[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.

Dokumentacja aplikacyjna musi być sporządzona zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego i innymi wymogami dotyczącymi przygotowania projektu realizowanego w ramach tytułu wymienionego na wstępie oraz w zgodzie z przepisami prawa na dzień ustalony jako termin wykonalności zamówienia.

Wzorów obowiązujących dokumentów należy wyszukać na stronie internetowej.
Studium wykonalności należy sporządzić wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej.

Przedsięwzięcie obejmować będzie:

  1. Wykonanie prac projektowych (audytu termomodernizacyjnego i projektu technicznego bryły A, B, C Szpitala).
  2. Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych wynikających z opracowanego audytu i dokumentacji projektowej.
  3. Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji wymienników gruntowych i pomp ciepła.
  4. Wykonanie robót modernizacyjnych wymienników gruntowych i pomp ciepła które wynikają z opracowanej dokumentacji technicznej.
  5. Zaprojektowanie instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla obiektów Szpitala.
  6. Wykonanie instalacji solarnej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Dokumentację aplikacyjną należy opracować kompleksowo ponieważ nie przewidziana jest preselekcja składanych wniosków.
Przewiduje się termin złożenia dokumentacji będącej przedmiotem zapytania na miesiąc maj 2010r. Termin ten wynika z harmonogramu naboru wniosków na rok 2010.
Ofertę na załączonym druku należy złożyć w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z108 do dnia: 01.02.2010r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z firmami, które złożyły oferty
O wyborze oferty firma zostanie powiadomiona pisemnie. Od decyzji wyboru nie służy odwołanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r z późn. zm.)

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/zz1-28012010.zip - ZAŁĄCZNIKI do pobrania.


Przasnysz, dnia 28.01.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 17.02.2010r

Do wszystkich, którzy brali udział w zapytaniu o cenę

Dotyczy: zapytania o cenę na Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.3 Ochrona powietrza i energetyka.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania o cenę na: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.3 Ochrona powietrza i energetyka realizowanego w ramach RPO WM.

Do terminu otwarcia tj. do dn. 01.02.2010r wpłynęło 5 ofert:

Oferta 1
Profit Group Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20
00-052 Warszawa


Oferta 2
Europejskie Centrum Consultingu Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 15
00-828 Warszawa


Oferta 3
Novista Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 101 lok. 8
02-011 Warszawa


Oferta 4
DCG Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa


Oferta 5
BCG Polska Deptuszewska-Smulska-Strużkiewicz s. j.
ul. Braci Stryjewskich 10/132
02-791 Warszawa


Wybrano ofertę firmy:

DCG Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa


Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z zm.).SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL