[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawę:

Odczynników do chemii klinicznej, serologii, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektofometrów i nakłuwaczy.
 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-29022008.zip
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: rok od daty podpisania umowy.
 4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 710,00 PLN na całość zamówienia lub na poszczególne pakiety na konto: PKO PB 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Kryteria oceny ofert:
  - 100% - cena.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 11.03.2008r. do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 11.03.2008r o godzinie 1030.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 29.02.2008 r.
 

SPZZOZ.ZP/8/2008Przasnysz, dn. 03.03.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odczynników do chemii klinicznej, serologii, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektofometrów i nakłuwaczy.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły w dniu 03.03.2008r udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie CPR, ASO, RF w opakowaniu 100 ozn po 5 ml lateksu?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie CRP, ASO, RF w opakowaniu 100 ozn po 5 ml lateksu.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie RPR w opakowaniu 500 ozn po 8 ml lateksu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody zbyt mała ilość odczynnika lateksowego.

Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do krwi utajonej w kale metodą kanapkową podwójnych przeciwciał o czułości 50 ng/ml?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, czułość jest zbyt niska.

Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie liofilizowanego odczynnika do ozn czasu protrombinowego PT o stabilności 7 dni w temp.2-8 st C?
Odp. Zamawiający dopuszcza odczynnik stabilny 7 dni w temp 2-8 st. C ale musi on być ciekły.

Pyt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w postaci ciekłej stabilności odczynnika po otwarciu 30 dni w temp. 2-8 st. C?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Oczekujemy trwałości odczynnika (po otwarciu - do daty na etykiecie).

Pyt. 6 Czy Zamawiający mógłby określić jaki jest wymagany przez Zamawiającego termin dostawy poszczególnych zamówień?
Odp. Zamawiający określa termin dostaw 2 dni od daty złożenia zamówienia faxem od poniedziałku do środky włącznie i 3-4 dni dla zamówień złożonych w czwartek i piątek.

Pyt. 7 Czy Zamawiający mógłby obniżyć kary za nieterminowe dostarczanie towaru (paragraf 5 pkt 1 ppkt a) z 4% na 0,5%?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar z 4 do 0,5%. Zapisem: od nie zrealizowanej w wyznaczonym terminie części umowy, nie od całości umowy, ograniczyliśmy w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara. Przedział wielkości zamówień realizowanych wynosi średnio od 1.500 do 2.000. Jak widać z przedstawionych kwot wysokość kary kształtować się będzie od 60 do 80 zł za jeden dzień zwłoki. Zaproponowana wielkość kary przez Pytającego znosi jej charakter. Kara przestaje być dolegliwością.
 

Przasnysz, dnia 25.03.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę odczynników do chemii klinicznej, serologii, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektofometrów i nakłuwaczy.

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana oferta:

PPHU LIMARCO
ul. Przemysłowa 8
11-700 Mrągowo


Wartość oferty:

Pakiet I
Wartość brutto: 48 713,46
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet II
Wartość brutto: 34 988,91
Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III
Wartość brutto: 56 264,46
Ilość punktów: 100 pkt.

Jedyna oferta. Oferta ta spełnia wymagania SIWZ.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL