[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-28052010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-28052010.zip - Specyfikacja.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.06.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 10.06.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 28.05.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 23.06.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę artykułów spożywczych:

Pakiet I
Na powyższy pakiet wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 2
Hurt Detal Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

Ilość punktów w kryterium cena: 100.

Oferta nr 4
Centrum Dystrybucji Cateringowej ART-LINE Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 79 C
15-704 Białystok

Ilość punktów w kryterium cena: 52,44.

Wybrano ofertę nr 2

Jednocześnie Zamawiający odrzuca ofertę nr 4 firmy GAST Hurtownia Art. Spoż - Przem. Sławomir Jeliński, Grażyna Jelińska ul. Zawodzie 26, 06-300 Przasnysz w zakresie tego Pakietu zgodnie z §89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający pomimo wezwania do uzupełnienia nie dostarczyła wymaganych SIWZ dokumentów tj:
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - datowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert,
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pakiet II
Na powyższy pakiet wpłynęły 3 ofert:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

Ilość punktów w kryterium cena: 96,57.

Oferta nr 2
Hurt Detal Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

Ilość punktów w kryterium cena: 100.

Oferta nr 4
Centrum Dystrybucji Cateringowej ART-LINE Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 79 C
15-704 Białystok

Ilość punktów w kryterium cena: 85,75.

Wybrano ofertę nr 2

Pakiet III
Na powyższy pakiet wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz

Ilość punktów w kryterium cena: 97,95.

Oferta nr 2
Hurt Detal Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko
ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

Ilość punktów w kryterium cena: 100

Oferta nr 4
Centrum Dystrybucji Cateringowej ART-LINE Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 79 C
15-704 Białystok

Ilość punktów w kryterium cena: 94,94.

Wybrano ofertę nr 2

Jednocześnie Zamawiający odrzuca ofertę nr 4 firmy GAST Hurtownia Art. Spoż - Przem. Sławomir Jeliński, Grażyna Jelińska ul. Zawodzie 26, 06-300 Przasnysz w zakresie tego Pakietu zgodnie z §89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający pomimo wezwania do uzupełnienia nie dostarczyła wymaganych SIWZ dokumentów tj:
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -- datowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert,
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pakiet IV
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 4
Centrum Dystrybucji Cateringowej ART-LINE Sp. z o. o.
Aleja Jana Pawła II 79 C
15-704 Białystok

Ilość punktów w kryterium cena: 100.

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL