[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480


działając na podstawie art. 35 i 35a ustawy z dnia 30.08.1991r o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r nr 14, poz.89 z późn.zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 93, poz.592)

ogłasza konkurs

dla NZOZ, indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób legitymujących się nabyciem fachowym kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:
  1. udzielania konsultacji profesorskich w zakresie okulistyki,
  2. udzielania stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa,
  3. udzielania porad logopedycznych,
  4. udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Lekarskiej i Świątecznej Wyjazdowej Opiece Lekarskiej w Szpitalu im. W. Oczko w Przasnyszu.
  • Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01.01.2009r do dnia 31.12.2009r z możliwością przedłużenia na rok następny.
  • Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, I piętro, pok. 118 w Sekcji Służb Pracowniczych w godzinach 730 - 1500, tel. (0-29) 753-43-51.
  • Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2008r o godz. 1000.
  • Otwarcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2008r o godz. 1030 w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu w sali konferencyjnej na I piętrze.
  • Termin związania oferentów złożonymi ofertami ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku konkursu oferenci mogą składać do komisji konkursowej skargi, a od rozstrzygnięcia konkursu protesty - zgodnie z §16 i 17 Rozporządzenia MZiOS z dnia 13.07.1998r (Dz.U. nr 93, po. 592). Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Przasnysz, dnia 11.12.2008 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL