[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego"
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  o1-29122010.rar - Ogłoszenie
  s1-29122010.rar - SIWZ
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.01.2011r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 10.01.2011r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 29.12.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/52/2010Przasnysz, dn. 04.01.2011r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu".

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. W punkcie V (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW) podpunkt 2a odnosi się do pakietu I, gdzie Wykonawca powinien "wykazać się sprzedażą urządzeń komputerowych i peryferyjnych, rzeczowo i finansowo nie mniejszą niż wartość Pakietu na który składana jest oferta. Wartość i ilość ta dotyczy sprzedaży z okresu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie" pojawia się rozbieżność z punktem VI 1. 1)a gdzie wykonawca powinien "wykazać się sprzedażą urządzeń sieciowych z pakietu I, rzeczowo i finansowo nie mniejszą niż wartość Pakietu na który składana jest oferta. Wartość i ilość ta dotyczy sprzedaży z okresu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zestawienie sprzedanych urządzeń ze wskazaniem kupującego".
Proszę o potwierdzenie czy W punkcie V 2a powinien znaleźć się zapis: "dla pakietu I, wykazać się sprzedażą urządzeń sieciowych, rzeczowo i finansowo nie mniejszą niż wartość Pakietu na który składana jest oferta. Wartość i ilość ta dotyczy sprzedaży z okresu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie."
Odp. Wykonawca powinien wykazać się dostawami urządzeń sieciowych rzeczowo i finansowo nie mniejszą niż wartość Pakietu na który składana jest oferta. Wartość i ilość ta dotyczy sprzedaży z okresu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Pytanie 2 "Czy Wykonawca powinien wykazać się dostawami sprzętu komputerowego i peryferyjnego czy tez dostawami urządzeń sieciowych?
Odp. Wykonawca powinien wykazać się dostawami urządzeń sieciowych rzeczowo i finansowo nie mniejszą niż wartość Pakietu na który składana jest oferta. Wartość i ilość ta dotyczy sprzedaży z okresu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Pytanie 3. Jaka jest wysokość budżetu brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia?
Odp. Zgodnie z artykułem 86 Ustawy PZP Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

SPZZOZ.ZP/52/2010Przasnysz, dn. 05.01.2011r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu".

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Poz. 1. Router - 2 szt.

 1. Jaki jest wymagany tryb Obsługi serwisowej routerów, czyli jaka gwarancja i na jaki okres czasu?
  Odp. Wymagana gwarancja min. 12 miesięcy.

Poz. 2. Switch zarządzalny - 6 szt.

 1. Ile modułów światłowodowych MiniGBIC ma być dostarczonych do każdego przełacznika?
  Odp. Do każdego przełącznika po 1 module miniGIBIC (RX, TX).
  Sprostowanie, co najmniej 4 porty z zainstalowanym modułem MiniGBIC.
 2. Czy te przełączniki nie powinny być wyposażone w porty POE, które pozwolą na zasilanie Access Pointów bezpośrednio z przełączników przez kabel sieci komputerowej?
  Odp. Przełączniki nie muszą być wyposażone w porty POE.
 3. Jakiej długości i w jakiej liczbie maja być dostarczone kable światłowodowe?
  Odp. Zamawiający wymaga kable o dł. min. 1,5 m w liczbie szt. odpowiadającej liczbie switch'y.

Poz. 3. Switch zarządzany - 17 szt.

 1. Czy te mniejsze switche mają być innego producenta niż switche z pozycji 2 i Access pointy z pozycji 4. Róznią się rodzajami gwarancji i ICH parametry sa tak wyspecyfikowane, że nie uda się ICH dobrać z produktów dostawcy poz. 1 i poz. 4.
  Odp. Switche z poz. 3 i AP z poz. 4 powinny być tego samego producenta jak switche z poz.2. Zamawijący dopuści takie switche mimo parametrów innych niż w specyfikacji.
  Dodatkowo Switch z poz. 3 pkt. 1 minimale wymagania 24 porty 10/100/1000, pozostałe parametry w pkt. 1 pozostają bez zmian.

Poz. 4. Punkty radiowe - 8 szt

 1. Czy punkty radiowe nie powinny być wyposażone w port POE i możliwość zasilania przez kabel sieciowy bezpośrednio z przełącznika.
  Odp. Punkty radiowe nie muszą być wyposażone w port POE
 2. Dodatkowy opis: W ramach przetargu Wykonawca dostarczy połączenia radiowe AP, zamontuje, dokona konfiguracji oraz wykona test poprawności pracy.  W ramach montażu Wykonawca dokona połączeń między szafą logiczną a AP za pomocą skrętki ekranowanej kat 5e. Łączna ilość kabla ok. 300 metrów. Czy istnieją korytka i listwy którymi będzie można poprowadzić skrętkę i czy nie będzie konieczne uwzględnienie jakiś dodatkowych kosztów?
  Odp. Istnieją korytka i listwy którymi będzie można poprowadzić skrętkę.

Poz. 5. UPS - 2 szt

 1. Dodatkowy opis: W ramach przetargu Wykonawca dostarczy UPS, zamontuje, dokona konfiguracji oraz wykona niezbędne pomiary. Wyniki pomiarów złoży u Zamawiającego najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia pomiarów. Czy istnieją Punkty elektryczne do dołączenia dostarczanych UPSów. Jakiego rodzaju pomiary ma wykonać wykonawca? Prosimy o określenie specyfiki tych pomiarów.
  Odp. Istnieją Punkty elektryczne do dołączenia dostarczanych UPSów. Zamawiający nie wymaga żadnych pomiarów.

Poz. 7. Szafa stojąca - 2 szt

 1. Jakiego rodzaju to ma być szafa? Czy szafa serwerowa, czy typowa szafa instalacyjna 19" a co za tym idzie jakie ma mieć wymiary: szerokość i głębokość? Typowe szafy serwerowe mają zwiększoną szerokośc do 80 cm a głębokość od 90-100cm? Jakie mają mieć wymiary?
  Odp. Wymiary szafy serwerowej to min. 800x1000 mm
 2. Jeśli to ma być szafa serwerowa i będą w niej instalowane serwery i inne urządzenia to dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji urządzeń stosuje się specyficzne wykonania szaf z drzwiami frontowymi metalowymi perforowanymi. Jeśli drzwi frontowe sa szklane, to zwykle ściany boczne szaf są perforowane. Czy są w stanie Państwo dookreślić wymagania dotyczące szaf.
  Odp. Zamawiający dopuszcza szafę z drzwiami metalowymi z perforacją.
 3. Jakiego rodzaju mają być patch panele - ekranowane czy nie?
  Odp. Patch panele ekranowane kat. 5e

Poz. 8. Szafa wisząca - 2 szt

 1. Jakiego rodzaju to ma być szafa? Czy szafa dzielona i co za tym idzie jakie ma mieć wymiary: szerokość i głębokość? Typowe szafy wiszące są płytkie. Jeśli mają w nich być montowane urządzenia sieci to głębokość szafy powinna być większa, rzędu 50cm. Jakie mają mieć wymiary te szafy?
  Odp. W szafach zamontowane będą switche zakupione w ramach przetargu. Min. wymiary to 600x600 mm.
 2. Jakiego rodzaju mają być patch panele - ekranowane czy nie?
  Odp. Patch panele ekranowane kat. 5e.

W związku z faktem dokonania powyższych zmian zgodnie z Art. 38, pkt. 6 ustawy "Prawo zamówień publicznych", Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12-01-2011r, godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.
z1-29122010.rar - Załącznik

 

SPZZOZ.ZP/52/2010Przasnysz, dn. 17.01.2011r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnysz".

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
KOMA NORD Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

Wartość brutto 112.699,34

Ilość punktów w kryterium cena - 89,46 pkt.

Oferta nr 2
PRIMAR Information Technology Grzegorz Pałczyński
ul. Meksykańska 6 lok. 1
03-948 Warszawa

Wartość brutto 100.823,10

Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 2

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL