[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na lądowisko z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego".

W zakresie przygotowania dokumentacji obowiązywać ma:
  1. Program funkcjonalno - użytkowy sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
  2. Kalkulacja kosztów na wykonanie robót.
Przewiduje się termin złożenia dokumentacji będącej przedmiotem zapytania na 19.03.2010 r. Termin ten wynika z ogłoszenia naboru wniosków na rok 2010.

Ofertę na załączonym druku należy złożyć w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z 108 do dnia: 01.03.2010 r

Do wypełnionego druku oferty należy również dołączyć:
  • Charakterystyka firmy
  • Doświadczenie zawodowe firmy - wykaz robót wykonanych w ciągu 5 lat o charakterze podobnym (porównalnym), jeżeli firma istnieje krócej z istnienia działalności firmy
  • Wskazane jest dostarczenie listów referencyjnych
  • KRS lub wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z firmami, które złożyły oferty.

O wyborze oferty firma zostanie powiadomiona pisemnie. Od decyzji wyboru nie służy odwołanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z zm.).

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/zz1-24022010.zip - ZAŁĄCZNIKI do pobrania.


Przasnysz, dnia 24.02.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 03.03.2010r

Do wszystkich, którzy brali udział w zapytaniu o cenę

Dotyczy: Zapytania o cenę na Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania o cenę na Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego lądowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego:

Do terminu otwarcia tj. do dn. 01.03.2010r wpłynęło 2 oferty:

Oferta 1
Tektura, Michał Kozielewski
ul. Poznańska 16 lok. 12/12a
00-680 Warszawa


Oferta 2
Biuro Studiów Projektów Lotniskowych
POLCONSULT Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa


Wybrano ofertę firmy:
Tektura, Michał Kozielewski
ul. Poznańska 16 lok. 12/12a
00-680 Warszawa


Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r Nr 233 poz. 1655 z zm.).SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL