[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie niezbędnej dokumentacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego".

Dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, a także z Regulaminem Konkursu zamkniętego 1/2010, jak również z innymi wymogami dotyczącymi przygotowania projektu realizowanego w ramach tytułu wymienionego na wstępie oraz w zgodzie z przepisami prawa na dzień ustalony jako termin wykonalności zamówienia.

Wzorów obowiązujących dokumentów należy wyszukać na stronie internetowej.
W ramach przygotowania dokumentacji obowiązywać ma:

 1. Dokumentacja aplikacyjna
  • Wniosek o dofinansowanie
  • Studium Wykonalności
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Kompletne załączniki, które są wymienione w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr 1/2010 w ramach POIiŚ na lata 2007-2013
Przedsięwzięcie obejmować będzie:
 • Wykonanie lądowiska spełniającego obowiązujące przepisy Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004r w sprawie wymagań dla lądowiska.
Przewiduje się termin złożenia dokumentacji będącej przedmiotem zapytania na 22.03.2010 r. Termin ten wynika z ogłoszenia naboru wniosków na rok 2010.

Ofertę na załączonym druku należy złożyć w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z 108 do dnia: 17.02.2010 r

Do wypełnionego druku oferty należy również dołączyć:
 • Charakterystyka firmy
 • Doświadczenie zawodowe firmy - wykaz robót wykonanych w ciągu 5 lat o charakterze podobnym (porównalnym), jeżeli firma istnieje krócej z istnienia działalności firmy
 • Wskazane jest dostarczenie listów referencyjnych
 • KRS lub wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z firmami, które złożyły oferty.

O wyborze oferty firma zostanie powiadomiona pisemnie. Od decyzji wyboru nie służy odwołanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r z późn. zm.)

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1-08022010.zip - ZAŁĄCZNIKI do pobrania.


Przasnysz, dnia 08.02.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 03.03.2010r

Do wszystkich, którzy brali udział w zapytaniu o cenę

Dotyczy: Zapytania o cenę na Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania o cenę na Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego:

Do terminu otwarcia tj. do dn. 17.02.2010r wpłynęło 4 ofert:

Oferta 1
Profit Group Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20
00-052 Warszawa


Oferta 2
Europejskie Centrum Consultingu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 15
00-828 Warszawa


Oferta 3
Faber Consulting Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń


Oferta 4
Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
ul. Ułanów 7
20-554 Lublin


Wybrano ofertę firmy:
Faber Consulting Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń


Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r Nr 233 poz. 1655 z zm.).SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL