[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie:

pracy lekarskiej z zakresu położnictwa i ginekologii, która będzie polegała na podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s4-10042008.zip
 2. Termin wykonania zamówienia: 01.06.2008 rok - 31.12.2008 rok.
 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN na konto: PKO BP SA 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem wadium lub w formie opisanej art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Kryteria oceny ofert:
  - 85% - cena,
  - 15% - kwalifikacje.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 21.05.2008r. do godziny 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 21.05.2008r o godzinie 1030.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Przasnysz, dnia 10.04.2008 r.
 

Przasnysz, dnia 26.05.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonywanie pracy lekarskiej w zakresie położnictwa i ginekologii w SPZZOZ została wybrana oferta:.

Specjalistyczny Położniczo-Ginekologiczny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
GINEKO Sp z o.o.

ul. Gen. Sowińskiego 57
07-200 Wyszków


Cena 546.000,00
Ilość punktów - 85 pkt.
Kwalifikacje - 15 pkt.
Razem - 100 pkt.

Jedyna oferta, oferta ta spełnia wymagania SIWZ.
 
SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL