Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 

 

RPOWM EFS 2018 kolor

 O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu
 

w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm. ), w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 ogłasza otwarty nabór partnera do projektu

 
 
Treść ogłoszenia- plik do pobrania,
 
Karta zgłoszenia - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 08.04.2019 r.
 R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w zapytania:

 
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,
 
 
 

Przasnysz, dnia 30.04.2019 r.