[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu



O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZZOZ w Przasnyszu"
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-27092010.zip - Ogłoszenie
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-27092010.zip - SIWZ
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 05.10.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 05.10.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 27.09.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/42/2010 Przasnysz, dn. 01.10.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZZOZ w Przasnyszu w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pyt.1 Czy w pakiecie II poz. 1 Zamawiający wymaga aby proponowany preparat posiadał pozytywną opinię producenta endoskopów Olympus Opitical dopuszczającą do dezynfekcji tym preparatem sprzętu endoskopowego?
Odp. Zamawiający nie wymaga opinii producenta endoskopów.

Pyt. 2 Czy w pakiecie II poz. 1 Zamawiający dopuści preparat, który do prawidłowego przygotowania roztworu roboczego wymaga podgrzania wody czy wymaga preparatu gdzie przygotowanie roztworu roboczego odbywa się poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej?
Odp. Zamawiający dopuści preparaty, zgodnie z wytycznymi producenta produktu.

Pyt. 3 Czy w pakiecie II poz. 2 Zamawiający wymaga aby w zaproponowanym przeparacie można było dezynfekować także narzędzia chromowane i chromowo niklowe oraz endoskopy?
Odp. Zamawiający dopuści preparat zgodnie z wymogami SIWZ.

Pyt. 4 Czy w pakiecie II poz. 2 Zamawiający wymaga aby proponowany preparat posiadał pozytywną opinię producenta endoskopów Olympus Opitical dopuszczającą do dezynfekcji tym preparatem sprzętu endoskopowego?
Odp. Zamawiający nie wymaga opinii producenta endoskopów.

Pyt. 5 Prosimy w pakiecie III poz. 1 o dopuszczenie preparatu w opakowaniach do 6 l. (zamiast do 5 l.) po odpowiednim przeliczeniu.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 6 Czy w pakiecie III poz. 1 Zamawiający dopuści preparat zawierający aldehyd, chlor lub czwatorzędowe związki amoniowe?
Odp. Zamawiający dopuści preparat zgodnie z wymogami SIWZ.

Pyt. 7 Czy w pakiecie III poz. 1 Zamawiający wymaga aby proponowany preparat posiadał pozytywną opinię producenta endoskopów Olympus Opitical dopuszczającą do dezynfekcji tym preparatem sprzętu endoskopowego?
Odp. Zamawiający nie wymaga opinii producenta endoskopów.

Pyt. 8 Czy w pakiecie III poz. 1 wymaganie aby zaproponowany preparat był "kompatybilny z preparatem do dezynfekcji zasadniczej na bazie aldehydu glutarowego" oznacza, że musi pochodzić od tego samego producenta tak jak to zostało określone w warunkach w pakiecie V? A jeżeli nie to jakie warunki musi spełniać zaproponowany preparat aby Zamawiający uznał go za "kompatybilny z preparatem do dezynfekcji zasadniczej na bazie aldehydu glutarowego"
Odp. Zmawiający wymaga, aby preparat pakiet III poz. 1 przeznaczony do wstępnej dezynfekcji narzędzi w oddziale był kompatybilny z preparatem na bazie aldehydów używanym w Centralnej Sterylizacji tzn. nie posiadał przeciwwskazań do zastosowania w dalszej dezynfekcji preparatem aldehydowym narzędzi w Centralnej Sterylizacji.

Pyt. 9 Jakie pH musi posiadać zaproponowany preparat w pakiecie VI poz. 3? Czy pH neutralne dla skóry rąk czyli do 5,0 czy bardziej alkaliczne niż pH skóry rąk czyli powyżej 5,0?
Odp. Zamawiający dopuszcza pH do 5,0

Pyt. 10 Prosimy o wyjaśnienie jakie pH musi posiadać zaproponowany preparat w pakiecie VII poz. 1
Odp. Zmawiający dopuszcza pH 5,5 - 7,0

Pyt. 11 Prosimy o wyjaśnienie jakie pH musi posiadać zaproponowany preparat w pakiecie VII poz. 2
Odp. Zmawiający dopuszcza pH 5,5 - 7,0

Pyt. 12 Czy w pakiecie IX poz. 4 Zamawiający wymaga aby zaproponowany preparat posiadał pozytywną opinię kliniczną dopuszczającą do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych
Odp. Zamawiający wymaga opinii lub innego dokumentu ( zapis w instrukcji użycia lub ulotce informacyjnej lub karcie charakterystyki lub oświadczenie producenta preparatu), że preparatu można używać do dezynfekcji inkubatora.

Pyt. 13 Czy w pakiecie IX poz. 4 Zamawiający wymaga aby zaproponowany preparat posiadał opinie do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG?
Odp. Zamawiający wymaga opinii lub innego dokumentu ( zapis w instrukcji użycia lub ulotce informacyjnej lub karcie charakterystyki lub oświadczenie producenta preparatu), że preparatu można używać do dezynfekcji inkubatora.

Pyt. 14 Czy w pakiecie X poz. 2 Zamawiający wymaga aby zaproponowany preparat posiadał pozytywną opinię kliniczną do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych?
Odp. Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał opinię kliniczną lub inny dokument ( zapis w instrukcji użycia lub ulotce informacyjnej lub karcie charakterystyki lub oświadczenie producenta preparatu).

Pyt. 15 Czy w pakiecie X poz. 2 Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni Incidin Liquid Spray znany i stosowany przez Zamawiającego posiadający pozytywną opinię kliniczną do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych?
Odp. Zamawiający dopuści preparat Incidin Liquid Spray pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ.

Pyt. 16 Czy w Pakiecie I poz.1 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach20l zamiast 10l, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 17 Czy w Pakiecie I poz.5 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 5l bez zawartości glioksalu uznawanego za substancję toksyczną i QAV, spełniający  pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 18 Czy w Pakiecie I poz.5 Zamawiający dopuści preparat bez zawartości aldehydów, spełniający  pozostałe wymogi SIWZ?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 19 Czy w Pakiecie IV ze względu na konieczność stosowania twardej wody wodociągowej do zasilania myjki, Zamawiający wymaga preparatu o pH kwaśnym (poniżej 1,5), z dozowaniem dostosowanym do twardości wody?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na koncentrat o pH poniżej 2,0

Pyt. 20 Czy w pakiecie VI poz. 4 Zamawiający dopuści wielkość opakowania do 100 ml?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 21 Dotyczy pakiet IX pozycja 2
Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z obowiązującym ustawodastwem obowiązującym w obszarze medycznym oraz Unii Europejskiej Zamawiający dopuszcza do oceny także produkty biobójcze. Produkty do mycia i dezynfekcji lub dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych na podstawie umowy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2002 Nr 175 poz. 1433) zaliczane są do produktów biobójczych ( vide Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia" ( Dz. U. Z dnia 4 lutego 2003 r. ) Kategoria I - Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu (I) Grupa 2. Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze ( produkty do dezynfekcji sprzętów i powierzchni w szpitalach) . Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone specjalnie do dezynfekcji wyrobu medycznego ( np.,. narzędzi) podlegają wymaganiom Ustawy o wyrobach medycznych. Środki dezynfekcyjne, które nie są przeznaczone do stosowania specjalnie do konkretnego wyrobu medycznego ( narzędzi, endoskopów, itp. ) , a w mogą być stosowane do różnych wyrobów lub do różnych powierzchni w obszarze medycznym, powinny być traktowane jako produkty biobójcze.
Wykonawca podnosi, iż Zamawiający miałby prawo ograniczyć swój wybór co do środka dezynfekcyjnego zarejestrowanego jako wyrób medyczny wyłącznie w sytuacji gdyby przedmiotowy środek miał stanowić wyposażenie wyżej wspomnianych wyrobów medycznych, co nie dotyczy przedmiotowego pakietu ponieważ przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią siwz jest produkt do dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych i wyposażenia.
Odp. Zamawiający dopuści także do oceny produkty zarejestrowane jako produkty biobójcze pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pyt. 22 Dotyczy pakiet IX, poz. 5
Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z obowiązującym ustawodastwem obowiązującym w obszarze medycznym oraz Unii Europejskiej Zamawiający dopuszcza do oceny także produkty biobójcze. Produkty do mycia i dezynfekcji lub dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych na podstawie umowy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. 2002 Nr 175 poz. 1433) zaliczane są do produktów biobójczych ( vide Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia" ( Dz. U. Z dnia 4 lutego 2003 r. ) Kategoria I - Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu (I) Grupa 2. Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze ( produkty do dezynfekcji sprzętów i powierzchni w szpitalach) . Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone specjalnie do dezynfekcji wyrobu medycznego ( np.,. narzędzi) podlegają wymaganiom Ustawy o wyrobach medycznych. Środki dezynfekcyjne, które nie są przeznaczone do stosowania specjalnie do konkretnego wyrobu medycznego ( narzędzi, endoskopów itp. ), a właściwości mogą być stosowane do różnych wyrobów lub do różnych powierzchni w obszarze medycznym, powinny być traktowane jako produkty biobójcze.
Wykonawca podnosi, iż Zamawiający miałby prawo ograniczyć swój wybór co do środka dezynfekcyjnego zarejestrowanego jako wyrób medyczny wyłącznie w sytuacji gdyby przedmiotowy środek miał stanowić wyposażenie wyżej wspomnianych wyrobów medycznych, co nie dotyczy przedmiotowego pakietu ponieważ przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią siwz jest produkt do dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych i wyposażenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 23 Prosimy o potwierdzenie, że na zasadzie równoważności dopuszczą Państwo preparaty w pakiecie Nr II, które działają łącznie na M. Terrae i M. Avium w miejsce tych działających na M. Tuberculosis. M. Terrae i M. Avium są prątkami testowymi wykorzystywanymi do badań skuteczności preparatów dezynfekcyjnych w Krajach Unii Europejskiej i charakteryzują się tą samą opornością co M. Tuberculosis.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 24 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie II poz. 1 dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ nie posiadający opinii klinicznej dot. stosowania w oddziale Pediatrycznym? Pragniemy podkreślić, iż preparat który chcemy zaproponować spełnia wszystkie wymogi SIWZ, może być stosowany również do mycia i dezynfekcji endoskopów, może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych, odznacza się wysoka tolerancją materiałową, nie posiada zapachu jak również nie zawiera zastrzeżeń producenta o niemożliwości stosowania preparatu w oddziałach pediatrycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych "Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców".
Odp. Zmawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przestawienia oświadczenia producenta, że preparat można stosować w oddziale pediatrycznym.

