Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 

RPOWM EFS 2018 kolorO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Ogłoszenie o otwartym maborze partnera do projektu
 
W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm. ), w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 ogłasza otwarty nabór partnera do projektu
 
 
Treść ogłoszenia - plik do pobrania,

 


Przasnysz, dnia 30.08.2018 r.
 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy: Ogłoszenia o otwartym maborze partnera do projektu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania:
 
 
 Rozstrzygnięcie- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 24.09.2018 r.