraz Spec. Techn. Wyk. i Odb. Rob. Bud. (punkt 1.1.3.1.) instalacja kanalizacji sanitarnej ma być wykonana jako niskoszumowa Wavin AS.

 

SPZZOZ.ZP/33/2010 Przasnysz, dn. 14.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie modernizacji budynku pralni na potrzeby działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Prosimy o podanie rodzaju szkła jakim ma byś szklona stolarka drzwiowa aluminiowa przewidziana w dokumentacji technicznej.
Odp. Należy przyjąć szklenie stolarki drzwiowej alumniowej wewnętrznej i zewnętrznej szkłem bezpiecznym.

 

SPZZOZ.ZP/33/2010 Przasnysz, dn. 20.09.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie modernizacji budynku pralni na potrzeby działu rehabilitacji dziennej w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku Pralni na potrzeby Działu Rehabilitacji Dziennej dla zadania "Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu":

Na powyższy przetarg wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego Spółka Jawna Gronostajscy

Ul. Przechodnia 1
06-300 Przasnysz


Wartość brutto - 3.966.943,77
Ilość punktów w kryterium cena: 82,47 pkt.

Oferta nr 2
Konsorcjum
"Boćkowscy - Krawczyk"
Zakład Budowlany s.c. Daniel i Józef Boćkowscy

ul. Matuszewskiego 22
06-300 Przasnysz

Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA
Krzysztof Krawczyk

ul. Kołobrzeska 50H
10-434 Olsztyn


Wartość brutto - 3.271.369,31
Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Oferta nr 3
Konsorcjum:
Przybylski Produkcja Handel Usługi

ul. Barska 47
87-800 Włocławek

Przybylski Spółka jawna
ul. Barska 47
87-800 Włocławek


Wartość brutto - 4.603.764,33
Ilość punktów w kryterium cena: 71,06 pkt.

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o.
Ul. Mickiewicza 10
07-410 Ostrołęka


Wartość brutto - 5.068.509,09
Ilość punktów w kryterium cena: 64,54 pkt.

Wybrano ofertę nr 2.

Jednocześnie odrzucamy ofertę nr 4 firmy Konsorcjum SZT ISSO ul. Chełmżyńska 180/133 04-464 Warszawa (cena ofertowa 4.594.789,59 zł brutto) na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późn. zm.) tj. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Składający ofertę nie wycenił w kosztorysie ofertowym:
 1. Instalacji sanitarnych dodatkowych - brak wycen,
 2. Instalacji sanitarnych - poz. 14 i 169 - brak wycen
 3. Instalacji elektrycznych dodatkowych - brak wycen.
Ponadto w kosztorysach brakuje wycenionych wielu pozycji w szczególności w kosztorysie sanitarnym.
W takiej sytuacji Wykonawca nie wycenił w sposób pełny przedsięwzięcia objętego przedmiotem zamówienia.
Uzupełnienie wyceny poszczególnych pozycji jak i kosztorysów miałoby odbicie w cenie, spowodowałoby wzrost ceny.

Zgodnie z art. 92 ust. 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL