[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę części zużywalnych, materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów do Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-29042010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-29042010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.05.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 10.05.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 29.04.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 05.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę części zużywalnych, materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów do Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

Pyt. 1Dotyczy wzoru umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Prosimy o uściślenie zapisu w §5 ust 3:
"Gdy dostarczony analizator nie odpowiada wymogom wynikającym ze SIWZ? Czy powyższy zapis nie powinien mieć następującego brzmienia:
"Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy dostarczony analizator nie odpowiada wymogom wynikającym ze SIWZ?
Odp. Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis §5 ust. 3.

Pyt. 2Dotyczy wzoru umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ
Prosimy o zmianę treści §6 ust 1 na
"Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki".
Odp. Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 1 na:
"Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki".

Pyt. 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 5 ust. 3 -- nie dotyczy pakietu III Konelab 20I? Przedmiotem postępowania w w/w pakiecie jest zakup odczynników, a nie dostawy analizatora.
Odp. Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis §5 ust. 3.

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów projektu umowy § 6. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości zamówionej i niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.
Uzasadnienie: zaoferowane kary są wysokie i proponujemy zmianę na 2% lub mniej punktów procentowych
Odp. Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 1 na:
"Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
c) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości zamówionej i nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki".

Pyt. 5 Prosimy o wykreślenie z pakietów 1 i 4 zapisów wymagających załączenie aplikacji na aparaty Express Plus i Konelab 20. Wymagany asortyment nie ma zastosowania w podanych analizatorach.
Odp. Zamawiający wykreśla z pakietów 1 i 4 wymóg załączenia aplikacji na aparaty Express Plus i Konelab 20.

Pyt. 6 Prosimy o wykreślenie z pakietu 5 wymogu dołączenia przykładowych metryk surowic kontrolnych dla zestawów ASO, CRP. Podane badania nie są wykonywane przez analizator Fibrintimer II.
Odp. Zamawiający wykreśla z pakietu 5 wymóg dołączenia przykładowych metryk surowic kontrolnych dla zestawów ASO, CRP.

 

Przasnysz, dn. 06.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę części zużywalnych, materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów do Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 W związku z wycofaniem z rynku przez producenta krwi kontrolnej IQAS-SF-CHECK; 1,5 ml, nr katalogowy: IQASSF prosimy o możliwość wpisania w rubryce dotyczącej w/w krwi zwrotu "nie dotyczy".
Odp. W związku z wycofaniem Zamawiający przez producenta krwi kontrolnej IQAS-SF-CHECK; 1,5 ml, nr katalogowy: IQASSF Zamawiający dopuszcza wpis "nie dotyczy".

 

Przasnysz, dn. 14.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę części zużywalnych, materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów do Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę części zużywalnych, materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów dla Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu:

Pakiet I
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o.
ul. Tytoniowa 22
04-228 Warszawa


Wartość netto: 109.758,60
Wartość brutto: 117.441,71

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet II
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 5
Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdańskie 6B
01-531 Warszawa


Wartość netto: 59.794,68
Wartość brutto: 64.151,26

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
BioMerieux Polska Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 17
01-882 Warszawa


Wartość netto: 25.621,00
Wartość brutto: 28.432,37

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet IV
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o.
ul. Tytoniowa 22
04-228 Warszawa


Wartość netto: 27.376,55
Wartość brutto: 29.349,00

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet V
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o.
ul. Tytoniowa 22
04-228 Warszawa


Wartość netto: 11.426,00
Wartość brutto: 12.225,82

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet VI
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe ALLMED Andrzej Biedroń
ul. Pawła z Krosna 7
30-389 Kraków


Wartość netto: 14.550,00
Wartość brutto: 15.640,50

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet VII
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
SYSMEX Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa


Wartość netto: 36.180,00
Wartość brutto: 38.712,60

Ilość punktów: 100 pkt.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL