Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM EFRR 2018 kolor

 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na ustalenie stanu technicznego uzbrojenia odwiertów studziennych wymienników gruntowych oraz armatury w studzienkach zbiorczych z rozdzielaczami w ramach nadzoru.
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na realizaję zadania w Projekcie p.t. "Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu"
  1. Treść zapytania - plik do pobrania,

  2. Wzór umowy - plik do pobrania
  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 24.04.2019 r do godz. 14:00.

Przasnysz, dnia 15.04.2019 r.
 
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480


Dotyczy: Zapytania ofertowego na ustalenie stanu technicznego uzbrojenia odwiertów studziennych wymienników gruntowych oraz armatury w studzienkach zbiorczych z rozdzielaczami w ramach nadzoru.
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania
  1. Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 26.04.2019 r.