Pyt. 25 Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu II poz. 2 należy zaproponować stężenie dla spektrum działania B,F, Tbc, V w czasie max 15 minut czy dla spektrum działania B,Tbc, F,V, Spory w czasie max . 3 godzin.
Odp. Zamawiający dopuszcza stężenie dla spektrum działania B,Tbc,F,V, Spory w czasie max 3 godzin.

Pyt. 26 Pakiet 3
Prosimy o odstąpienie od wymogu mówiącego o kompatybilności preparatu opisanego w tej pozycji z preparatem aldehydowym. Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania preparatu do mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi i wyrobów medycznych, wiadomym jest, że zawsze preparaty po dezynfekcji wstępnej są myte zanim zostaną poddane dezynfekcji zasadniczej. W Państwa placówce dezynfekcja zasadnicza odbywa się w myjniach automatycznych, dlatego też narzędzia w pierwszym etapie są myte, a dopiero później dezynfekowane, więc nie ma żadnej możliwości, aby doszło do kontaktu preparatu z wstępnej dezynfekcji z preparatem z zasadniczej dezynfekcji, czyli preparat z dezynfekcji wstępnej nie ma żadnego wpływu na preparat z dezynfekcji zasadniczej.
Odp. Zmawiający wymaga, aby preparat pakiet III poz. 1 przeznaczony do wstępnej dezynfekcji narzędzi w oddziale był kompatybilny z preparatem na bazie aldehydów używanym w Centralnej Sterylizacji tzn. nie posiadał przeciwwskazań do zastosowania w dalszej dezynfekcji preparatem aldehydowym narzędzi w Centralnej Sterylizacji.
W ulotkach informacyjnych niektórych preparatów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu anestezjologicznego istnieją uwagi producenta preparatu, które ostrzegają, że produkt jest niekompatybilny ze środkami aldehydowymi.

 

SPZZOZ.ZP/42/2010 Przasnysz, dn. 01.10.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZZOZ w Przasnyszu w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pyt. 1 Dotyczy pakietu III.
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi i wyrobów medycznych w obciążeniu substancją organiczną spełniający wymagania SIWZ będący znacznie bardziej ekonomicznym w użytkowaniu: działający w bardzo niskim stężeniu 0,5 % w czasie 10 minut na B, F,Tbc, V (HIV, HBV, HCV)?
Odp. Zamawiający dopuści preparat według wymagania SIWZ.

Pyt. 2 Dotyczy pakietu V.
Czy zamawiający dopuści w poz. 2 do oceny preparat do dezynfekcji endoskopów spełniający wymagania SIWZ będący znacznie bardziej ekonomicznym w użytkowaniu: nie wymagający do osiągnięcia pełnego spektrum biobójczego ( łącznie z S) dodawania aktywatora, wykazujący działanie bójcze B, Tbc, F, V ( wirus Polio) w czasie do 10 min. oraz działanie sporobójcze w czasie do 1 godziny?
Odp. Zamawiający dopuści preparat zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 

SPZZOZ.ZP/42/2010 Przasnysz, dn. 28.10.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SP ZZOZ w Przasnyszu w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych:

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 87,44 pkt.

Oferta nr 6
MEDIM Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczna


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 6

Pakiet II
Na powyższy Pakiet wpłynęły trzy oferty:

Oferta nr 3
FALCO MEDIC
ul. Składowa 7
15-399 Białystok


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Oferta nr 4
MEDI-SEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159c/k Lublina
21-030 Motycz


Ilość punktów w kryterium cena: 84,49 pkt.

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 84,02 pkt.

Wybrano ofertę nr 3

Pakiet III
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęły trzy oferty:

Oferta nr 1
Cezal Sp. z o.o.
ul. J. K. Branieckiego 19
15-085 Białystok


Ilość punktów w kryterium cena: 62,53 pkt.

Oferta nr 2
Schulke Polska Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 56,60 pkt.

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 5 Pakiet V Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet VI
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet VII
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet VIII
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Schulke Polska Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet IX
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet X
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Schulke Polska Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet XI
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 6 MEDIM Sp. z o.o.
ul. Puławska 45B
05-500 Piaseczna

Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet XII
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
BIALMED Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL