[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-25012010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-25012010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 03.02.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 03.02.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 25.01.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/6/2010Przasnysz, dn. 28.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.


S P R O S T O W A N I E

Zamawiający prostuje zapis w Pakiecie I poz. 17:
  • Jest - rozmiar igły 1/0
  • Winno być - rozmiar igły 1
Pozostałe parametry szwu bez zmian


SPZZOZ.ZP/6/2010Przasnysz, dn. 29.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pyt. 1 dot. Pakietu 6 poz. 1, 2, 10
Czy Zamawiający z uwagi na brak dostępności pozycji 1, 2, 10 u producenta, wyrazi zgodę na wydzielenie ich z Pakietu 6?
Odp. Zamawiający wydziela pozycje 1, 2, 10 z Pakietu 6 tworząc Pakiet 6a.
Jednocześnie ustala się nowe wadium, które wynosi:
Pakiet 6 - 125,00 zł
Pakiet 6a - 75,00 zł

Pyt. 2 dot. pkt. 1 SIWZ
Czy Zamawiający opierając się na:]
1) Art. 4 pkt. 6 rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych w brzmieniu: "Jeżeli wyrób medyczny ma być stosowany przez profesjonalistów, to po uzyskaniu zgody użytkownika, można dostarczyć mu wymagane informacje w innym języku niż język polski" wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu szwów w opakowaniach w języku angielskim?
Oferowane szwy posiadają dużo symboli międzynarodowych na opakowaniu, przez co - mimo innego języka powinny być łatwo zrozumiałe.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 szwów w opakowaniach w języku angielskim.

Pyt. 3 dot. § 5 ust. 1a) projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,2% wartości niedostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki.
Odp. . Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisem: od zamówionej partii towaru nie od całości umowy, ograniczyliśmy w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Przedział wielkości zamówień realizowanych wynosi od średnio od 1.000 do 1.500. Jak widać z przedstawionych kwot wysokość kary kształtować się będzie od 20 do 30 zł za jeden dzień zwłoki. Zaproponowana wielkość kary przez Pytającego znosi jej charakter. Kara przestaje być dolegliwością.

Pyt. 4 Pakiet 7 Siatki do przepukliny
Czy Zamawiający dopuści siatki o wymiarach 8 x 12.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatek o wymiarach 8 x 12.

Pyt. 5 Pakiet 1
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekany, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, wchłaniające w okresie 60-90 dni o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach około 80% pierwotnej siły, po 3 tygodniach około 50% pierwotnej siły, po 4 tygodniach około 20% pierwotnej siły przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?
Odp. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1 zaproponowane szwy.

Pyt. 6 Pakiet 1 poz. 5 i 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 35 mm zamiast wymaganej 34 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?
Odp. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 1 igły o długości 35 mm pozostałe parametry według SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet 1 poz. 14
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły 48 mm 1/2 koła o długości 75 cm pakowanej pojedynczo w saszetki z odpowiednim przeliczeniem żądanych ilości (4 x 144 saszetki) przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż przy tej długości igły wymagamy opakowań po 4 sztuki. Otwieranie kolejnych opakowań stwarza problemy podczas zabiegów.

Pyt. 8 Pakiet 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w pakietu na części, według typów (rodzajów) nici umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert: np. Pak. 2 poz. 1-2 i Pak 2a - poz. 3-5.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie pakietu. Pogrupowanie zamówienia w pakiety jest to uprawnienie zamawiającego, a wynika ze struktury wewnętrznej oddziałów, sposobu rozdziału i zamawiania partii szwów. W związku z tym nie wyrażamy zgody na podział inny niż w SIWZ.

Pyt. 9 Pakiet 9
Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nić naturalną, jedwabną, plecioną, powlekaną, niewchłanialną, powstałą z organicznego białka zwanego fibroiną uzyskiwanego z kokonów jedwabników z gatunku Bombyx Mori?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w tym Pakiecie nici zaproponowanych w zapytaniu ze względu na różnicę materiału.

Pyt. 10 Pakiet 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 8 poz. nr 3 wosku kostnego do osobnego pakietu albo na składanie ofert na poszczególne pozycje w danym pakiecie.
Rozdzielenie tego pakietu spowoduje zwiększenie konkurencyjności cenowej i asortymentowej, w związku z czym Zamawiający uzyska znacznie korzystniejszą cenę za wymagany asortyment.
Łączenie w jednym pakiecie różnych produktów powoduje zawężenie grupy wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu. Działanie takie jest naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy pzp, co stanowi podstawę do unieważnienia postępowania.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie pakietu. Pogrupowanie zamówienia w pakiety jest to uprawnienie zamawiającego, a wynika ze struktury wewnętrznej oddziałów, sposobu rozdziału i zamawiania partii szwów. W związku z tym nie wyrażamy zgody na podział inny niż w SIWZ.

Pyt. 11 Pakiet 8
Czy Zamawiający wymaga wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, wosk parafinowy, palmitynian izopropylu? Skład ten umożliwia użycie wosku od razu po otwarciu z opakowania bez konieczności długotrwałego rozmiękczania.
Odp. Zamawiający nie wymaga wosku zaproponowanego w zapytaniu.

Pyt. 12.
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 4 poz.7 również nić o długości 75 cm reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 75 cm, zbyt duża różnica.

Pyt. 13.
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 4 poz. 7 również igłę o wielkości 25 mm-reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza igłę o wielkości 25 mm-reszta parametrów bez zmian.

Pyt. 14.
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 4 poz. 9 również igłę o wielkości 65 mm-reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici o wielkości 65 mm, zbyt duża różnica.

Pyt. 15.
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 10 poz. 1,2 również igłę podwójną o wielkości 18 mm-reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza igłę podwójną o wielkości 18 mm-reszta parametrów bez zmian

Pyt. 16.
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 10 poz.3 również nić o długości 90 cm-reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 75 cm, zbyt duża różnica.

Pyt. 17
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 10 poz. 4 również igłę o wielkości 26 mm-reszta parametrów bez zmian?
Odp. W Pakiecie 10 w poz. 4 Zamawiający w SIWZ wymaga igły o wielkości 26 mm.

Pyt. 18 Dot. Pakietu 1
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 igłę 22 mm w miejsce 20 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 22 mm.

Pyt. 19 Dot. Pakietu 1
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 i 7 igłę 37 mm w miejsce 34 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 37 mm.

Pyt. 20 Dot. Pakietu 1
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 17 i 18 podwiązkę 2x70 cm w miejsce podwiązki 1 x 70-75 cm? Oferent przeliczy ilość sztuk.
Odp. Zamawiający dopuszcza podwiązkę 2 x 70 cm w tych pozycjach.

Pyt. 21 Dot. Pakietu 3
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 nitkę 90 cm w miejsce 75 cm? Igła zgodna z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza nitkę 90 cm w tej pozycji.

Pyt. 22 Dot. Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 nitkę 75 cm w miejsce 90 cm? Igła zgodna z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza nitkę 70 cm w tej pozycji.

Pyt. 22 Dot. Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 rozmiar nici 0 w miejsce 2/0? Igła zgodna z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza nici w rozmiarze 0 w tej pozycji

Pyt. 23 Dot. Pakietu 6
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1 i 2 (tj. nici niewchłanialnych) z pakietu 6 do oddzielnego pakietu lub umożliwienie składania ofert na każdą pozycję oddzielnie w tym pakiecie.
Odp. Zamawiający wydzielił z tego pakietu poz. 1, 2 i 10 tworząc oddzielny Pakiet odpowiedź w pyt. nr 1.

Pyt. 24 Pyt. 23 Dot. Pakietu 6
Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści nić 6/0 z igłą 5/16 lub 3/8 koła i 0,28 mm pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza nić zaproponowaną w zapytaniu w tej pozycji.

Pyt. 25 Pyt. 23 Dot. Pakietu 6
Czy w Pakiecie nr 6 poz. 6 Zamawiający dopuści nić 9/0 z igłą 0,14 mm pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza nić zaproponowaną w zapytaniu w tej pozycji

Pyt. 26 Pyt. 23 Dot. Pakietu 6
Czy w Pakiecie 6 poz. 8 i 9 Zamawiający dopuści nici 10/0 z igłami 0,14, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza nić zaproponowaną w zapytaniu w tych pozycjachSPZZOZ.ZP/6/2010Przasnysz, dn. 29.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pyt. 1 Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści igłę 50mm, długość nitki 90cm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza w tej pozycji igły 50 mm, długość nitki 90 mm.SPZZOZ.ZP/6/2010Przasnysz, dn. 15.02.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę artykułów szewnych:

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 44.862,37 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet II
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 12.078,33 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 2
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 4.535,34 zł
Ilość punktów: 80,08 pkt.

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
Ul. Bawełniana 17
97-400 Bełchatów

Wartość pakietu brutto: 3.632,05 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 3

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
Ul. Bawełniana 17
97-400 Bełchatów

Wartość pakietu brutto: 19.593,33 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet V
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 18.331,80 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet VI
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
MDT J. Zych, A. Budyn
Ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Wartość pakietu brutto: 5.071,80 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 4
ALCON Polska Sp. z o. o.
Ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa

Wartość pakietu brutto: 10.616,01 zł
Ilość punktów: 47,78 pkt.

Wybrano ofertę nr 1

Pakiet VIII
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 4.609,86 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet IX
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 17.321,67 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet X
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
Ul. Bawełniana 17
97-400 Bełchatów

Wartość pakietu brutto: 1.169,52 zł
Ilość punktów: 100 pkt.SPZZOZ.ZP/6/2010Przasnysz, dn. 16.02.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Sprostowanie do rozstrzygnięcia przetargu na dostawę artykułów szewnych - Pakiet 4, Pakiet 10:

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
Ul. Bawełniana 17
97-400 Bełchatów

Wartość pakietu brutto: 19.593,33 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 5
Hand Prod Sp. z o.o.
Ul. St. Leszczyńskiego 40a
02-496 Warszawa

Wartość pakietu brutto: 23.508,31 zł
Ilość punktów: 83,35 pkt.

Wybrano ofertę nr 3

Pakiet X
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
Ul. Bawełniana 17
97-400 Bełchatów

Wartość pakietu brutto: 1.169,52 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 5
Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Wartość pakietu brutto: 1.859,66
Ilość punktów: 62,89 pkt.

Wybrano ofertę nr 3SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL