[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie niezbędnej dokumentacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego".

W zakresie przygotowania dokumentacji obowiązywać ma:

 1. Dokumentacja prawna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004r w sprawie wymagań dla lądowisk i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004r w sprawie ewidencji lądowisk
  • Karta ewidencji lądowiska
  • Plan Ratowniczy lądowiska
  • Instrukcja operacyjna lądowiska
 2. Dokumentacja techniczna
  • Projekt techniczny
  • Kosztorys inwestorski na roboty budowlane
  • Kosztorysy nakładcze
Przedsięwzięcie obejmować będzie:
 • Wykonanie lądowiska spełniającego obowiązujące przepisy Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2004r w sprawie wymagań dla lądowiska.
Przewiduje się termin złożenia dokumentacji będącej przedmiotem zapytania na 15.03.2010 r. Termin ten wynika z ogłoszenia naboru wniosków na rok 2010.

Ofertę na załączonym druku należy złożyć w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z 108 do dnia: 17.02.2010 r.

Do wypełnionego druku oferty należy również dołączyć:
 • Charakterystyka firmy
 • Doświadczenie zawodowe firmy - wykaz robót wykonanych w ciągu 5 lat o charakterze podobnym (porównalnym), jeżeli firma istnieje krócej z istnienia działalności firmy
 • Wskazane jest dostarczenie listów referencyjnych
 • KRS lub wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z firmami, które złożyły oferty.

O wyborze oferty firma zostanie powiadomiona pisemnie. Od decyzji wyboru nie służy odwołanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r z późn. zm.)

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z2-08022010.zip - ZAŁĄCZNIKI do pobrania.


Przasnysz, dnia 08.02.2010 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL