[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-27052010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-27052010.zip - Specyfikacja,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1-27052010.zip - Załączniki.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 06.07.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 06.07.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 27.05.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/22/2010Przasnysz, dn. 07.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz. 26 zgadza się na wycenę Bupivacaini h/chlor. 0,5 % 4 ml spinal heavy amp., której każda ampułka nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę Bupivacaini w tej pozycji Zamawiający wymaga Marcaine Spinal Heavy 0,5%.

Pyt. 2 Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z 29 stycznia 1994r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wnosimy o zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę punktu 21 poz.12 SIWZ obejmującego OMEPRAZOL polegającą na wyodrębnieniu pakietu/pozycji obejmującego/-cej:
Inhibitory Pompy Protonowej ze wskazaniem zapobiegania nawrotom krwawień/Esomeprazol w ilości zgodnej z potrzebami Szpitala.

UZASADNIENIE MERYTORYCZNE
Podkreślamy, iż w reżimie art. 38 ust. 4 Pzp, w realiach zamówienia oraz potrzeb tak szpitala, jak i pacjentów, dokonanie zakupu i stosowanie naszego leku z całą pewnością będzie równoznaczne z zachowaniem najwyższej staranności w trosce o zdrowie pacjenta, a tym samym będzie oznaczać pieczołowite i rzetelne wykonywanie powinności spoczywających zarówno na szpitalu, jak i indywidualnym lekarzu.

NEXIUM w postaci dożylnej jest, jak dotąd, jedynym w Polsce inhibitorem pompy protonowej zarejestrowanym do stosowania w zapobieganiu nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy1.
Podstawą rejestracji w tym wskazaniu stały się wyniki prospektywnego, randomizowanego badania klinicznego, w którym udowodniono korzyści kliniczne z zastosowania esomeprazolu w zapobieganiu nawrotom krwawienia z przewodu pokarmowego. Wykazano w nim istotne korzyści terapeutyczne stałego wlewu dożylnego dla pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu krwawienia, w tym m.in: zmniejszenie ryzyka nawrotu krwawienia, zmniejszenie liczby koniecznych, ponownych endoskopii, skrócenie czasu hospitalizacji spowodowanej nawrotem krwawienia, oraz wykazanie tendencji do poprawy przeżywalności. Dotychczas, nie zostały opublikowane dane demonstrujące podobne korzyści kliniczne (znamienna redukcja ryzyka nawrotu krwawienia) wynikające z zastosowania jakiegokolwiek innego inhibitora pompy protonowej w populacji z przewagą rasy kaukaskiej3.
Nexium iv proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest również jedynym dostępnym w lecznictwie inhibitorem pompy protonowej wskazanym do podawania pacjentom w stałym, 72 godzinnym wlewie dożylnym po skutecznym, endoskopowym zahamowaniu krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy w celu zapobiegania nawrotom krwawienia. Ten sposób dawkowania Nexium iv u pacjentów z ostrym krwawieniem, określony w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest zgodny z algorytmem postępowania w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego pochodzenia nieżylakowego, opracowanym przez Grupę Roboczą Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii2.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż Nexium jest jednym z leków z grupy IPP preferowanych przez Grupę Roboczą powołaną przez konsultantów krajowych w dziedzinach chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego4.
Zaznaczamy, że w wyroku z 16 lipca 2008r. KIO/UZP 676/08 Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicnzych stwierdziła jednoznacznie, iż zamawiający dokonując modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia posiada możliwość dokonania zmian w zakresie wszelkich zapisów i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z własnymi uzasadnionymi potrzebami . Biorąc powyższe pod uwagę, a nadto mając swiadomość obecnego stanu najnowszej wiedzy oraz wielokrotnie wykazywaną w badaniach klinicznych większą siłę hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku przez esomeprazol, w porównaniu z innymi inhibitorami pompy protonowej do podawania dożylnego5,6 należy stwierdzić, że stosowanie Nexium z całą pewnością będzie oznaczać najwyższą staranność w trosce o zaspokajanie Państwa potrzeb i wymagań.
Czyni to zmianę specyfikacji obiektywnie potrzebną, merytorycznie uzasadnioną oraz prawnie dopuszczalną (art. 38 ust. 4 Pzp).

Odp. Zamawiający nie wyłącza z Pakietu luźnego pozycji Omeprazol ponieważ w tym Pakiecie można składać oferty na poszczególne pozycje. Jednocześnie wyrażamy zgodę na zastosowanie zamiennika Omeprazolu na Esomeprazol pod warunkiem że:

 • ilość Omeprazolu zamawiana przez SPZZOZ zostanie zastąpiona odpowiednią ilością Esomeprazolu tzn. dającą taki sam efekt leczniczy, jak zamiennik Omeprazolu,
 • oferowany Esomeprazol z uwagi na zastosowanie u różnych chorych musi być rozpuszczalny w roztworze soli jak i glukozy.

 

SPZZOZ.ZP/22/2010Przasnysz, dn. 10.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy § 5 pkt. 1 a
Kara narzucona przez Zamawiającego za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia jest karą bardzo wygórowaną, dlatego prosimy o zmniejszenie jej i zmianę zapisu na powszechnie stosowany w większości jednostek szpitalnych w kraju: "0,2% wartości niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki".
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Przedział wielkości zamówień realizowanych mieści się w przedziale 1.000,00 - 5.000,00 zł, tym samym kara za każdy dzień zwłoki wynosić będzie odpowiednio 20,00 zł - 100,00 zł .
Zmniejszenie kar nie będzie dolegliwością dla Zamawiającego.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do warunków umowy zapisu: "na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo do wstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia uregulowania należności.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

 

SPZZOZ.ZP/22/2010Przasnysz, dn. 15.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego do podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 16 g i 1970 ml pojemności?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie worka trzykomorowego do podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 16 g i 1970 ml pojemności.

Pyt. 2 Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego po podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 10,8 g i 2053 ml pojemności?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie worka trzykomorowego po podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 10,8 g i 2053 ml pojemności.

Pyt. 3 Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 3 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego do podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 12 g i 1477 ml pojemności?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie worka trzykomorowego do podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 12 g i 1477 ml pojemności.

Pyt. 4 Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 4 wyrazi zgodę na zaproponowanie worka trzykomorowego do podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 7,2 g i 1920 ml pojemności?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie worka trzykomorowego do podawania do żyły centralnej o zawartości azotu 7,2 g i 1920 ml pojemności.

Pyt. 5 Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 8 wyrazi zgodę na zaproponowanie roztworu 9 pierwiastków śladowych (Addamel)?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie roztworu 9 pierwiastków śladowych (Addamel).

Pyt. 6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz. 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o innych rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo Że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach, a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 poz. 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno.

Pyt. 7 Czy Zamawiający w zadaniu 13 poz. 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie Dekstranu w butelce szklanej?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie Dekstranu w butelce szklanej.

Pyt. 8 Czy Zamawiający w zadaniu 13 poz. 8 wyrazi zgodę na zaproponowanie Hydroksyetyloskrobi zawieszonej w zbilansowanym roztworze elektrolitów?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie Hydroksyetyloskrobi zawieszonej w zbilansowanym roztworze elektrolitów.
 

SPZZOZ.ZP/22/2010Przasnysz, dn. 16.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy w Pakiecie XIII w poz. 8 Zamawiający dopuści preparat pod nazwą handlową PlasmaVolume Redibag (zawierający jony Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i Cl- , 6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem) a 500 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza preparat pod nazwą handlową PlasmaVolume Redibag a 500 ml.

Pyt. 2 Czy z Pakietu XIX Zamawiający zechciałby przenieść pozycję 172 (Theophyllinum inj. 300 mg, 250 ml) do pakietu XIII z ogólnymi płynami infuzyjnymi?
Roztwór Theophylliny jest płynem infuzyjnym i możliwość jego dostaw wraz z innymi płynami pozwala znacznie obniżać jego koszty dystrybucji. Zamawiającemu przynosi to realną korzyść w postaci zaoszczędzonych środków, przeznaczonych na zakup tego leku?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie pozycji 172 (Theophyllinum inj 300 mg 250 ml) do Pakietu XIII.
Zamawiający przenosi pozycję 172 (Theophyllinum inj 300 mg 250 ml) z Pakietu XIX do Pakietu XXI luźnego pod pozycję 21jednocześnie ustalając wadium:
Pakiet XIX - 1640,00 zł
Pakiet XXI poz. 21 - 160,00 zł

Pyt. 3 Czy w Pakiecie IX Zamawiający wymaga Ciprofloxacyny w roztworze 5% glukozy?
Odp. Zamawiający nie wymaga Ciprofloxacyny w roztworze 5% glukozy.

Pyt. 4 Pakietu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do innego pakietu, pozycji 2 z pakietu nr 5?
Powyższe spowodowane jest niemożnością zapewnienia Państwu zakontraktowanych ilości przez pełen okres obowiązywania umowy przetargowej.
Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby umożliwi przedstawienie Państwu konkurencyjnej oferty cenowej na pozostałe preparaty.
Odp. Zamawiający przenosi pozycję nr 2 z Pakietu 5 do Pakietu XXI luźnego pod pozycję 22 jednocześnie ustalając wadium:
Pakiet V - 60 zł
Pakiet XXI Poz. 22 - 30 zł

 

SPZZOZ.ZP/22/2010Przasnysz, dn. 18.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp. Zamawiający zainteresowany jest zakupem konkretniej ilości leków niezależnie od wielkości opakowania, tym samym jeżeli lek jest pakowany w inne opakowania niż podane w SIWZ należy wycenić ilość leku przewidzianą w tabeli zaokrąglając ilości leku do pełnego opakowania w górę.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie. Jedynie w przypadku poz. 68 z pakietu XVIII (Carbo medicinalis 0,3 g x 20 tabl.) Zamawiający wymaga tabletek. Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3 Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku zakończenia produkcji należy wycenić tą pozycję podając ostatnią cenę i adnotację o braku produkcji.

Pyt. 4 Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniącym się postacią tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie. Jedynie w przypadku poz. 68 z pakietu XVIII (Carbo medicinalis 0,3 g x 20 tabl.) Zamawiający wymaga tabletek. Na pozostałe zmiany Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5 Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560, oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo restrykcyjne brzmienie, Zamawiający zechciałby dodać w projekcie umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapis w poniższym brzmieniu?

 1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
  • zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
  • zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;
  • zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
  • uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów leków, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);
  • zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą NBP;
 2. Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
 3. Zmiany wymienione w ppkt 4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.
 4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 3.
 5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
 6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.
Odp. Zamawiający dodaje pkt. 4 do §6, który otrzymuje brzmienie:
 1. W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:
  • zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
  • zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych, a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi
  • zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz:
  • uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów leków, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);
  • zmian kursu euro (powyżej 10% ceny wzrosną, poniżej 10% ceny zmaleją). Dotyczy to leków importowanych. Jako stawkę wyjściową przyjmuje się cenę euro wg NBP z dnia otwarcia ofert.
 2. Zmiany wymienione w ppkt. 1), 2), 3), 4) i 5) mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.
 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiednich preparatów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 3.
 4. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
 5. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub spornej części.

Jednocześnie wykreślamy pkt. 4 z §2 projektu Umowy.
 

SPZZOZ.ZP/22/2010Przasnysz, dn. 30.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę leków.

Szczegóły w załączniku:
http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/r1-27052010.zip - Rozstrzygnięcie przetargu
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL