[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-24102008.zip
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety.
 3. Termin wykonania zamówienia: określony w SIWZ.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.290,00 PLN na całość całość zamówienia lub na poszczególne pakiety. Wadium na poszczególne pakiety jest określone w SIWZ. Nr konta do wpłaty wadium PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - Cena 100%
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 04.11.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 04.11.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 24.10.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 28.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Poz. 1 - Łóżko w pełni elektryczne
Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości leża wynoszącej 395mm, która to w pełni gwarantuje bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjenta i nie naraża go na upadek.
Odp. Wyrażamy zgodę przy zachowaniu górnej wysokości leża wskazanej w SIWZ.

Pyt. 2 Poz. 2 - Łóżko w pełni elektryczne z przechyłami bocznymi
Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości leża wynoszącej 430mm?.
Odp. Wyrażamy zgodę przy zachowaniu górnej wysokości leża wskazanej w SIWZ.

Pyt. 3 Poz. 3 - Materace przeciwodleżynowe, pneumatyczne dla pacjentów narażonych na odleżyny lub pacjentów z odleżynami do II stopnia włącznie.
Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości komór w zakresie 9-13cm?.
Odp. Zamawiający dopuszcza materac o wysokości komór w zakresie 9-13cm gdyż powprawia to funkcjonalność materaca.

Pyt. 4 Poz. 3 - Materace przeciwodleżynowe, pneumatyczne dla pacjentów narażonych na odleżyny lub pacjentów z odleżynami do II stopnia włącznie.
Proszę o uściślenie czy materac powinien być zbudowany z wymiennych komór umożliwiających w trakcie długoterminowego użytkowania dowolną wymianę uszkodzonych elementów materaca?.
Odp. Przez opisaną w SIWZ nierozłączność komór należy rozumieć, że nie rozłączą się one samoczynnie podczas eksploatacji materaca. Jednak połączenie poszczególnych komór nie może być połączeniem stałym, a mechanizm połączenia powinien umożliwiać demontaż np. pojedynczej uszkodzonej komory, tym samym postawione w pytaniu doprecyzowanie należy traktować jako obowiązujące.

Pyt. 5 Poz. 3 - Materace przeciwodleżynowe, pneumatyczne dla pacjentów narażonych na odleżyny lub pacjentów z odleżynami do II stopnia włącznie.
Czy Zamawiający dopuści alternatywną w skuteczności terapeutycznej (w celu rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących) budowę materaca?.
Odp. Zamawiający dopuści alternatywną budowę materaca (w celu rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących) nie może mieć to jednak wpływu na skuteczność terapeutyczną tego materaca należy przez to rozumieć, że zaproponowany materac o innej budowie zostanie oceniony przez Zamawiającego pod kątem jego skuteczności terapeutycznej. W sytuacji negatywnej oceny tj. obniżenie skuteczności uznane to będzie jako niespełnienie warunku wymaganego w SIWZ.


SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 29.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy Pakietu IV - urządzenie do leczenia falą uderzeniową z zestawem startowym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do pozaustrojowej terapii falą uderzeniową o następujących parametrach:
 • Dotykowy wyświetlacz
 • Możliwość zastosowania pozaustrojowej terapii przy użyciu fali uderzeniowej RSWT
 • Możliwość punktowej terapii falą uderzeniową RSWT
 • Max gęstość energii 0,28 mJ/mm2
 • Ukierunkowanie maksymalnej energii
 • Częstotliwość 1-21 Hz
 • Ciśnienie 1-5 bar. Kontrola ciśnienia elektroniczna
 • Opcje terapii indywidualnej z bazą pamięci pacjentów
 • Terapia może być prowadzona w zakresie niskiej, średniej i wysokiej energii
 • Port USB
 • Posiada trzy aplikatory zabiegowe umożliwiające wykonywanie zabiegów na określonej głębokości: do 6 cm, 5 cm i 4 cm
 • Kompresor olejowy
 • Wejście LAN
 • Zestaw prokit
 • Ekran dotykowy
 • Elektroniczny licznik wyświetlający całkowitą liczbę wykonanych uderzeń
W skład urządzenia wchodzą:
 1. przewód ciśnieniowy
 2. uchwyt do aparatu na aplikator
 3. reduktor ciśnienia
 4. kabel połączeniowy i zasilający
 5. żel sprzęgający
 6. walizka
 7. stolik pod aparat

Odp. Wyrażamy zgodę na dopuszczenie do przetargu urządzenia o podanych parametrach w zapytaniu przy spełnieniu niżej wymienionych warunków:
 1. Urządzenie opisane w SIWZ zawiera moduł umożliwiający leczenie falami ultradźwiękowymi - wymagam żeby oferowane urządzenie posiadało taki moduł, jeżeli brak możliwości technicznych w ramach tego urządzenia może być dostarczony samodzielny aparat do leczenia ultradźwiękami.
 2. Oprogramowanie urządzenia powinno posiadać możliwość podglądu na ekranie sposobu pracy z tym urządzeniem tj. powinno pokazywać sposób wykonywania zabiegów dla różnych przypadków.
 3. Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim.
Na wyposażeniu urządzenia powinien znajdować się zestaw 5 naboi startowych.SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 30.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza treść protestu wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sformułowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne.

TREŚĆ PROTESTU:

"W imieniu STOLTER Sp. zo.o z siedzibą w Grubinie na podstawie art. 180 w zw z art. 179, a także art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1-3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (określanej jako Pzp) składam protest wobec:
 1. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (określanej dalej jako SIWZ), w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie II (łóżka rehabilitacyjne) a zwłaszcza:
  • opisu przedmiotu w tym w szczególności parametrów granicznych przedmiotów zamówienia, zawartych w SIWZ w zakresie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych łóżek rehabilitacyjnych zarzucając Zamawiającemu:
   • opis parametrów przedmiotu zamówienia w sposób wykluczający bądź znacznie ograniczający konkurencję, poprzez zastosowanie parametrów tożsamych z parametrami standardowymi produktu jednego z producentów oraz określenie pozornych marginesów tolerancji w odniesieniu do produktów,
   • wykluczenie w postanowieniach SIWZ składania ofert wariantowych jak też rozwiązań równoważnych, a w konsekwencji
   • sformułowanie specyfikacji w sposób wykluczający konkurencję pomiędzy oferentami poprzez bezprawne i oczywiste pogorszenie sytuacji większości oferentów.
W związku z tym, że interes prawny Wykonawcy może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1-3 oraz art. 30 ust. 1 Pzp, żądam dokonania modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp poprzez:
 • oznaczenie parametrów wyrobów, w sposób odwołujący się do żądanych funkcji i obiektywnych parametrów przedmiotu zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego, z wyłączeniem zapisów preferujących konkretnego oferenta,/li>
 • dopuszczenia dostawy wyrobów o parametrach i wyposażeniu odmiennym od oznaczonych w SIWZ, a zgodnych ze standardami funkcjonalnymi i rynkowymi dla żądanego sprzętu,/li>
 • dopuszczenia składania ofert wariantowych lub wobec opisania konkretnego produktu konkretnego producenta - dopuszczenia rozwiązań równoważnych względnie/li>
 • unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Pzp

UZASADNIENIE

Wykonawca na podstawie SIWZ ma podstawy by sądzić, że jest ona sporządzona nieprawidłowo, wobec wykluczenia składania ofert wariantowych, a także niedopuszczenia rozwiązań równoważnych, przy jednoczesnym opisie sprzętu oczekiwanego w ramach przedmiotu zamówienia w sposób wykluczający konkurencję, a mianowicie opisanie sprzętu konkretnego producenta LINET A.S. Czechy (w zakresie pakietu II). Tym samym ten właśnie producent jest na uprzywilejowanej pozycji w postępowaniu, co narusza w sposób rażący zasadę uczciwej konkurencji, dyskryminując pozostałych wykonawców w sposób niezgodny z Pzp.
Zamawiający rozpisał przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziału rehabilitacji w SPZZOZ w Przasnyszu.
Zamawiający wykluczył w SIWZ składnie ofert wariantowych nie dopuszczając także rozwiązań równoważnych, co w sytuacji opisania w SIWZ konkretnych wyrobów wskazanego producenta jest konieczne i byłoby zgodne z wymogami ustawowymi.
Takie przygotowanie postępowania jednoznacznie wskazuje na nieprawidłowości i brak obiektywizmu Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz oczywistą dyskryminację podmiotów, niewspółpracujących ze wskazanym wytwórcą sprzętu medycznego -- firmą LINET A.A. Czechy. W Polsce przedstawicielem tej firmy jest firma KONKRET z Chełmna.
Dla każdego, kto orientuje się w sytuacji na rynku sprzętu medycznego nie ulega wątpliwości, iż Zamawiający w SIWZ opisał produkty konkretnego, wskazanego powyżej wytwórcy LINET A.S. Czechy, w zasadzie uniemożliwiając konkurencję z ofertą jego przedstawiciela, wskazanego powyżej i przesądzając wyniki przetargu na samym początku.
Aby nie być gołosłownym, wskazać należy na konkretne wyroby LINET A.S. opisane w kolejnych punktach formularza cenowego, dotyczącego pakietu II oraz zestawieniu wymaganych parametrów technicznych dla tego pakietu:
 • poz. 1 - łóżko rehabilitacyjne w pełni elektryczne z materacem przeciwodleżynowym - 6 szt. - to łóżko LATERA ACUTE wskazanego producenta (cechy charakterystyczne dla tego wyrobu, zawarte w opisie: dł. 2250 mm, szer. 980 mm, 3 kolumny, pilot satelita, panel nożny, regulacja wysokości 430-800 mm, plecy 75 st., część nożna 45 st., pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17 st., przechyły boczne 15 st., wyłączenie wszystkich funkcji łóżka po upływie żądanego czasu sekund, przycisk STOP, obciążalność 230 kg, przycisk GO)
 • poz. 2 - łóżko rehabilitacyjne w pełni elektryczne z przechyłami bocznymi - 4 szt. - to łóżko ELEGANZA STANDARD tegoż producenta (ponownie konieczne jest wskazanie cech charakterystycznych: dł. 2250 mm, szerokość 1020 mm, dwie kolumny, szczyty łóżka od strony głowy nieporuszające się wraz z leżem, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17 st. Przycisk STOP)
W zasadzie wszystkie parametry łóżek opisanych w SIWZ (w szczególności gabaryty zakres regulacji, rozwiązania konstrukcyjne) i zakresy tolerancji wskazują wymienione powyżej wyroby produkcji LINET A.S.
Fakt, iż Zamawiający opisuje w SIWZ konkretne produkty, wyłączając składanie ofert równoważnych oraz wariantowych, w zasadzie blokuje możliwość złożenia oferty przez pozostałych oferentów.
Sposób, w jaki przedmiot zamówienia został określony w niniejszym postępowaniu, w ocenie Wykonawcy, zmierza do ograniczenia liczby oferentów, bez żadnych racjonalnych przesłanek, być może jedynie dla preferowania liczby oferentów, bez żadnych racjonalnych przesłanek, być może jedynie dla preferowania dostawcy, którego "uprzywilejowanie" wynika ze wskazanego opisu przedmiotu umowy.
Określenie przedmiotu zamówienia w taki sposób, powoduje pozorność postępowania przetargowego.
Konieczne jest wskazanie kilku wyroków UZP w tym zakresie:
 1. wyrok ZA UZP z 04.04.2003 r. (sygn. UZP/ZO/0-348/03) stwierdza: "Art. 17 ustawy nakazuje w poszukiwaniu oferty najkorzystniejszej zachowanie warunków uczciwej konkurencji poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych. (...) Jednocześnie przepis art. 17 ust. 2 zakazuje takiego określenia przedmiotu zamówienia, który utrudniając uczciwą konkurencję wiedzie do niekorzystnych z punktu widzenia celów zamówienia publicznego rozstrzygnięć."
 2. Wyrok ZA UZP z dnia 18.12.2003 r (sygn. UZP/ZO/0-2098/03) wskazuje, że: "Zgodnie z art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający zobowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkich oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne oraz do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Nie można więc mówić o jednakowym traktowaniu wszystkich oferentów lub zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego."
Określenie parametrów przedmiotu zamówienia w taki sposób, jak dokonał tego Zamawiający, wykracza poza funkcjonalne, techniczne i jakościowe określenie przedmiotu zamówienia, na które wskazuje ustawa. Określenie parametrów w sposób dokonany przez Zamawiającego, wskazujący konkretne wyroby konkretnego producenta, nie ma, co istotne, znaczenia dla praktycznego i funkcjonalnego aspektu używania przedmiotu zamówienia.
Dodać trzeba bowiem, że oczekiwane przez Zamawiającego konkretne wyroby firmy LINET nie charakteryzują się cechami wybitnej lub nadzwyczajnej użyteczności czy też funkcjonalności, ani jakości czy trwałości na polskim rynku. Wszystkie wymagane funkcje i parametry przedmiotu zamówienia, mogą zostać z powodzeniem uzyskane przy użyciu sprzętu innych producentów, występującego powszechnie na rynku i równie powszechnie stosowanego. Przedmiot przetargu, zgodny z opisem Zamawiającego, poza jednoznaczną preferencją konkretnego dostawcy, nie oferuje żadnych szczególnych cech użytkowych, których nie mogą zaoferować inne produkty oferowane w Polsce.
Wskazać ponownie trzeba, iż potencjalni oferenci, obecni na polskim rynku, w tym także Wykonawca, są w stanie dostarczyć produkty o parametrach i funkcjach zaspokajających wymagania Zamawiającego, jednak ze względu na opis przedmiotu zamówienia, określony w SIWZ, zawierający specyficzne parametry i rozwiązania firmy LINET, niemające jednak funkcjonalnego znaczenia, ich oferty mogą zostać w niniejszym postępowaniu odrzucone. Odrzucenie innych ofert prowadzić będzie do faktycznego dyktatu cenowego uprzywilejowanego producenta lub działającego w jego imieniu dostawcy.
W związku z powyższymi zarzutami, Wykonawca w pierwszej kolejności wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia, na taki, który umożliwi realną konkurencję oferentów.
Dopuszczenie rozwiązań równoważnych wskazanym konkretnym produktom LINET oraz koniecznych kryteriów równoważności, także umożliwi szeroką konkurencję cenową Wykonawców.
Wobec jednostronnego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, zasadne byłoby także rozważenie przez Zamawiającego unieważnienia postępowania, albowiem tak głęboka inspiracja wyrobami jednego producenta, uniemożliwia w ocenie Wykonawcy, zawarcie ważnej umowy w wyniku prowadzonej postępowania o zamówienie publiczne.
W przypadku podtrzymania warunków SIWZ przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zmuszony rozważyć podjęcie stosowanych kroków prawnych związanych z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowaniem środkami publicznymi.

Wobec powyższego Stolter Sp. z o.o. wnosi jak na wstępie.

W związku z powyższym zgodnie z art. 181 ust. 4 Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.


SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 31.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w związku w wpłynięciem Protestu wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sformułowanych przez Zamawiającego oraz zgodnie z art. 180 ust 5 Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
 • Termin składania ofert: 07.11.2008r godz. 1000
 • Termin otwarcia ofert: 07.11.2008r godz. 1030

SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 31.10.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza treść protestu wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sformułowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne.

TREŚĆ PROTESTU:

PROTEST

Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. 223 poz. 1659 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą) Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. składa protest wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę sprzętu rehabilitacyjnego" w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, 2, 3, art. 30 ust. 1 i 4 ustawy przy określaniu parametrów zamówienia w zadaniu II.

Składający protest zarzuca Zamawiającemu niezgodne z prawem działanie polegające na naruszeniu obowiązku przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców poprzez naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy , zasad opisu przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 1, 2, 3 oraz art. 30 ust. 1 i 4 ustawy.
Naruszenie przez Zamawiającego wyżej przytoczonych zasad prowadzenia postępowania przy formułowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w części opisującej przedmiot zamówienia narusza interes prawny Składającego protest.

UZASADNIENIE

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisując przedmiot zamówienia tj.
Wzorował się na konkretnych wyrobach konkretnych producentów, oferowanych w Polsce przez firmę KONKRET będącą dystrybutorem łóżek i szafek LINET tj. na: łóżkach ELEGANTA i szafkach Eleganta Manzo oraz Latera Acute.
Takim działaniem Zamawiający naruszył art. 29 ust. 1, 2, 3 określający negatywne przesłanki opisu przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać w sposób, które mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
Przyjęty przez Zamawiającego sposób opisu w/w elementów przedmiotu zamówienia dopuszczalny jest w wyjątkowych sytuacjach, mianowicie gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia dostatecznie dokładnych określeń - wówczas Zamawiający musi wskazać zamieścić w SIWZ dopisek "lub równoważne" opisanym. W przedmiotowym postępowaniu okoliczności uzasadniające przyjęty przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie mają miejsca bowiem przedmiot zamówienia stanowią standardowe wyroby, z których opisem za pomocą obiektywnych wskaźników Zamawiający nie powinien mieć żadnych problemów - dowodem tego jest niezliczona ilość postępowań z których inni Zamawiający opisują przedmiot zamówienia bez naruszania zasad uczciwej konkurencji.
Działając w ten sposób Zamawiający naruszył zasadę obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie bowiem wszyscy, aby spełnić wymóg Zamawiającego musieliby zaoferować konkretne wyroby, konkretnych producentów - jak zatem w takiej sytuacji możemy mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji?
Przedstawione wyżej stanowisko Składającego protest prezentuje Urząd Zamówień Publicznych, Arbitrzy orzekający przy tym Urzędzie oraz eksperci w dziedzinie zamówień publicznych, którzy wyjaśniają "... aby stwierdzić nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, wystarczy samo pojawienie się możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji przez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji." W tej opinii UZP powołuje się min na wyrok zespołu arbitrów z 18.12.2003 (UZP/ZO/0-2098/03) zgodnie z którym nie można mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt. W wyroku z dnia 22.07.2005 r (UZP/ZO/0-1810/05) Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych orzekł: "nie można więc mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym nie ma znaczenia, że produkt ten nie został nazwany przez Zamawiającego, wystarczy że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt" (podobnie wyrok ZA z 18.06.2004 roku sygn. akt UZP/ZO/0-874/04, wyrok ZA z 07.03.2005 r sygn. akt UZP/0-370/05 oraz KIO/UZP 700/08) Formułując swoje wymagania Zamawiający musi zapewnić konkurencyjność, która możliwa jest nawet wówczas gdy stawia się wysokie wymagania. Z całą stanowczością należy stwierdzić, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający takiej konkurencyjności nie zapewnia, bowiem opisane przez niego wyroby jednoznacznie wskazują na konkretne wyroby konkretnego producenta.
W innym orzeczeniu (UZP/ZO/0-1005/02 z dnia 21.08.2002 r) Zespół Arbitrów podnosi: "Preferowane przez Zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia, produktów jedengoproducenta stanowi w tej sytuacji dizałanie utrudniające w sposób zasadniczy uczciwą konkurencję (...) jest też przykładem nierównego traktowania wszystkich podmiotów - producentów ubiegających się o zamówienie publiczne". Podobnie arbitrzy orzekali w wyrokach: sygn. UZP/20/02116/04, UZP/ZO/0-370/05, UZP/ZO/0-847/04.
Obowiązkiem Zamawiającego było opisanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w art. 29 ustawy, to jest: jednoznacznie, wyczerująco, za pomocą dokłądnych i zrozumiałych określeń, z podaniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, bez utrudnienia uczciwej konkurencji. Przepis artykułu 29 ust. 2 ustawywyraźnie stanowi, że przedmiotu zamówienia nie wolno określać w sposób, który mółbyutrudniać uczciwą konkurencję, a tak właśnie sprecyzował swoje wymagania Zamawiający. Zasada zachowania uczciwej konkurencji nakazuje, aby określenie przedmiotu zamówienia następowało przez wskazanie pewnych minimalnych wymogów odzwierciedlających potrzeby Zamawiającego. Jednakże należy dodać, że potrzeby te nie mogą być równoznaczne z tym, iż Zamawiający chce uzyskać konkretny produkt określonego z góry producenta i tak formułuje wymagania techniczne, aby spełniał je najlepiej ten właśnie konkretny produkt.
Zamawiający powinien zatem unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałby na konkretny wyrób lub na konkretnego wykonawcę.
Zamawiający ma oczywiste prawo do stawiania potencjalnym Wykonawcom takich wymagań, co do parametrów przedmiotu zamówienia, aby móc wybrać sprzęt, który najlepiej sprosta oczekiwaniom. Nie może to jednak odbić się kosztem wyeliminowania innych Wykonawców, którzy pozbawieni zostaną możliwości ubiegania się o zamówienie ponieważ ich wyroby nie spełniają kilku sztywno określonych przez Zamawiającego wymogów. Realizacja zasady uczciwej konkurencji dotyczy także możliwości konkurowania produktami, co nakłada na Zamawiającego obowiązek określania parametrów technicznych przedmiotu zamówienia aby taką konkurencję stworzyć a nie ją ograniczać. Zamawiający powinien również mieć na względzie coraz dobitniej wyrażane stanowisko organów Unii Europejskiej, aby przedmiot zamówienia opisywać w sposób funkcjonalny, a nie tylko techniczny. Innymi słowy, bardziej powinno liczyć się to jakie funkcje ma spełniać przedmiot zamówienia, niż to jakie parametry mają jego poszczególne elementy.

Poniżej przedstawione zostały zapisy SIWZ z załączników zawierających zestawienie wymaganych parametrów technicznych, które wskazują na złamanie przez Zamawiającego zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez wzorowanie się na konkretnych produktach.
Parametry techniczne opisane w/w załącznikach, które jednoznacznie potwierdzają twierdzenia Składającego protest to:

PAKIET II poz. 1
 1. wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem żywotności akumulatora - konieczność wymiany w przeciągu najbliższych 2 miesięcy
 2. szczyty łóżka z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem
 3. szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe,
 4. sterowanie elektryczne przy pomocy pilota satelity na giętkim ramieniu umieszczonego nad głową pacjenta z lewej strony lub prawej strony górnej części segmentu pleców
 5. sterowanie nożne z możliwością indywidualnego zablokowania z panelu sterującego
 6. sterowanie elektryczne przy pomocy panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku
 7. regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 30 mm do 800 mm (+/- 50 mm)
 8. Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 0 +/- 40 - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
 9. Zabezpieczenie przez nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie satelity
 10. Odłączanie wszystkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
 11. Wskaźniki kątowe leża segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża
 12. Wyposażenie:
  • Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji metalowej z systemem blokowania i odblokowywania wszystkich czterech kółek na wysokości ręki leżącego pacjenta gwarantująca możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami stwarzającymi ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby oodblokowania lub konieczności wzywania personelu do pomocy. Dwie szuflady pozwalające na wygodny dostęp do każdego miejsca wewnątrz szafki. W celu zapewnienia komfortu pacjenta wymagana jest dodatkowa półka na basen pod konstrukcją szafki pozwalająca na skorzystanie z basenu przez pacjenta w odpowiednio wybranym momencie. Szafka wyposażona w zaemk na klucz pozwalająca na ochronę osobistych rzeczy pacjenta. Możliwość regulacji blatu bocznego co najmniej w zakresie 720-1080 mm
Pakiet II poz. 2
 1. Sterowanie elektryczne przy pomocy:
  • Pilota satelity na giętkim ramieniu umieszczonego nad głową pacjenta z lewej lub prawej strony górnej części segmentów pleców.
  • Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy tez półce na pościel.
 2. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 300 mm do 800 mm (+/-50 mm)
 3. Regulacja elektryczna pozycji Trenedelenburga 20 0+/- 4 0 -sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
 4. Pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża min. 15 stopni
 5. Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych ( na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:
  • Regulacji wysokości
  • Regulacji części plecowej
  • Regulacji części nożnej
  • Regulacji pozycji Trenedelenburga i anty- Trenedelenburga
  • Regulacja przechyłów bocznych
  • Sterowań nożnych
 6. Zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępności funkcji. Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu : panelu oraz sterowaniu nożnym dla personelu, pilocie dla pacjenta.
 7. Odłączenie wszelkich regulacji z pilota, sterowań nożnych i panelu po zadanym czasie sekundach nie używania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Mając powyższe na uwadze, jak również to, że w wyniku niezgodnego z prawem postępowania Zamawiającego, interes prawny Składającego protest może doznać uszczerbku poprzez pozbawienie go możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, wnosimy o uwzględnienie protestu i takie sformułowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które zagwarantuje zachowanie zasad uczciwej konkurencji , a w szczególności poprzez dopuszczenie:

PAKIET II poz. 1
 1. Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania bez wskaźnika żywności akumulatora
 2. Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy bez możliwości zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia
 3. Szczyt łóżka od strony głowy poruszający się wraz z leżem,
 4. Sterowanie elektryczne przy pomocy pilota przewodowego
 5. Sterowania nożnego bez możliwości indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego
 6. Sterowanie elektryczne przy pomocy panelu sterowniczego montowanego na półce na pościel od strony nóg posiadającego piktogramy mniejsze niż kilkucentymetrowe pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku.
 7. Regulacja elektryczna wysokości leżą, w zakresie 450 mm do 850 mm
 8. Regulacja elektryczna pozycji Trenedelenburga 15 0
 9. Wyłączniki /blokady funkcji elektrycznych ( na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:
  • Regulacji wysokości
  • Regulacji części plecowej
  • Regulacji części nożnej
  • Regulacji pozycji Trenedelenburga i anty- Trenedelenburga
  • Bez sterowań nożnych
 10. Zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępności funkcji. Dostępność funkcji tylko na panelu.
 11. Bez możliwości odłączania wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji
 12. Bez wskaźnika kątowego najniższej pozycji leża.
 13. Wyposażenie:
  • Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji metalowej bez systemu blokowania i odblokowywania wszystkich czterech kółek na wysokości ręki ( szafka z blokadą nożną) Jedna szuflada i jedna półka zamykana drzwiczkami bez dodatkowej półki na basen pod konstrukcją szafki. Szafka bez zamka na klucz. Możliwość regulacji blatu bocznego w zakresie 760-1060 mm.
Pakiet II poz.2
 1. Sterowanie elektryczne przy pomocy:
  • pilota satelity przewodowego
 2. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 365 mm do 865
 3. Regulacja elektryczna pozycji Trenedelenburga 15 stopni -sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na półce na pościel montowanej od strony nóg
 4. Regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w celu ułatwienia opuszczenia łóżka przez pacjentami. 8 stopni a w wyższym połóżeniu do 25 0
 5. Wyłączniki/ blokady funkcji elektrycznych ( na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:
  • Regulacji wysokości
  • Regulacji części plecowej
  • Regulacji części nożnej
  • Regulacji pozycji Trenedelenburga i anty- Trenedelenburga
  • Regulacja przechyłów bocznych
  • Bez sterowań nożnych
 6. Z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępności funkcji. Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się tylko w panelu
 7. Bez możliwości odłączania wszelkich regulacji z pilota, sterowań nożnych i panelu po zadanym czasie sekundach nie używania regulacji.
albo o dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisanym w SIWZ.

Protest został złożony w terminie określonym w art.180 paragraf 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym zgodnie z art. 181 ust. 4 Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.


SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 05.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

SPZZOZ w Przasnyszu, działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2006r Nr 164, poz. 1163 z późn. zm./ informuje, że protest wniesiony przez Żywiecką Fabrykę Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec oraz STOLTER Sp. z o.o. Grubno 62, 86-212 Stolno wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sformułowanych w toku postępowania o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu, rozstrzygnął następująco:

PROTEST ZOSTAJE UZNANY ZA ZASADNY

UZASADNIENIE

Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu argumentacji Protestującego, postanowił:
 1. Przesunąć termin składania ofert dotyczących Pakietu będącego przedmiotem protestu tj. Pakietu II do dnia 14.11.2008r do godz. 1000, otwarcie ofert dnia 14.11.2008r godz. 1030.
 2. Zmodyfikować warunki techniczne dotyczące Pakietu II.
  Warunki techniczne w/w w załączniku nr 1 do rozstrzygnięcia. http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1.zip
 3. Przyjąć do oceny oferty spełniające warunki nowej treści SIWZ w zakresie Pakietu II.
 4. Jednocześnie unieważnia warunki techniczne dot. Pakietu II zawarte w SIWZ.
Zamawiający przygotowując zestawienie wymaganych parametrów technicznych miał na uwadze wymagania, które oczekiwane są podczas eksploatacji rzeczy będących przedmiotem przetargu. Korekta parametrów tj. dopuszczenie rzeczy o innych niż wymagane odbywa się na drodze zapytań i w sytuacjach kiedy proponowane zmiany radykalnie nie obniżają standardu oczekiwanego przez Zamawiającego taka zgoda jest udzielana.
Przykładem jest odpowiedź z dnia 29.10.2008 roku udzielona w postępowaniu, które jest przedmiotem protestu.
W tym przypadku Protestujący nie zadał jakichkolwiek pytań dotyczących dopuszczenia innych niż zawarte w SIWZ, tym samym Zamawiający nie miał możliwości jakiejkolwiek zmiany zakresu parametrów tzn. takich, które odpowiadałyby produktowi będącemu w dyspozycji Protestującego.

Przy procedurze przetargowej Zamawiający kieruje się wyłącznie dwoma kryteriami tzn:
 1. Sprzęt powinien odpowiadać swoimi funkcjami i trwałością do celów dla których jest zakupywany.
 2. Ceną zakupu sprzętu ponieważ celem Zamawiającego jest pozyskanie jak największej ilości jednostek sprzętowych umożliwiających wykonanie na nim usług.
Wobec powyższego uznanie protestu za zasadne stało się konieczne i jest całkowicie uzasadnione.

POUCZENIE

Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy Pzp nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Załączniki dla:

SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 07.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet II poz. 1 Łóżko w pełni elektryczne.
Czy Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z centralnym system blokowania i odblokowywania wszystkich czterech kół na wysokości ręki pacjenta gwarantującej możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania przez pacjenta łóżka lub też wzywania personelu?
System odblokowywania umieszczony na wysokości ręki pacjenta gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta i nie stwarza ryzyka wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania i wzywania personelu medycznego do pomocy?
Odp. Zamawiający nie wymaga szafki przyłóżkowej z centralnym system blokowania i odblokowywania wszystkich czterech kół na wysokości ręki pacjenta.

Pyt. 2 Łóżko w pełni elektryczne z przechyłami bocznymi.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości leża wynoszącej 430mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na jego funkcjonalność i użyteczność.
Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko o minimalnej wysokości leża wynoszącej 430mm.


SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 12.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet II poz. 1 Łóżko w pełni elektryczne.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przełóżkową dwustronną o konstrukcji z blachy ocynkowanej z regulacją blatu bocznego, bez centralnej blokady kół i zamknięcia na klucz, półki na basen pod konstrukcją szafki? Szafka jest wyposażona w pojemnik na butelki oraz pojemnik na gazety?
System odblokowywania umieszczony na wysokości ręki pacjenta gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta i nie stwarza ryzyka wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania i wzywania personelu medycznego do pomocy?
Odp. Zamawiający wymaga centralnego blokowania kół, wykończenie elementów metalowych minimum malowanie proszkowe. Pozostałe wymagania dot. szafki jak w uaktualnionej SIWZ.


SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 13.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w przetargu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZZOZ w Przasnyszu zostały wybrane oferty:

Pakiet I

Na powyższy pakiet wpłynęły jedna oferta, która została wybrana:

OFERTA nr 4
HARPO Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III

Na powyższy pakiet wpłynęły trzy oferty:

OFERTA nr 2
PHU REHMED Sp. z o.o.
ul. Ks. Opolskich 33
45-005 Opole

Ilość punktów: 83,38 pkt

OFERTA nr 3
TECHNOMEX Spółka z o.o.
Ul. Knurowska 45A
44-100 Gliwice

Ilość punktów: 100 pkt.

OFERTA nr 6
Eres Medical
Zbigniew Lubaś
Płouszowice kol. 64B
21-008 Tomaszowice

Ilość punktów: 86,90 pkt.

Wybrano ofertę nr 3.

Pakiet IV

Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

OFERTA nr 1
BTL Polska Sp. z o.o.
ul. Pytlasińskiego 13
00-777 Warszawa

Ilość punktów: 100 pkt.

OFERTA nr 5
MEDEN INMED Sp. z o.o.
ul. Wendów 2
75-847 Koszalin

Ilość punktów: 97,79 pkt

Wybrano ofertę nr 1

Pakiet V

Na powyższy pakiet wpłynęły trzy oferty:

OFERTA nr 2
PHU REHMED Sp. z o.o.
ul. Ks. Opolskich 33
45-005 Opole

Ilość punktów: 89,87 pkt

OFERTA nr 3
TECHNOMEX Spółka z o.o.
ul. Knurowska 45A
44-100 Gliwice

Ilość punktów: 100 pkt.

OFERTA nr 6
Eres Medical
Zbigniew Lubaś
Płouszowice kol. 64B
21-008 Tomaszowice

Ilość punktów: 89,91 pkt.

Wybrano ofertę nr 3.


SPZZOZ.ZP/27/2008Przasnysz, dn. 17.11.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: sprzętu rehabilitacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w przetargu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego - Pakiet II dla SPZZOZ w Przasnyszu została wybrana oferta:

Na powyższy pakiet wpłynęły jedna oferta, która została wybrana:

OFERTA nr 1
KONKRET Dagmara Fik
ul. Dworcowa 15A
86-200 Chełmno

Ilość punktów: 100 pkt.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL