[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zarządzanie projektem pn: E-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet II Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie 2.2. Rozwój e-usług.

Zarządzanie projektem musi być zgodne z umową i harmonogramem realizacji projektu, a także z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WM i innymi wymogami dotyczącymi przygotowania rozliczenia projektu realizowanego w ramach tytułu wymienionego powyżej.

Wzory i zasady sporządzania obowiązujących dokumentów należy wyszukać na stronie internetowej.
Zakres zarządzania projektem obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Zakup sprzętu takiego jak:
  • komputery
  • peryferia
  • serwery
 2. Rozbudowa infrastruktury sieciowej, która obejmować będzie zakup:
  • Ruterów
  • Switchy
  • Szafy do switchy i serwerów z wyposażeniem
  • Zestawów narzędzi instalatorskich
  • UPS-y
  • Gniazd logiczny
  • Połączenia światłowodowe i radiowe
  • Wymiana kabla światłowodowego
 3. Usługi wdrożeniowe związane z:
  • zakupem systemu rejestracji on-line
  • zakupem systemu informacyjnego dla części białej i hurtowni danych
  • parametryzacją systemu, instalacją i konfiguracją sprzętu oraz asystą techniczną
  • wdrożeniem systemu medycznego wraz z migracją danych
  • zakupem systemu informatycznego dla części szarej - administracji
  • wdrożeniem systemu administracji wraz z migracją danych
  • ucyfrowienie labolatorium
 4. Promocja projektu zgodnie z zasadami dotyczącymi informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W ramach zarządzania projektem należy:
 • przygotować niezbędną dokumentacje w zakresie rzeczowym i finansowym dla zamawiającego, która wykorzystywana będzie do zaewidencjonowania księgowego dokonanych zakupów w ramach projektu
 • dokonywać odbiorów technicznych, serwisowych i wdrożeniowych zakupionego sprzętu i oprogramowania
 • opracowywać niezbędne załączniki do rozliczenia finansowego faktur (dokonania zapłaty).
Ofertę na załączonym druku należy złożyć w Sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z 108 do dnia: 12.02.2010r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z firmami, które złożyły oferty.
O wyborze oferty firma zostanie powiadomiona pisemnie. Od decyzji wyboru nie służy odwołanie.

Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r z późn. zm.)

http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/zz2-28012010.zip - ZAŁĄCZNIKI do pobrania.


Przasnysz, dnia 28.01.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 08.02.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: złożenia oferty cenowej na zarządzanie projektem...

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy/gdzie można uzyskać harmonogram realizacji projektu?
Odp. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z Jednostką Wdrażającą. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie na etapie podpisania umowy jako jeden z załączników do umowy. Przewidywany czas realizacji projektu to 1 rok.

Pytanie 2 Czy w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie sporządzać dokumentacje przetargowe (SWIZ)?
Odp. Dokumentacja przetargowa (SWIZ) przygotowuje beneficjent czyli SP ZZOZ w Przasnyszu

 

Przasnysz, dn. 17.02.2010r

Do wszystkich, którzy brali udział w zapytaniu o cenę

Dotyczy: zapytania o cenę na Zarządzanie projektem pn: "E-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania o cenę na: Zarządzanie projektem pn: "E-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu" realizowanego w ramach RPO Priorytet II Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza; Działanie 2.2. Rozwój e-usług.

Do terminu otwarcia tj. do dn. 12.02.2010 r wpłynęło 12 ofert:

Oferta 1
DCG Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa


Oferta 2
Grupa Gomułka Euroedukacja Sp. z o.o.
al. Korfantego 115/4
40-156 Katowice


Oferta 3
Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC
ul. Nowy Świat 52
25-516 Kielce


Oferta 4
SoftBlue Michał Kierul
ul. Bolesława Chrobrego 24/1
85-047 Bydgoszcz


Oferta 5
Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice


Oferta 6
Collect Consulting Sp. z o.o.
ul. Rolna 14
40-555 Katowice


Oferta 7
InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp.j.
ul. Królewiecka 57
30-081 Kraków


Oferta 8
Farb Consulting Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń


Oferta 9
Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania Itmed Sp. z o.o.
Ul. Wiśniowa 26/5
53-137 Wrocław


Oferta 10
4pi sp. z o.o.
ul. Niekłańska 27/5
03-924 Warszawa


Oferta 11
Pracownia Techniki Komputerowej TECH
ul. Konstruktorska 6 lok. 214
02-673 Warszawa


Oferta 12
Profit Group Sp. z o.o.
Ul. Świętokrzyska 20
00-052 Warszawa


Wybrano ofertę firmy:

Profit Group Sp. z o.o.
Ul. Świętokrzyska 20
00-052 Warszawa


Do powyższego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z zm.).SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL